Now showing items 1-20 of 98

 • Thumbnail
  ทินกฤต สิรีรัตน์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  บทความนี้วิเคราะห์ความหมายเกี่ยวกับการกดขี่ความดี และความเลวในสังคมมนุษย์ที่สะท้อนจาก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆ ในนวนิยายเรื่อง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์ของลวิตร์ นวนิยายเรื่องนี้ เล่าถึง สิ่งมีชีวิตสองเผ่าพันธุ์คืออิยาและชามู เผ่าพันธุ์ทั้ง สองต่างมีลักษณะทางกายภาพคล้ายมนุษย์เหมือนกัน แต่กลับไม่ อาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะชามูกินสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจากเลือดและเนื้อของอิยา ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชามู และอิยานีคือเงื่อนไขและปมขัดแย้งสำคัญในเรื่อง Blood Redemption ความขัดแย้งระหว่างชามูและอิยามาจาก คำถามที ว่าการกินสิ่งงมีชีวิตอื่นเป็นสิ่งทีถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ฝ่ายหนึ่งคัดค้านการกินอิยาเพราะอิยาไม่ใช่อาหาร แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที มีคุณค่าในตัวเอ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ทาคาโยชิ มากิ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  หนังสือเรื่อง“เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี้ มีความรัก” เป็นอัตชีวประวัติของ”มุระ นุโนะเอะ” ซึ่งเป็นภรรยา ของนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น นามว่า ”มิสุกิ ชิเงะรุ” ผู้เขียนการ์ตูนเรื่อง ”ผีน้อยคิทาโร่” อันโด่งดัง เริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กของมุระ นุโนะเอะ พิธีดูตัว การแต่งงานแบบ “ชินคันเซ็น” และชีวิตประจำวัน ในครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความยากจนจนถึงขีดสุด ถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายค่านมผงให้ลูก แต่มุระ นุโนะเอะ ได้คอยช่วยเหลือสามีและครอบครัวด้วยความอดทนมาโดยตลอด จนกระทั่ง มิสุกิ ชิเงะรุ กลายเป็นนักเขียน การ์ตูนที มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยผลงานของเขาได้รับรางวัลหนังสือการ์ตูนยอดเยี่ยมของสำนักพิมพ์โคดันชะ ทำให้เขามีงานเข้ามามากขึ้น เขาต้องยุ่งและมุ่ง ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  นคร วิชัยผิน (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  บทความทางวิชาการ “ความสำคัญของความซื่อตรง” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของความซื่อตรงโดยค้นคว้ารากศัพท์ที่มาของความซื่อตรงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาเผยแพร่เพื่อให้บุคคลในหน่วยงานเกิดความตระหนักและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  พิชามญช์ุ บุญสิทธิ์; วิชุดา กิจธรธรรม (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒที่ มีลักษณะทางจิต และชีวสังคมแตกต่างกัน และเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ที่สำคัญของ ภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชั้นB ปีที่ 2 ถึงชั้นB ปีที่ 4 ที่ เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมจำนวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การทำนายภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต โดยใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของ ตนเอง ตัวแปรการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนทั้ว 4 องค์ประกอบ และตัวแปรชีวสังคม พบว่า มีตัวแปร ลักษณะทางจิต 3 ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต); วิชุดา กิจธรธรรม; ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการบริโภคด้วย ปัญญาและการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 2) ทำนายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยองค์ประกอบการ คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสีตบุตร โรงเรียนวัดดวงแข สังกัดสำนักงานกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2557 จำนวน 98 คน คัดเลือกด้วยการสุ่ม อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดจำนวน 2 ฉบับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความเชื่อมั่นแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.82 – 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก พบว่า ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  บทความวิชาการนี้ เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดและตัวอย่างที่ ดีงามของผู้บริหารที่ มี คุณธรรมจากหลาย ๆ ประเทศมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง เป็นการอธิบายในภาพรวมถึงคุณธรรมสำหรับผู้นำ ในทุกวิชาชีพ การสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและศรัทธาสำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะเติบโตขึ้นมา เป็นผู้นำ คุณธรรมที่จะนำพาหน่วยงานและสังคมของตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ประเทศชาติ เจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  วศิน ประดิษฐศิลป์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะที ท่านเป็นพระสงฆ์นักสื่อสารศาสนายุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารศาสนาให้เข้ากับบริบท ของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พระไพศาล วิสาโล ประยุกต์และ พัฒนาการสื่อสารศาสนา โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง ทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น นวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของ สังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้ “นวัตกรรมสื่อ” ประกอบไปด้วย 1) สื่อดั้งเดิมทางศาสนา ได้แก่ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  อรุณีย์ พรหมศรี (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของนิสิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 188 คน ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานถูกวิเคราะห์ และแสดงผลเป็น 5 ระดับ คะแนน ได้แก่ น้อยที สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานทั้งหมดของนิสิตกายภาพบำบัดอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดและไม่พบความ แตกต่างของคะแนนคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเฉลี่ยระหว่างชั้นปี โดยคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่มีระดับ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ได้แก่ 1) นิสิตเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น 2) นิสิตเข้าเ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศิวะพร ภู่พันธ์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การศึกษา แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระดับ ภูมิภาค และบทบาทของประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกียวข้อง ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเด็นที่สอง มิติประโยชน์ของการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย เพื่อเข้าสู่ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศรีศักดิ์ ไทยอารี; จิตราภรณ์ วนัสพงศ์; ธีรพันธ์ุ เพ็ญโรจน์; ธีระเดช คุณสนอง; สาธิต อิงคะวัต (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อสังเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียนในด้านปัจจัยส่งเสริม ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม รวมถึงอุปสรรค ปัญหาและความก้าวหน้า 2) เพื่อสังเคราะห์เปรียบเทียบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประเทศอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ทีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน มีลักษณะเด่นร่วมกัน ในหลายประการ คือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสังคมพหุลักษณ์) ความเป็นอันหนึ่ง ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2014-09)

  [วารสาร--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  รินธรรม ธารมุกตา (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  เมตตาเป็นหลักธรรมสากลที่รักษาโลกนี้ให้ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข เมื่อมีการเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์ ผู้ที่มีเมตตาจะให้อภัย เหมือนอย่างตัวละครชื่อนีลาในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ล่องหน เมื่อมีความอดอยาก ขาดแคลน ผู้ที่มีเมตตาจะเสียสละแบ่งปัน เหมือนอย่างเฉินซู่จวี๋และครอบครัวซัลเวน วีณาของนีลาหายไป นีลาใช้เวลาและความพยายามอย่างยิ่งในการตามหาวีณา แต่เมื่อมีโอกาสจะได้วีณาคืน เธอกลับยอมเสียสละ เพื่อให้ผู้อื่นที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน ได้ครอบครองวีณานั้น เฉินซู่จวี๋ แม่ค้าผัก ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ มีชีวิต ที่ลำบากยากจน แต่เมื่อเธอมีรายได้มากขึ้น แทนที่จะเสพสุขเฉพาะตน เธอกลับบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อที่ คนอื่นจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเธอ ครอบครัวซัลเวนได้เล่าเรื่ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  หนังสือเรื่อง “Left Neglected” โดยลิซ่า เจโนว่า เป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะฝั่งขวาอย่างรุนแรง จนมีอาการละเลยข้อมูลทางด้านซ้ายของร่างกาย ตนเอง (Left Neglect) ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของอาการนี้ได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกข้อคิดที่ ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ชีวิต ได้แก่ ประเด็นเรื่อง มนุษย์-เครื่องจักร เจตคติต่อชีวิต สิ่งที่สำคัญ ในชีวิต และสติและความไม่ประมาท นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนังสือที่แต่งดี ตั้งแต่การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การเลือกมุมมองการเล่าเรื่อง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเด่น ทั้งด้านการเลือกใช้ลีลาภาษา ความ เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  สุรางคนา ณ นคร (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโครงการ “MC WE SHARE 1.0: การสร้างแบรนด์ผักปลอดภัยจากสารพิษซำสูง” การนำเสนอในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต้องการ นำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้วิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายน้ำ ด้วยการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานในสภาพจริงทุกขั้นตอนของการทำโครงการ และสกัดความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังลึก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมโครงการด้วยกันมา ใช้ทั้งการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ์ แบไม่เป็นทางการ แบบประเมินผลและคู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาตีความและอธิ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  มติ ทาเจริญศักดิ์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ว่าควรจะเป็น อย่างไร ผ่านตัวการ์ตูนที่มีนามว่า Superman เขาเป็นที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรม อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนอดกลั้น การสำนึกผิดในการกระทำของตนเอง การเห็นแก่ส่วนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ ในจริยธรรม และสุดท้ายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผ่านการกระทำของ Superman อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยู่ไว้มากมาย แต่เด็กและเยาวชนที่ดูอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะทำความ เข้าใจได้ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ฐาปนา บุญหล้า (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  การนำเสนออภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมิติ คำศัพท์จากแผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานที่บูรณาการองค์รวม พระไตรปิฏก โดยเฉพาะหมวดวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและเพื่อให้สะดวกในการเข้าใจเข้าถึง และนำไปพัฒนาตนเองตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของพุทธศาสนาหลังจากที่ประพฤติปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ ให้ถึงพร้อมแล้ว จึงถึงขั้นเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มุ่งปฏิบัติเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ด้วยจิตที่คิดและใคร่ครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นอารมณ์วิปัสสนาคือ ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป-นาม โดยมีรูป 1 ส่วนมีนาม 4 ส่วน (เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ) ขันธ์ 5 นี้ล้วนแต่มีอาการเป ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  เมื่อพูดถึงจริยธรรมสังคมจะนึกไปถึงนักการเมืองก่อนเป็นลำดับแรก เพราะนักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจ ทั้งอำนาจเงิน อำนาจรัฐ และอิทธิพล เมื่อนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเป็นฐานการพัฒนาการเมืองได้เป็นอย่างดี หน่วยงานต่าง ๆ ก็กำลังเร่งจัดทำประมวลจริยธรรมของตนอยู่ การแก้ปัญหาเรื่องจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน การวางกฎเกณฑ์มาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการเริ่มลง มือปฏิบัติทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และเมื่อประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีระเบียบ การเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นำทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญ มากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยก็จะมีความสงบสุขและมีความเจร ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  ชมพูนุท อุยสุย; น้อมจิต วิทยพูม; นันทรัตน์ วินิจ; ชาญชัย โห้สงวน (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), )
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย ด้วยกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในด้านความเที่ยงและความตรงของ แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย โดยนำแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ต้นฉบับ มาแปลเป็นภาษาไทยผ่านกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมอันประกอบด้วยการแปลย้อนกลับและการ เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหว่างฉบับแปลและต้นฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลในนิสิตชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 385 คน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความเที่ยงและความตรงของดัชนีด้วยค่าสถิติครอนห์บาคอัลฟา และการวิเคราะห์ปัจจัย ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  วิชุดา กิจธรธรรม; พรทิพย์ อันทิวโรทัย; พิชชาดา สุทธิแป้น (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย โดยใช้ระเบียบ วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลติครู รวมจำนวน 131 คน จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการผลิตครู ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์สถาบันการผลิตครู ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ใช้ ครูใหม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม่ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ชุด และแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครู ไทย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การถ่ายทอดคุณธรรมผ่านปัจจัยป้อนได้แก่ ...

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]
 • Thumbnail
  บุญรัตน์ แผลงศร; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2013-09)
  การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ได้นำเสนอสภาพทั่วไปและความบกพร่องของ ความซื่อตรงในสังคมไทย การจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรง ในสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และสื่อมวลชน

  [บทความ--วิชาการ | application/pdf]