Now showing items 21-40 of 117

 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-01)
  กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 เริ่มจากสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่ง จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2550 นำผลการประชุมเข้าสู่สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม 2550 ใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยเครือข่ายภาคีสมาชิกและบุคลากรแกนนำ 4 ภูมิภาค เพื่อนำผลการประชุม เข้าสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 3 ผลการจัดสมัชชาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคที่ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีนี้ นับเป็น การรวมพลังครั้งสำคัญในรอบปีของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ รวมทั้งสื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ มีศรัทธาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และผู้ที่ตั้งสัจจะ รู้ รัก สามัคคี และมุ่งมั่นที่จะทำดี โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง แผ่ ...

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (2008-04)
  สืบเนื่องจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องการสำรวจ สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และวางแผนประกอบการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมไทยที่มีระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งในทุกภาคส่วนของ ประเทศนั้น ศูนย์คุณธรรม จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดำเนินโครงการสำรวจวิจัยเรื่อง “สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อสถานภาพคุณธรรมของ สังคมไทย รวมถึงนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างกลไกกระตุ้นประชาชนขับเคลื่อนสาธารณชนให้ติดตามเฝ้าระวัง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมในสังคมไทย

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2007)

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2006)

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2009)

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  พระเดิมแท้ ชาวหินฟ้า; รัศมี กฤษณมิษ; สุวิดา แสงสีหนาท (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2007-08)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  นงลักษณ์ วิรัชชัย; ดิเรก สุขสุนัย; รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2005-07)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  สมชาย เสริมแก้ว (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2006-09)

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2006-08)
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย จึงได้ดำเนินการ ศึกษาวิจัยเรื่อง "การหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน" โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ ที่กรุณาเป็นนักวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหลักศาสนาที่เกี่ยวกับสังคมปลอดอบายมุขและวิถีชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ระเบียบ วิธีวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพเน้นเวทีพูดคุยทั้งในระดับผู้ทรงคุณวุฒิและระดับ ชาวบ้าน เพื่อศึกษาสภาพการปลอดอบายมุขของชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อหาต้นแบบและรูปแบบการพัฒนาชุมชนปลอดอบายมุข จากผลการวิเ ...

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  อดิศร จันทรสุข; ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2006-08)
  สำหรับรายงานการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่าน กระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ของนายอดิศร จันทรสุข สถาบันอาศรมศิลป์ฉบับนี้ ได้คัดเลือกเพื่อพิมพ์เผยแพร่ เนื่องจากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะระดับอนุบาล ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวการจัดการศึกษา วิถีพุทธ ที่บูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรมสู่กิจกรรม ของกลุ่มแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย โรงเรียนทอสีและโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรม การศาสนาและกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นตัวอย่างโรงเรียนวิถีพุทธ

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ประภาภัทร นิยม; มิรา ชัยมหาวงศ์ (2006-07)
  "แผนที่คนดี" เป็นโครงการนำร่องที่ได้รับแนวคิดจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ไปค้นหาคุณค่าความดีงามในทุกผู้คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 หมู่บ้าน บนเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ โดยเลือกตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน รวม 446 หมู่บ้าน มีผู้ช่วยวิจัยเป็นคนในพื้นที่ร่วมดำเนินการโดยใช้การสนทนาที่เน้าการฟังอย่างลึกซึ้ง และการจดบันทึก จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อระบุเรื่องราวคุณค่าความดีของแต่ละคนจากสิ่งที่ได้บันทึกไว้แล้วนำมาผลิตเป็นสื่อนำเสนอคุณค่าจากมุมมองของคณะนักวิจัย เพื่อให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณความดีจากกัน เกิดความศรัทธาต่อตนเอง และบางรายสามารถจูงใจให้เกิดการทำความดีอีกด้วย

  [รายงาน--วิจัย | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2007-12)
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน เฉพาะด้านภายใต้สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีพันธกิจหลัก ในการเสริมหนุน เชื่อมประสาน เพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นการ รวมพลัง ยกระดับ และแพร่ขยายในบริบทต่างๆ ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ที่ 6/2547 เรื่องการจัดตั้งและ การจัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ข้อ 4 (5) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ให้ศูนย์คุณธรรมจัดสรร หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น ศูนย์คุณธรรมจึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ พัฒนาคุณธรรมแก่องค์กร สถาบัน ชุมชน ...

  [รายงาน--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ; สมสกุล บุญกำพร้า (2008-01)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2008-01)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  บริษัทสไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด (2006-09)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  พระไพศาล วิสาโล (2007-07)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา. คณะละครมรดกใหม่ (2006-09)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  สุพรรณี ไชยอำพร (2007-11)
  เอกสารวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ เป็นผลงานที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ สนับสนุนให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสังคมไร่นา 2 ชุมชนที่มีบริบททางวัฒนธรรม และสภาพ แวดล้อมของชุมชนแตกต่างกัน คือ ชุมชนบ้านทรงธรรม ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย และ ชุมชนบ้านไหมคุณธรรม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากรณีการนำคุณธรรมในฐานะ ทุนทางสังคม มาใช้พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการถ่ายทอด และสังเคราะห์บทเรียนและการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้าน คุณธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการวิจัย เชิงคุณภาพ

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2014)

  [หนังสือ--ทั่วไป | application/pdf]