All categories RSS PDF Print E-mail
ปก ชื่อเรื่อง ผู้เขียน คะแนน ยอดนิยม
cover ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ผู้เขียน: ศูนย์คุณธรรม คะแนน: 0 ยอดนิยม: 1622
cover ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน คะแนน: 0 ยอดนิยม: 1754
cover ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน คะแนน: 0 ยอดนิยม: 1966
cover ชื่อเรื่อง: บทเรียน/องค์ความรู้ : กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ คะแนน: 0 ยอดนิยม: 1539
cover ชื่อเรื่อง: โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ผู้เขียน: ศูนย์คุณธรรม คะแนน: 0 ยอดนิยม: 1520
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button