คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี (Moral Center Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

ทรัพยากรที่จัดเก็บในคลังข้อมูลนี้ครอบคลุมถึง งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เอกสารการประชุม เอกสารเผยแพร่ สารคดีสั้น นิทานและการ์ตูน รวมถึงสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมสู่ประชาชน

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล
จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf

Thumbnail
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2556)

by เกษม วัฒนชัย

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง" วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ.

Thumbnail
ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
View

หนังสือ--ทั่วไป | image/jpeg (2014)

by ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์

รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่อง จากผลงานเยาวชนไทย ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 86 พรรษา และเป็นสิ่งที่แ...

Thumbnail
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2012-08)

by พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส

Thumbnail
เอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปีงบ...
เอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
View

หนังสือ--ทั่วไป | image/jpeg (2012)

by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ระบวนการสมัชชา เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำเอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปี 255มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่งอมือสื่อสารทำความเข้าใจในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม