1305 videos 15829149 views 30600 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • องค์กรเครือข่ายธุรกิจ คุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

24.01.2020
6
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

24.01.2020
11
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

24.01.2020
16
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

24.01.2020
10
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม I บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ สปา จำกัด

24.01.2020
13
0
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์

18.12.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์ นักพัฒนาสังคม และกรรมการสิทธิมนุษยชน ช่วงที่เรียนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ได้ร่วมกิจกรรมในชมรมค่ายอาสาสมัคร ทำให้ตระหนักว่า “ชนบทคือหัวใจสำคัญของประเทศ” และหลังจากเรียนจบได้สมัครเข้าโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชายขอบเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ทำให้คุณเตือนใจเข้าใจเรื่องข้อจำกัดของระบบและโครงสร้างสังคม จึงหันมาสนใจงานเชิงกฎหมาย นโยบาย โดยได้รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย และต่อมาคือกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่สามารถนำบทเรียนจากการทำงานชนบทมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นได้ สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
34
2
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 10 | คุณแสงโสม หาญทะเล

17.12.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 10 | คุณแสงโสม หาญทะเล ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จ.สตูล ครูแสงโสม หาญทะเล เกิดและเติบโตบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เมื่อจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กลับมาทำงานที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง โรงเรียนบนเกาะหลีเป๊ะ ผลจากการที่มีคนจากภายนอกมาที่เกาะหลีเป๊ะอย่างต่อเนื่อง และครูแสงโสมมักเป็นคนนำไปดูชุมชนและให้ข้อมูลต่างๆ ทำให้ครูแสงโสมรู้สึกรัก หวงแหนวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ชาวเลมากขึ้น ประกอบกับชาวเลประสบปัญหาเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัย และขาดการยอมรับในสิทธิทางวัฒนธรรม ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ครูแสงโสมทำงานเพื่อสิทธิของชาวเลด้วยมิติทางวัฒนธรรม จากการจัดการเรียนการสอนวิชาอัตลักษณ์ชาวเล และการฟื้นฟูการแสดงรองเง็ง สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
31
2
0

องค์กรธุรกิจคุณธรรม

17.12.2019
79
3
1

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 16 | ธนาคารจิตอาสา

13.01.2020
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 16 | ธนาคารจิตอาสา ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ หรืออาจารย์เอเชีย ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนรู้โลกภายนอก คือ งานวิชาการ งานความรู้ต่างๆ และ “โลกภายใน” คือ การศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจตนเอง การพัฒนาตนเองในมิติทางจิตวิญญาณ อาจารย์เอเชียเป็นหนึ่งในผู้ร่วมนิยามความหมายของ “จิตอาสา” ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมไทยยังไม่รู้จักงานด้านนี้มากนัก รวมทั้งขับเคลื่อนงานของธนาคารจิตอาสา ซึ่งเป็นรูปธรรมของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องจิตอาสาให้กับสังคมไทยสารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
93
0
0

คุณธรรมคุณทำได้

16.10.2019
เรื่องบางเรื่องทำได้ง่ายกว่าที่คิด ถ้าเป็นคุณ... คุณจะทำไหม เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ “คุณธรรม คุณทำได้” ทำดีได้ง่ายนิดเดียว #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
27
1
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน Field Trip กล้าทำดีสัญจร EP.1"พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน"

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง "พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 256 พูดคุยกับแขกรับเชิญ นายธีรพงศ์ พึ่งภูมิ กลุ่มเยาวชนโกงกาง ม.บูรพา และ น.ส.วรารัตน์ อินม่วง กลุ่มเยาวชนลูกปลานิล ฉะเชิงเทรา ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
80
3
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน ชวนเพื่อนๆ หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอะ

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
23
1
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ