Recent Submissions

Thumbnail
จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล
จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf

Thumbnail
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2556)

by เกษม วัฒนชัย

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง" วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ.

Thumbnail
ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
View

หนังสือ--ทั่วไป | image/jpeg (2014)

by ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์

รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่อง จากผลงานเยาวชนไทย ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 86 พรรษา และเป็นสิ่งที่แ...

Thumbnail
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2012-08)

by พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส

Thumbnail
เอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปีงบ...
เอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
View

หนังสือ--ทั่วไป | image/jpeg (2012)

by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ระบวนการสมัชชา เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำเอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปี 255มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่งอมือสื่อสารทำความเข้าใจในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

Thumbnail
วิถีแห่งกิจกรรม ... คุณธรรมก่อเกิด
วิถีแห่งกิจกรรม ... คุณธรรมก่อเกิด
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2012)

by สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์

เนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม

Thumbnail
คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ
คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2014-03)

by ประเวศ วะสี

การอยู่ร่วมกัน (Living together) คือ สิ่งสูงสุด -- ศีลธรรมอยู่ในสมองส่วนหน้า -- สัมพันธภาพทางดิ่งกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน -- สังคมไทยจะต้องออกจากภพภูมิเก่าจึงจะพ้นวิกฤต -- ภพภูมิเก่า : ภพภูมิแห่งอำนาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง -- มรรค 8 แห่งการปกฏิวัติสัมพันธภ...

Thumbnail
สี่มุมมอง...ครรลองแห่งคุณธรรมไทย
สี่มุมมอง...ครรลองแห่งคุณธรรมไทย
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2013)

by สุรยุทธ์ จุลานนท์

Thumbnail
การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf

by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Thumbnail
ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ
ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2010-04)

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

Thumbnail
รายงานถอดองค์ความรู้ “โครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมว...
รายงานถอดองค์ความรู้ “โครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ในโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”
View

รายงาน--วิจัย | application/pdf (2009)

by เพ็ญศรี แสวงเจริญ

รายงานถอดองค์ความรู้ “โครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ในโรงเรียนอนุบาล แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี,นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” เป็นผลจากการศึกษา วิเคร...

Thumbnail
งดงามตามวิถีคุณธรรม
งดงามตามวิถีคุณธรรม
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2013-07)

by ภุชงค์ กนิษฐชาต, ผู้เรียบเรียง

จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริม กระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมอันดีในสังคมไทยมานานเกือบ ๑๐ ปี และจัดให้มีงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทุกๆ ๒ ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น ในสังคมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็น...

Thumbnail
คุณธรรมคู่กำไร "ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี จาก เอเชีย พ...
คุณธรรมคู่กำไร "ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี จาก เอเชีย พรีซิชั่น
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2009-06)

by วรรณา ประยุกต์วงศ์

Thumbnail
การวิจัยและติดตามผล “โครงการวิจัยและพัฒนามุมหนังสื...
การวิจัยและติดตามผล “โครงการวิจัยและพัฒนามุมหนังสือเชิงคุณธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”
View

รายงาน--วิจัย | application/pdf (2011)

by สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์

โครงการวิจัยและติดตามผล “โครงการวิจัยและพัฒนามุมหนังสือเชิงคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (อง...

Thumbnail
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2014)

by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัว...

Thumbnail
บทเรียน/องค์ความรู้ : กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาค...
บทเรียน/องค์ความรู้ : กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
View

หนังสือ--วิชาการ | application/pdf (2012)

by วีระศักดิ์ สมยานะ

“บทเรียน/องค์ความรู้ของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” เป็นบทเรียนที่ได้จากกระบวนการดาเนินงานขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง ที่บูรณาการการทางานร่วมกันกับ...

Thumbnail
กระบวนการถอดองค์ความรู้
กระบวนการถอดองค์ความรู้
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2013)

by กิตติพจน์ อรรถวิเชียร

Thumbnail
แผนความต่อเนื่องของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ม...
แผนความต่อเนื่องของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : มิถุนายน พ.ศ. 2556
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2013-06)

by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการประสบปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดระบบการจัดการที่ดี ด...

Thumbnail
เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2
เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2
View

หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf (2011-07)

by ดุจเดือน พันธุมนาวิน

หนังสือรวมบทคัดย่อของรายงานการวิจัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในโครงการเสริมหนุนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้คุณธรรมความดี (โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมปี 2) งบประมาณปี 2554 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ก...

Thumbnail
รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณ...
รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2550
View

รายงาน--ทั่วไป | application/pdf (2008-01)

by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค เป็นโครงการที่ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้น โดยสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรภาคีคุณธรรมจาก 4 ภาค ดำเนิ...