แสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 117

 • Thumbnail
  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  เกษม วัฒนชัย (2556)
  ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง" วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ.

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ (2014)
  รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่อง จากผลงานเยาวชนไทย ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 86 พรรษา และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจริง ความดี ความงาม ที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดควมตระหนักในคุณค่าของการทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

  [หนังสือ--ทั่วไป | image/jpeg]
 • Thumbnail
  พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส; ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2012-08)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2012)
  ระบวนการสมัชชา เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำเอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปี 255มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่งอมือสื่อสารทำความเข้าใจในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

  [หนังสือ--ทั่วไป | image/jpeg]
 • Thumbnail
  สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ (2012)
  เนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ประเวศ วะสี (2014-03)
  การอยู่ร่วมกัน (Living together) คือ สิ่งสูงสุด -- ศีลธรรมอยู่ในสมองส่วนหน้า -- สัมพันธภาพทางดิ่งกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน -- สังคมไทยจะต้องออกจากภพภูมิเก่าจึงจะพ้นวิกฤต -- ภพภูมิเก่า : ภพภูมิแห่งอำนาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง -- มรรค 8 แห่งการปกฏิวัติสัมพันธภาพ -- สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล : ปฏิวัติจิตสำนึก-ปฏิวัติสัมพันธภาพ-ปฏิวัติสังคม

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  สุรยุทธ์ จุลานนท์; เทียนฉาย กีระนันทน์; พงศ์เทพ เทพกาญจนา (2013)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2010-04)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  เพ็ญศรี แสวงเจริญ (2009)
  รายงานถอดองค์ความรู้ “โครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ในโรงเรียนอนุบาล แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี,นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” เป็นผลจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ สังเคราะห์องค์ความรู้ ตลอดจนปัจจัยที,เกี,ยวข้องกับการจัดกิจกรรม “วิถีธรรม วิถีไทย ในโรงเรียนอนุบาล แห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ฯ” ทำให้เห็นถึงจุดเด่น ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลจากการศึกษา ครั7งนี7ทำให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม และได้รูปแบบการดำเนินโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ใน การปรับปรุงการจัดกิจกรรม “วิถีธรรม วิถีไทยในโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ฯ” ใน ปี การศึกษาต่อไป ...

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ภุชงค์ กนิษฐชาต, ผู้เรียบเรียง; ดวงพร เพชรสังกฤต, ผู้เรียบเรียง; แวนด้า ปทุมรส, ผู้เรียบเรียง; ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ, ผู้เรียบเรียง; หทัยชนก ชัยเกษม, ผู้เรียบเรียง; ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2013-07)
  จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริม กระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมอันดีในสังคมไทยมานานเกือบ ๑๐ ปี และจัดให้มีงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทุกๆ ๒ ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น ในสังคมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม อาทิ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มการศึกษา โดยในปีนี้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” เพื่อสร้างความตระหนักด้าน ความซื่อตรงให้แก่สังคม และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร ได้จัดให้มีรางวั ...

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  วรรณา ประยุกต์วงศ์; ปารีณา ประยุกต์วงศ์ (2009-06)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์; นงนารถ ชัยรัตน์; เกษตร เจริญรักษ์; จินดา จำเริญ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2011)
  โครงการวิจัยและติดตามผล “โครงการวิจัยและพัฒนามุมหนังสือเชิงคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อติดตามความยัง่ ยืนของการพัฒนาและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ “พัฒนามุมหนังสือเชิงคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ที่ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2551 –พฤษภาคม 2552

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)
  หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่เป็น แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่ สนใจ

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  วีระศักดิ์ สมยานะ (2012)
  “บทเรียน/องค์ความรู้ของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” เป็นบทเรียนที่ได้จากกระบวนการดาเนินงานขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง ที่บูรณาการการทางานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) โดยดาเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2555” (Integrity plan of Chiang Mai Sub – District, IP:CM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ...

  [หนังสือ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  กิตติพจน์ อรรถวิเชียร (2013)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2013-06)
  จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการประสบปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดระบบการจัดการที่ดี ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อสร้างความ พร้อมแก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต โดยการนำบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาไปปรับ กระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรือ งานบริการประชาชนที่ส ...

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2011-07)
  หนังสือรวมบทคัดย่อของรายงานการวิจัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในโครงการเสริมหนุนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้คุณธรรมความดี (โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมปี 2) งบประมาณปี 2554 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) การรวมบทคัดย่อของงานวิจัยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลการคัดเลือกงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง โดยทำการสืบค้นงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 จากผลงานวิจัยระดับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ที่อยู่ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis ฐานของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ...

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-01)
  โครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค เป็นโครงการที่ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้น โดยสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรภาคีคุณธรรมจาก 4 ภาค ดำเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด จำนวน 72 จังหวัด และระดับภาคทั้ง 4 ภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลงานการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมของภาคี เครือข่าย พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสให้ ประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและนักการเมืองท้องถิ่น ได้มี ความรู้ ...

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]