By Issue DateAuthorsSubjectsTitlesAudiencesTypes

Now showing items 1-20 of 754

 • Thumbnail
  เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (2007-12)
  ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2550 มีการเปิดเผยว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจข้อมูลในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญ่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงปีละ 2 เล่ม ใช้เงินซื้อหนังสือปีละ 260 บาท ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ มีสถิติคนอ่านหนังสือ 40-50 เล่มต่อปีหรือเวียตนามอ่านหนังสือ 60 เล่มต่อปี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รับทราบข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาความรู้และความคิด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองและสังคมต่อไป ศูนย์คุณธรรมจึงถือเป็นภา ...

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (เดลินิวส์, 2013-01-22)
  ศูนย์คุณธรรม แนะทางออกวิกฤติความขัดแย้งผ่านหลักศาสนา พร้อมชูแผนปฏิรูปความซื่อตรง กุญแจแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

  [กฤตภาค | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (มติชน, 2014-02-27)
  ศูนย์คุณธรรมจับมือภาคีเครือข่าย ร่วมระดมสมองเยียวยาวิกฤติการเมือง พร้อมชูแผนฟื้นฟู ประเทศไทย ผ่านแนวคิด “ซ่อม สร้าง สังคมไทย ด้วยคุณธรรม”

  [กฤตภาค | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)

  [เอกสารนำเสนอ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (บ้านเมือง, 2013-02-08)

  [กฤตภาค | application/pdf]
 • Thumbnail
  มติ ทาเจริญศักดิ์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ว่าควรจะเป็น อย่างไร ผ่านตัวการ์ตูนที่มีนามว่า Superman เขาเป็นที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรม อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนอดกลั้น การสำนึกผิดในการกระทำของตนเอง การเห็นแก่ส่วนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ ในจริยธรรม และสุดท้ายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผ่านการกระทำของ Superman อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยู่ไว้มากมาย แต่เด็กและเยาวชนที่ดูอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะทำความ เข้าใจได้ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  กิตติพจน์ อรรถวิเชียร (2013)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย (2008-04)
  หนังสือ "กลุยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง" เล่มนี้ ได้รวบรวมกลยุทธ์ต่างๆ ของคณาจารย์ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูปแบบการนำเสนอเอกสารมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ทำ

  [หนังสือ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-06)
  ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ว่าด้วยการทำงานเชิงอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการบ่มเพาะเมตตากรุณาในจิตใจ ทุกขณะที่ช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก แก้ไขวิกฤตของสังคม ตลอดจนทำงานส่งเสริมและพัฒนา เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อสาสมัครตามแนวจิตตปัญญาศึกษาจะเจริญสติและพรหมวิหาร 4 ตามหลักพุทธธรรมด้วย

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  พรทิพย์ โภไคยอุดม (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2012-09)
  การวิจัยครังนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ ด้านมีคุณธรรมในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) กระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพุทธบัณฑิต จุฬาฯ สง่างาม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน คณาจารย์ วิทยากรและที่สอน จำนวน 8 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด แบ่งเป็นชุดที่หนึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนิสิตและแบบสัมภาษณ์คณาจารย์และวิทยากรที สอนใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แก่นเนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล; ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2006-09)
  งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ นับเป็นการรมพลังครั้งสำคัญในรอบปีของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ ทั้งสือมวลชน นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มีศรัทธาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และผู้ที่ตั้งสัจจะ รัก และมุ่งมั่นที่จะทำดี ผลงานโครงการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งนี้ เป็นผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์เครือข่ายคุณธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  อดิศร จันทรสุข; ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2006-08)
  สำหรับรายงานการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่าน กระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ของนายอดิศร จันทรสุข สถาบันอาศรมศิลป์ฉบับนี้ ได้คัดเลือกเพื่อพิมพ์เผยแพร่ เนื่องจากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะระดับอนุบาล ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวการจัดการศึกษา วิถีพุทธ ที่บูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรมสู่กิจกรรม ของกลุ่มแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย โรงเรียนทอสีและโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรม การศาสนาและกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นตัวอย่างโรงเรียนวิถีพุทธ

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  พรทิพย์ อันทิวโรทัย (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2012-09)
  จากการที่สังคมไทยคาดหวังว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งปลูกฝัง ขัดเกลา อบรมสั่งสอนให้ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและชาติในอนาคตต่อไปนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาและประมวลความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ในประเด็น “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยศึกษาผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจ จำนวน 4 เรื่อง และ ได้นำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตไว้ด้วย จากการศึกษาผลการวิจัยทั้ง 4 เรื่อง พบว่า มีการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อันเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละภาคส่วน 1 เรื่อง นอกนั้น เป็นงานวิจัย ที่นำนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ชมพูนุท อุยสุย; น้อมจิต วิทยพูม; นันทรัตน์ วินิจ; ชาญชัย โห้สงวน (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), )
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย ด้วยกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในด้านความเที่ยงและความตรงของ แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย โดยนำแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ต้นฉบับ มาแปลเป็นภาษาไทยผ่านกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมอันประกอบด้วยการแปลย้อนกลับและการ เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหว่างฉบับแปลและต้นฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลในนิสิตชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 385 คน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความเที่ยงและความตรงของดัชนีด้วยค่าสถิติครอนห์บาคอัลฟา และการวิเคราะห์ปัจจัย ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)
  หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่เป็น แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่ สนใจ

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2010-05-25)

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; ธีรวัฒน์ ฆะราช; บุบผา เมฆศรีทองคำ (2008-08)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]