By Issue DateAuthorsSubjectsTitlesAudiencesTypes

Now showing items 1-20 of 117

 • Thumbnail
  เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (2007-12)
  ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2550 มีการเปิดเผยว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจข้อมูลในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญ่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงปีละ 2 เล่ม ใช้เงินซื้อหนังสือปีละ 260 บาท ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ มีสถิติคนอ่านหนังสือ 40-50 เล่มต่อปีหรือเวียตนามอ่านหนังสือ 60 เล่มต่อปี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รับทราบข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาความรู้และความคิด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองและสังคมต่อไป ศูนย์คุณธรรมจึงถือเป็นภา ...

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)

  [เอกสารนำเสนอ | application/pdf]
 • Thumbnail
  กิตติพจน์ อรรถวิเชียร (2013)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย (2008-04)
  หนังสือ "กลุยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง" เล่มนี้ ได้รวบรวมกลยุทธ์ต่างๆ ของคณาจารย์ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูปแบบการนำเสนอเอกสารมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ทำ

  [หนังสือ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-06)
  ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ว่าด้วยการทำงานเชิงอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการบ่มเพาะเมตตากรุณาในจิตใจ ทุกขณะที่ช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก แก้ไขวิกฤตของสังคม ตลอดจนทำงานส่งเสริมและพัฒนา เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อสาสมัครตามแนวจิตตปัญญาศึกษาจะเจริญสติและพรหมวิหาร 4 ตามหลักพุทธธรรมด้วย

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล; ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2006-09)
  งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ นับเป็นการรมพลังครั้งสำคัญในรอบปีของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ ทั้งสือมวลชน นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มีศรัทธาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และผู้ที่ตั้งสัจจะ รัก และมุ่งมั่นที่จะทำดี ผลงานโครงการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งนี้ เป็นผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์เครือข่ายคุณธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  อดิศร จันทรสุข; ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2006-08)
  สำหรับรายงานการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่าน กระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ของนายอดิศร จันทรสุข สถาบันอาศรมศิลป์ฉบับนี้ ได้คัดเลือกเพื่อพิมพ์เผยแพร่ เนื่องจากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะระดับอนุบาล ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวการจัดการศึกษา วิถีพุทธ ที่บูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรมสู่กิจกรรม ของกลุ่มแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย โรงเรียนทอสีและโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรม การศาสนาและกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นตัวอย่างโรงเรียนวิถีพุทธ

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)
  หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่เป็น แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่ สนใจ

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; ธีรวัฒน์ ฆะราช; บุบผา เมฆศรีทองคำ (2008-08)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์; นงนารถ ชัยรัตน์; เกษตร เจริญรักษ์; จินดา จำเริญ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2011)
  โครงการวิจัยและติดตามผล “โครงการวิจัยและพัฒนามุมหนังสือเชิงคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อติดตามความยัง่ ยืนของการพัฒนาและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ “พัฒนามุมหนังสือเชิงคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ที่ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2551 –พฤษภาคม 2552

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; ศจีมาจ ณ วิเชียร; ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2008-08)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  อภิชัย พันธเสน (2008-08)

  [หนังสือ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2008-08)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2008-04)

  [หนังสือ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; ศรีมาจ ณ วิเชียร; พิศสมัย อรทัย (2008-08)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-06)
  ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ว่าด้วยการเจริญสติวิปัสสนาซึ่งเป็นหัวใจของจิตตปัญญาศึกษา เนื่องจากการเจริญสติวิปัสสนาเป็นการฝึกการรู้ตัวและสังเกตตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน มีการนำเจริญสติวิปัสสนาไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ การพัฒนาองค์กร และการจัดการกับความขัดแย้ง เป็นต้น

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-06)
  ผลผลิตของโครงการวิจัยคือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 8 ว่าด้วยการเผชิญความตายอย่างสงบ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความตายให้ถูกต้องจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท คลายความยึดมั่น และเห็นคุณค่าของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ; สมสกุล บุญกำพร้า (2006-09)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]