1310 videos 15847013 views 30600 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • กำลังใจ
 • องค์กรเครือข่ายธุรกิจ คุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

#COVID-19 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เราปลอดภัย เพื่อนปลอดภัย

29.03.2020
นายสมภพ นาคโขนง หัวหน้าโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
20
0
0

กลอนโนราห์ ป้องกันโรคโควิด 19

28.03.2020
ขับร้อง : นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) จังหวัดพัทลุง
53
3
0

น้องเบเน่มีกำลังใจดี ๆ ฝากถึงคุณหมอ คุณพยาบาล #COVID19

25.03.2020
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน "เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" ถ่ายภาพโดย : นายหาญชัยพงศ์ จันทรสมบัติ ผู้ให้สัมภาษณ์ : ด.ญ.กนิษฐรินทร์ จันทรสมบัติ (น้องเบเน่)
115
1
0

ซอเรื่อง การป้องกันโควิด 19

20.03.2020
ขับร้องซอทำนองล่องนาน 1 โดย ดร.ศันสนีย์ อินสาร บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักพ่อครูเมืองเทพประสิทธิ์ แม่ครู ลำดวน สุวรรณภูคำ
294
6
0

รับผิดชอบต่อสังคมไทย เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน... #COVID19

10.03.2020
758
12
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

24.01.2020
13
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

24.01.2020
18
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

24.01.2020
24
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

24.01.2020
15
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ สปา จำกัด

24.01.2020
15
0
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์

18.12.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์ นักพัฒนาสังคม และกรรมการสิทธิมนุษยชน ช่วงที่เรียนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ได้ร่วมกิจกรรมในชมรมค่ายอาสาสมัคร ทำให้ตระหนักว่า “ชนบทคือหัวใจสำคัญของประเทศ” และหลังจากเรียนจบได้สมัครเข้าโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชายขอบเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ทำให้คุณเตือนใจเข้าใจเรื่องข้อจำกัดของระบบและโครงสร้างสังคม จึงหันมาสนใจงานเชิงกฎหมาย นโยบาย โดยได้รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย และต่อมาคือกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่สามารถนำบทเรียนจากการทำงานชนบทมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นได้ สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
44
2
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 10 | คุณแสงโสม หาญทะเล

17.12.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 10 | คุณแสงโสม หาญทะเล ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จ.สตูล ครูแสงโสม หาญทะเล เกิดและเติบโตบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เมื่อจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กลับมาทำงานที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง โรงเรียนบนเกาะหลีเป๊ะ ผลจากการที่มีคนจากภายนอกมาที่เกาะหลีเป๊ะอย่างต่อเนื่อง และครูแสงโสมมักเป็นคนนำไปดูชุมชนและให้ข้อมูลต่างๆ ทำให้ครูแสงโสมรู้สึกรัก หวงแหนวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ชาวเลมากขึ้น ประกอบกับชาวเลประสบปัญหาเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัย และขาดการยอมรับในสิทธิทางวัฒนธรรม ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ครูแสงโสมทำงานเพื่อสิทธิของชาวเลด้วยมิติทางวัฒนธรรม จากการจัดการเรียนการสอนวิชาอัตลักษณ์ชาวเล และการฟื้นฟูการแสดงรองเง็ง สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
50
2
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ