1286 videos 15791895 views 30600 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • คลิป ปปช.
 • รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

คุณธรรมคุณทำได้

16.10.2019
เรื่องบางเรื่องทำได้ง่ายกว่าที่คิด ถ้าเป็นคุณ... คุณจะทำไหม เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ “คุณธรรม คุณทำได้” ทำดีได้ง่ายนิดเดียว #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
16
1
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน Field Trip กล้าทำดีสัญจร EP.1"พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน"

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง "พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 256 พูดคุยกับแขกรับเชิญ นายธีรพงศ์ พึ่งภูมิ กลุ่มเยาวชนโกงกาง ม.บูรพา และ น.ส.วรารัตน์ อินม่วง กลุ่มเยาวชนลูกปลานิล ฉะเชิงเทรา ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
47
3
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน ชวนเพื่อนๆ หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอะ

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
16
1
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม EP.3

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ ทนพ.ฐิติพันธ์ จงโชติชัชวาลย์ SALES SPECIALIST บริษัท ไคอาเจน (ประเทศไทย) จำกัดได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
18
0
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม EP.2

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ น.ส.โชษิตา หน่อแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
23
2
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 7 | กลุ่มประมงอ่าวคั่นกระได

11.11.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 7 | กลุ่มประมงอ่าวคั่นกระได กลุ่มประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มชาวประมงอ่าวคั่นกระได มีสมาชิก 100 กว่าคน เกิดจากความตระหนักถึงปัญหาปลาในท้องทะเลที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จึงมีการรวมกลุ่มทบทวนและถอดบทเรียนกัน ทั้งในกลุ่มและเรียนรู้จากภายนอก กลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวคั่นกระได ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ เช่น สร้างซั้งกอสร้างบ้านปลาเพื่อกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ขยายสู่การเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชน รวมทั้งสร้างภาคีระหว่างประมงพาณิชย์กับประมงพื้นบ้าน สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
29
1
1

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 6 | คุณสมพงศ์ สระแก้ว

04.11.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 6 | คุณสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน คุณสมพงศ์ สระแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมตั้งแต่วัยเรียน และมุ่งมั่นในการทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เมื่อจบการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานค่ายกิจกรรมอาสาและการทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน ทำให้เห็นภาพสะท้อนสภาพคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนต่างๆ อาทิ กลุ่มคนงานก่อสร้าง คนไร้บ้าน แรงงานข้ามชาติ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การถูกละเมิดในมิติต่างๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจที่อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ในมิติต่างๆ รวมทั้งการสร้างอาสาสมัครจากแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองได้ สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
121
4
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์

28.10.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์ นักพัฒนาสังคม และกรรมการสิทธิมนุษยชน ช่วงที่เรียนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ได้ร่วมกิจกรรมในชมรมค่ายอาสาสมัคร ทำให้ตระหนักว่า “ชนบทคือหัวใจสำคัญของประเทศ” และหลังจากเรียนจบได้สมัครเข้าโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชายขอบเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ทำให้คุณเตือนใจเข้าใจเรื่องข้อจำกัดของระบบและโครงสร้างสังคม จึงหันมาสนใจงานเชิงกฎหมาย นโยบาย โดยได้รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย และต่อมาคือกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่สามารถนำบทเรียนจากการทำงานชนบทมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นได้ สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
84
2
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 4 | คุณวรินทร์ อาจวิไล

21.10.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 4 | คุณวรินทร์ อาจวิไล ครูสอนดนตรีคริสตจักรอิมมานูเอล คลองเตย วรินทร์ อาจวิไล หรือครูต้นกล้วยเติบโตในชุมขนคลองเตย เริ่มต้นเรียนเปียโนกับมิชชันนารีชาวนอร์เวย์ที่คริสตจักรอิมมานูเอล เมื่อพบว่าตนเองอยากเป็นนักดนตรีจึงสอบเข้าเรียนที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเรียนจบได้เป็นนักไวโอลินและได้ร่วมวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) หลังจากนั้นได้กลับมาสอนดนตรีที่คริสตจักรอิมมานูเอลและสามารถผลักดันให้เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยรวมตัวกันเล่นดนตรีและจัดแสดงได้ในรูปแบบของวงออร์เคสตรา สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
97
2
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 3 | คุณชาญชัย พินทุเสน

14.10.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 3 | คุณชาญชัย พินทุเสน มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์และเครือข่ายเคารพรักษ์ธรรมชาติ คุณชาญชัย พินทุเสน จากผู้กำกับโฆษณาสู่จิตอาสาเพื่อป่าไม้ ระยะเวลากว่า 9 ปี ของการทำงานบริเวณพื้นที่เขากระโจม ชุมชนบ้านผาปกค้างคาว ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี บทเรียนจากธรรมชาติ ชุมชนและผู้คน ทำให้คุณชาญชัย เรียนรู้ว่าการดูแล ฟื้นฟูสภาพป่า เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ไม่สามารถสำเร็จได้โดยคนๆ เดียวหรือกลุ่มเล็กๆกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากการทำงานร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายอนุรักษ์ ภาคธุรกิจและการศึกษาเข้าด้วยกัน สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
333
8
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 2 | พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส

07.10.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 2 | พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส เติบโตจากครอบครัวข้าราชการ ในเมือง หลังจากบวชเรียนทำให้ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง เกิดความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า และเห็นช่องว่างของกระบวนการเรียนรู้พุทธศาสนาในโรงเรียน ที่ไม่มีกระบวนการให้เด็กนำเอาไปใช้ จึงได้น้อมนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่การศึกษาเกิดเป็น โรงเรียนวิธีพุทธ และพัฒนาสู่ โครงงานคุณธรรม นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมเชิงรุก (Active Learning) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
280
12
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 1 | คณะเรา ชาวไทยซิกข์

01.10.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 1 | คณะเรา ชาวไทยซิกข์ กลุ่มไทยซิกข์อาสาเป็นการรวมกลุ่มของชาวไทยเชื้อสายปัญจาบีผู้นับถือศาสนาซิกข์ ที่มีคุณภาวัณ ซิงห์ คุณกฤติเดช ทักราล และ คุณแซม ภารัตภูมิกุล เป็นแกนกลางสำคัญในการจัดกิจกรรม การทำกิจกรรมจิตอาสาของกลุ่มไทยซิกข์นั้นมีรากฐานมาจากคำสอนของศาสนาซิกข์ที่มองว่า การทำงานอุทิศตนเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเซวา (ਸੇਵਾ) นั้นเป็นกระบวนการสำคัญในการขัดเกลาจิตวิญญาณและเสริมสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้ปฏิบัติธรรม สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
969
23
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ