http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - ALL BookLibrary BookLibrary 2019-09-16 13:24:06 BookLibrary คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=484&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-08-16 16:08:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-08-16 16:08:43
รายงานโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=483&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-06-28 17:27:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-06-28 17:27:14
10 ปรากฎการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=482&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-06-18 09:46:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-06-18 09:46:06
ปัจจัยจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานปฏิบัติการเบื้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง โดย แพรพิมพ์ สีลวานิช, วิชุดา กิจธรธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=391&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-06-11 16:51:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-06-11 16:51:43
องค์ความรู้ การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=481&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-24 18:51:00
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-05-24 18:51:00
นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=480&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-22 16:02:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-05-22 16:02:24
สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี 2562 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=479&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-13 09:16:34
Language: Not specified
Price:


สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


Buy now!]]>
2019-05-13 09:16:34
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2562 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=478&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-13 09:15:17
Language: Not specified
Price:


สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


Buy now!]]>
2019-05-13 09:15:17
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 2562 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=477&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-13 09:05:48
Language: Not specified
Price:


สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


Buy now!]]>
2019-05-13 09:05:48
การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 6 จังหวัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=439&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-01 11:37:16
Language: Not specified
Price:


"การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่" เป็นการรวบรวม เรียบเรียงประสบการณ์การดำเนินโครงการจังหวัดคุณธรรม ของทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรจังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นของจุดเริ่มต้นกระบวนการขับเคลื่อน ผลที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ

องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพัฒนาการดำเนินงานและจุดประกายให้เกิดจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น เข้มแข็งขึ้น แผ่ขยายการทำความดีจนเต็มพื้นที่ สร้างสังคมไทยสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2019-05-01 11:37:16
คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=467&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-03-13 11:51:24
Language: Not specified
Price:


ดาวน์โหลดหนังสือ คลิก

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน มีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ให้มีสถานะเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อเป็นเครื่องมือ และยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ความดี ความสามารถ ความสุข” ตามแนวคิดของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มาเป็นกรอบในการดำเนินงานและ สร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินฯ ให้ตรงกับความต้องการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รวมทั้งจัดทำ
คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใช้และเป็นแนวทางในการประเมินให้กับกองทุนสวัสดิการที่สนใจประเมิน เพื่อการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลต่อไป

          คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลเล่มนี้ เรียบเรียงจากข้อเสนอแนะและสรุปผลการประชุมจากเวทีต่างๆ ที่มีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมทดลองประเมินจาก ๕ ภูมิภาค จำนวน ๘๘ กองทุน จนได้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนายระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนฯและสมาชิกอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

QR_01.png


Buy now!]]>
2019-03-13 11:51:24
บันทึกความดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=476&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-03-13 10:14:06
Language: Not specified
Price:


QR_บนทกความด.png


Buy now!]]>
2019-03-13 10:14:06
บ่อปลาสร้างสุขที่แม่น้ำสแตนเลสไวร์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=475&catid=85 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-02-18 11:50:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-02-18 11:50:15
บริษัท ไลอ้อน จำกัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=474&catid=85 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-02-18 11:49:31
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-02-18 11:49:31
บริษัท โรงเลื่อยจักร ชัยประดิษฐ์ จำกัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=473&catid=85 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-02-18 11:48:58
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-02-18 11:48:58
บริษัท พีเอส พี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=472&catid=85 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-02-18 10:43:18
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-02-18 10:43:18
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=471&catid=85 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-02-18 10:42:39
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-02-18 10:42:39
ECF สำนักงานใหญ่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=470&catid=85 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-02-18 10:40:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-02-18 10:40:06
องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม Moral Business http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=469&catid=74 Authors:
ISBN: 9786167988108
Publisher:
Publication date: 2019-01-31 16:21:03
Language: Not specified
Price:


download 20org


Buy now!]]>
2019-01-31 16:21:03
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=468&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-01-22 13:21:48
Language: Not specified
Price:


      ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เมื่อปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ศูนย์คุณธรรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์คุณธรรมได้มีการขยายผลการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมไปในทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรียนคุณธรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมให้ดี มีมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

          มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมเล่มนี้เรียบเรียงจากการสรุปผลดำเนินงานโครงการสังเคราะห์และถอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือรวมทั้งหมด ๙๐ โรงเรียน ร่วมกันรวบรวมกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมกำหนดกรอบมาตรฐาน องค์ประกอบตัวชี้วัด และแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม การออกแบบกิจกรรม รวมทั้งรูปธรรมความสำเร็จของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำไปยกระดับการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

          ศูนย์คุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนานักเรียนอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

 

 

 

 

QR_02.png


Buy now!]]>
2019-01-22 13:21:48
องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=466&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-01-16 10:47:03
Language: Not specified
Price:


          องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” เป็นการประมวลความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

          ประเด็นคำถามสำคัญของการประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ คุณธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ทางสังคม และมีกระบวนการอะไรที่หล่อเลี้ยงคุณธรรมให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งการตอบคำถามเหล่านี้ นำมาสู่การออกแบบการประชุมที่มีทั้งการนำเสนอแนวคิด และมุมมองจากนักวิชาการที่มีต่อการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมในสังคมไทย การนำเสนอผลงานวิจัย และงานกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

          ความรู้ที่เกิดขึ้นในงานนี้ นอกจากเกิดขึ้นจากนักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร กระบวนการที่มาร่วมจัดกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ “สร้างพื้นที่ความรู้”และร่วมกันพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมไปด้วยกัน

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งมีบทบาทพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม ความดีในสังคมไทย จึงได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวทีประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อนำสนอสู่สาธารณะต่อไป

          องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” ประกอบไปด้วยการสรุปองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการ 4 ช่วง คือ
                  1. ปณิธานความดี: จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ
                  2. แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม
                  3. คุณธรรมที่งอกงามในพื้นที่ทางสังคม
                  4. สนทนาโต๊ะกลม: สรุปบทเรียนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง

          องค์ความรู้นี้อาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปในการสร้างสังคมคุณธรรม แต่มีความสำคัญในฐานะที่จุดประกายให้สังคมร่วมกันตั้งคำาถาม และคิดต่อถึงกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทางสังคม โดยอยู่บนฐานของความรู้ มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเกิดขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย

 


Buy now!]]>
2019-01-16 10:47:03
3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=465&catid=73 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-12-20 10:30:36
Language: Not specified
Price:


S__11509870.jpg


Buy now!]]>
2018-12-20 10:30:36
Globalization http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=464&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-12-20 10:27:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-12-20 10:27:15
พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am i have I can) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=463&catid=73 Authors:
ISBN: 978-616-443-097-6
Publisher: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication date: 2018-12-20 10:16:11
Language: Not specified
Price:


หนังสือพัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am I have I can)
เล่มนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของหมอในการเยียวยารักษาน้องๆ
วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับบริการคลินิกวัยรุ่นทั้ง 2 แห่ง คือ สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี (ชื่อเดิมโรงพยาบาลเด็ก) และคลินิกวัยทีน
ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล อีกทั้งการดูแลพัฒนาเด็กในรั้วโรงเรียนตามโครงการ Mobile
Unit สู่ชุมชนและโรงเรียน


ประสบการณ์จากกรณีศึกษาเหล่านี้ได้นำามาร้อยเรียงเล่า
ให้เห็นถึงวิธีการในการเยียวยาสร้างพลังบวกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผูกโยงกับหลักวิชาการจิตวิทยาพัฒนาการ การพัฒนาศักยภาพ
สมองในวัยรุ่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไปBuy now!]]>
2018-12-20 10:16:11
โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม(หมู่บ้าน/ชุมชนต่อต้านทุจริต) (วีดิทัศน์ความรู้) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=461&catid=71 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-12-03 10:32:08
Language: Not specified
Price:


สื่อเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

https://www.youtube.com/watch?v=OZEQaiEX0aI


Buy now!]]>
2018-12-03 10:32:08
กระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมฯ (วีดิทัศน์ความรู้) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=446&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-12-03 10:25:38
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-12-03 10:25:38
หลักสูตรโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ภายใต้โครงการ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=447&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-29 08:58:36
Language: Not specified
Price:


หลักสูตรการพัฒนาครอบครัวคุณธรรม จะเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่การวางแผน

          ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนกันให้กำลังใจกัน เป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศโดยฐานครอบครัว เรื่องใกล้ตัวที่มีความสำคัญ เกี่ยวพันกับความสุขกับชีวิตครอบครัวที่สมดุล ต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-29 08:58:36
หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=448&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-29 08:53:14
Language: Not specified
Price:


หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้าน

         การทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้สังคมแต่ละแห่งกำหนดหลักจริยธรรมเป้าหมายเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ “ธรรมนูญชุมชน” เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรมเนื่องจากเป็นหลักกำกับการทำงานและการปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชน เป็นกติกากลางเพื่อการอยู่ร่วมกัน จัดระบบระเบียบการทำงานของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ บนวิถีวัฒนธรรมที่

      สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสภาพความจำเป็น เนื่องจากเป็นกฎทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย สร้างรากฐานของความเข้มแข็งมุ่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้องถิ่น และลดการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความสุจริตในชุมชน ได้ต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-29 08:53:14
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยในมิติคุณธรรม (วัยแรงงาน) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=433&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-28 14:27:41
Language: Not specified
Price:


การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์

  กรอบความคิดทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในสังคมย่อมส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและความเห็นสาธารณะ การศึกษาประเด็นคุณธรรมจริยธรรมในสังคมและความรับรู้ความเข้าใจของผู้คนต่อประเด็นดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อมองเห็นภาพรวมสถานการณ์ปัญหา และเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

        งานศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทยมีวัตถุประสงค์ (หนึ่ง) ศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมแรงงานเชิงนโยบาย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ และทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนระบุสภาพปัญหาและแนวโน้มสถานการณ์ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และ (สอง) สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมแรงานไทยและโลก

         งานศึกษานี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการศึกษาแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าดังกล่าวภายใต้นโยบายเกี่ยวกับแรงงานระหว่างไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเยอรมนี การเก็บข้อมูลสำรวจผ่านแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ครอบคลุมแรงงานทั้งในและนอกระบบ ทุกภาคการผลิต และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยจริยธรรมแรงงานก็คือ งานมีมิติทางสังคมและจริยธรรมที่หลากหลาย มิได้เป็นแต่เพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว คนทำงานจึงเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มิได้เป็นแต่เพียงแรงงานในฐานะปัจจัยการผลิตราคาถูก สังคมที่ประสบความสำเร็จและมีคุณธรรม ก็คือมีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องคำนึงถึงแรงงานในฐานะทุนมนุษย์ที่สำคัญ และภายใต้แนวคิดจริยศาสตร์บรรทัดฐาน กรอบจริยธรรมว่าด้วยแรงงาน ประกอบด้วย 5 หลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม การมีปากเสียง ความอาทร และการมีชีวิตที่ดี ซึ่งสะท้อนปรากฏผ่านการก่อตั้ง "องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และมาตรฐานแรงงานสากล"


ชลนภา อนุกูล และศยามล เจริญรัตน์Buy now!]]>
2018-11-28 14:27:41
การสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=449&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-28 14:11:48
Language: Not specified
Price:


          รายงานการสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ เป็นการประเมินคุณภาพในการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง และระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด การจัดทำรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

          สาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ถึงปัจจัยผลสำเร็จ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือประกอบการวางแผนการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด

          ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การเป็นสารสนเทศให้กับกระทรวงและจังหวัดนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้มีความสอดคล้องกับบริบทของกระทรวงและจังหวัด อีกทั้งมีอัตลักษณ์และจุดเด่นที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-28 14:11:48
หนังสือชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=434&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-28 13:55:15
Language: Not specified
Price:


     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผ่าน “โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ มีการประกาศวาระคุณธรรมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้เพิ่มขึ้น

     เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงได้คัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 45 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างใน และนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มาส่งเสริมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือองค์ความรู้ชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 45 องค์กร “ความดีระเบิดจากข้างใน” โดยนำเนื้อหามาจากการถอดบทเรียนแนวคิด กระบวนการ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทำงานของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในวงกว้างต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-28 13:55:15
องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=432&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 14:15:17
Language: Not specified
Price:


องค์ความรู้  สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

“สมดุลชีวิต ฉบับวัยแรงงาน” เป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่เกิดจากการตั้งคำถามว่า “เราจะมีชีวิตครอบครัวที่สมดุลได้อย่างไร?” โดยได้รวบรวมประสบการณ์การดำเนินงานโครงการสมดุลชีวิต และเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 รุ่น พร้อมทั้งเทคนิค วิธีการ ผ่านประสบการณ์

ตรงของผู้นำครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้ครอบครัวต่อไป

หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือนำทางให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้และเข้าใจสมดุลชีวิตในมิติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เวลา รายได้ สุขภาวะ วัฒนธรรมครอบครัว และทำเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก พร้อมแนวทางการปฏิบัติ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยจุดประกายให้ผู้อ่าน

มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และหันมาให้ความสำคัญต่อครอบครัว หน้าที่การงาน และหน้าที่ทางสังคม โดยใช้ความรักเป็นฐานราก หนุนนำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมุ่งไปสู่ความสุข ความสำเร็จ และความดีร่วมกัน
องคความร สมดลชวตสนทกบครอบครว


Buy now!]]>
2018-11-26 14:15:17
คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=430&catid=82 Authors:
ISBN: 978-616-7988-09-2
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 14:08:05
Language: Not specified
Price: o


องค์ความรู้ “คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในภูมิภาคอาเซียน”

องค์ความรู้นี้ คือการตอบคำถามที่ว่าคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทยคืออะไร และมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร จากการถอดองค์ความรู้จากองค์กรที่ทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ จำนวน 6 องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และตาก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคุณธรรมการอยู่ร่วมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน คือการมองคนให้เป็นคน ซึ่งหมายถึงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน และปฏิบัติการของการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมพบว่ามีอยู่ 4 รูปแบบคือ

1. การทำงานเชิงพื้นที่ (Area based) บนฐานงานความรู้

2. การสร้างอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

3. การสร้างเครือข่ายการทำงานข้ามภาคส่วน และ

4. การผลักดันงานเชิงนโยบาย    

           หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สังคมเห็นความสำคัญของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานข้ามชาติในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจไม่ค่อยมีการกล่าวถึง แต่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยและประชาคมอาเซียน

Book อาเซยน


Buy now!]]>
2018-11-26 14:08:05
รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยปี 2561 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=440&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 13:54:40
Language: Not specified
Price:


     โครงการสำรวจสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ปี 2561 ระหว่างเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2561 เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม

     ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย โดยเป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบสำรวจความเห็นจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมในภาคต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย คุณธรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม สถานการณ์ด้านคุณธรรมระดับองค์กร คุณธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน คุณธรรมที่ควรยึดถือร่วมกัน และ

     คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักการเมือง โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ และส่วนที่ 2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยแบ่งเป็นด้านลบ (Negative) และด้านบวก (Positive) จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย นำมาวิเคราะห์ปทัสถานและคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เด่นโดยผู้เชี่ยวชาญ


Buy now!]]>
2018-11-26 13:54:40
แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=416&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 13:52:44
Language: Not specified
Price:


สื่อเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ได้แก่

๑. ความเป็นมา

๒. เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๓. ความหมายของชุมชน

๔. ระดับของชุมชนคุณธรรม

๕. หลักการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๖. พฤติกรรมของคนในชุมชน

๗. กระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๘. คุณธรรมที่ส่งเสริมในชุมชนคุณธรรมที่เป็นจุดเน้นในปี 2560

๙. เกณฑ์การประเมิน “ชุมชนคุณธรรม”


Buy now!]]>
2018-11-26 13:52:44
แนวทางการส่งเสริม พัฒนา องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=415&catid=73 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 13:28:07
Language: Not specified
Price:


องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม ให้องค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ๙ ขั้น

๑. คุณธรรมนำการพัฒนาเพื่อสรร้างคนดีสังคมดี

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๓. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม

๔. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๕. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๖. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณะรรม

๗. บทบาทขององค์กรส่งเสริม

๘. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๙. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม


Buy now!]]>
2018-11-26 13:28:07
องค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม “จังหวัดศรีสะเกษ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=456&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:32:47
Language: Not specified
Price:


           “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:32:47
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.ศรีสะเกษ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=429&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:31:41
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:31:41
องค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม “จังหวัดร้อยเอ็ด” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=459&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:29:39
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:29:39
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.ราชบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=428&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:28:30
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:28:30
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.พัทลุง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=425&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:27:55
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

         หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:27:55
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.พิจิตร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=426&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:25:31
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:25:31
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.บุรีรัมย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=424&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:23:19
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:23:19
การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=420&catid=55 Authors:
ISBN: 978-616-7988-08-5
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:19:20
Language: Not specified
Price:


          นำเสนอหลักแนวคิดคุณธรรม ๔ ประการสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของคุณธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน องค์กร ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เป็นคนดีมีคุณธรรม สังคมคุณธรรม นำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


Buy now!]]>
2018-11-26 10:19:20
องค์ความรู้ชุด “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=413&catid=82 Authors:
ISBN: 978-616-7988-05-4
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:08:14
Language: Not specified
Price:


“70 ประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม ..ระเบิดจากข้างใน”  คือ การคัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 70 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างในและนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาประยุกต์ใช้จนได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชน/องค์กรคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาณชน จะทำให้ทราบแนวคิดและหลักการปฏิบัติในการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมทั้งกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:08:14
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ราชบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=460&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:16:19
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:16:19
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม พัทลุง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=458&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:14:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:14:24
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม พิจิตร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=457&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:13:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:13:23
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม บุรีรัมย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=455&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:11:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:11:02
คุณธรรมอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=454&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:10:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:10:14
องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=453&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:09:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:09:15
แนวทางส่งเสริม พัฒนาองค์กรคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=452&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:08:20
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:08:20
เอกสารเผยแพร่แนวทางพัฒนาชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=451&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:06:10
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:06:10
องค์ความรู้ชุด องค์กรคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=450&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 12:21:07
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 12:21:07
หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=445&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 11:16:34
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 11:16:34
การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=441&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 10:07:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 10:07:06
หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=438&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 09:52:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 09:52:23
รายงานการสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=437&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 09:49:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 09:49:11
องค์ความรู้ : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=431&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-10-16 16:01:47
Language: Not specified
Price: 0


องค์ความรู้ : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป

จตอาสาอาเซยน


Buy now!]]>
2018-10-16 16:01:47
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.ร้อยเอ็ด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=427&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-09-25 11:33:57
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-09-25 11:33:57
คุณธรรมนำการพัฒนานำประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=423&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-08-02 10:47:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-08-02 10:47:03
วิธีการประเมินและคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=422&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-05-30 10:48:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-05-30 10:48:36
คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=421&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-05-30 10:47:16
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-05-30 10:47:16
การสร้างเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน สู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=419&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-02-20 15:56:18
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-02-20 15:56:18
ธรรมนูญชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=418&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-01-29 09:45:16
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-01-29 09:45:16
องค์ความรู้ กระบวนการขับเคลื่อนอำเภอคุณ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=417&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-01-26 19:41:58
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-01-26 19:41:58
เทียนฉาย กีระนันทน์ ชีวิตแนวคิดและการทำงาน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=414&catid=74 Authors:
ISBN: 9786165156790
Publisher:
Publication date: 2017-11-20 14:51:22
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-11-20 14:51:22
ประมวลวิธีสอนแบบพระพุทธเจ้า : สอนอย่างไร ให้คนเปลี่ยน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=412&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-11-01 15:39:32
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-11-01 15:39:32
ป่าชุมชนนาบอน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=411&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:38:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:38:02
บ้านคลองเรือ คนอยู่-ป่ายัง : วิถีเกื้อกูลของคนและป่า http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=410&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:37:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:37:24
กำพวนโมเดล จากผู้รับการสงเคราะห์สู่ชุมชนจัดการตนเอง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=409&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:36:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:36:24
ตลาดสีเขียวราษีไศล พื้นที่ทางสังคมคนทาม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=408&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:34:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:34:52
บ้านหนองกลางดง สร้างพลังชุมชนจากการมีส่วนร่วม และงานความรู้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=407&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:33:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:33:51
บ้านแม่กำปอง ดุลยภาพของคนกับภัยธรรมชาติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=406&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:32:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:32:48
ธนาคารความดี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงั้ม "ทำดีได้ดี" ทั้งคนและชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=405&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:31:57
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:31:57
ธนาคารความดี ตำบลหนองสาหร่าย แปรความดีให้เป็นทุน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=404&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-04 15:47:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-04 15:47:06
ชุมชนกองขยะหนองแขม เสริมพลัง สร้างการเรียนรู้ ดำรงอยู่ร่วมกัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=403&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-04 15:28:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-04 15:28:48
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว การแบ่งปันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=402&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-04 15:20:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-04 15:20:11
มองโลก มองเรา (2) สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=401&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-08-28 10:06:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-08-28 10:06:52
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 4 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=400&catid=83 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:15:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:15:36
หนทางสร้างลักษณะนิสัย โดย ณัฐสรัญกร กิจธรธรรม, ณัฐจงกลรักษ์ กิจธรธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=399&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:12:29
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:12:29
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โดย แพรวนภา ชูเชิด, พาสนา จุลรัตน์, อัจศร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=398&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:11:04
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:11:04
ความมั่นคงในการควบคุมตนของคนหลังกำแพง โดย สุพจน์ อารีย์สวัสดิ์, จิระสุข สุขสวัสดิ์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=397&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:10:05
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:10:05
ปัจจัยส่วนบุคคลและความคิดเชิงบวกที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดย จุฑามาส โหย่งไทย, จิระสุข สุขสวัสดิ์, วัลภา สบายยิ่ง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=396&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:09:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:09:03
การศึกษาวิธีคลายความริษยาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย ปุณยนุช ฟ้าภิญญ์โญ, สมิทธิพล เนตรนิมิตร, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=395&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:07:49
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:07:49
แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจิตเคารพในผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดย ปองทิพย์ เทพอารีย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=394&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:06:40
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:06:40
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาความพึงพอใจในงานการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความสุขในที่ทำงานของชายผู้มีเพศวิถีแบบชายรักชายโดยมีการรับรู้การยอมรับความหลากหลายทางเพศเป็นตัวแปรกำกับ โดย พิชิตชัย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=393&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:05:41
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:05:41
พฤติกรรมจริยธรรมของอาจารย์ทางคลินิกและความสุขในการเรียนรู้ของนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อรุณีย์ พรหมศรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=392&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 17:04:21
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 17:04:21
ปริทัศน์บทความเรื่อง ปัจจัยจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานปฏิบัติการเบื้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง โดย ศิวะพร ภู่พันธ์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=390&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 16:58:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 16:58:54
การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา: กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี โดย ประภาพร จันทรัศมี, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=389&catid=84 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-28 16:57:07
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-28 16:57:07
ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=108&catid=74 Authors:
ISBN: 978-616-235-044-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-21 13:23:17
Language: Not specified
Price:


“เมื่อผมพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะ ทำอย่างไรต่อไปคิดว่าจะตั้งสำนักงานทนายความแต่แล้วก็ได้รับทราบข่าวอันเป็น มงคลสูงสุดของชีวิตผมและวงศ์ตระกูลคือผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม๒๕๒๐จนวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ๓๔ ปีแล้ว"


Buy now!]]>
2017-07-21 13:23:17
ชีวิตงามด้วยความดี : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=107&catid=74 Authors:
ISBN: 978-616-235-048-1
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-21 13:22:53
Language: Not specified
Price:


Lend from: 2017-07-10 00:00:00
Lend until: 2017-07-10 00:00:00
Lend to: x-zaa

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เคบบอกว่า ชีวิตตนเองเป็นชีวิตธรรมดาๆ

คลุกคลีอยู่กับท้องไร่ท้องนามาตั้งแต่เกิด ใช้ชีวิต 12 ปีแรกที่บ้านนาคู อำเภอผักไห่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนย้ายไปเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร

ต่อมาได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ

เรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานใช้ทุน


Buy now!]]>
2017-07-21 13:22:53
ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์คุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=111&catid=74 Authors:
ISBN: 978-616-235-047-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-21 13:21:31
Language: Not specified
Price:


หากมีอาชีพใดในโลกนี้ควรค่าแก่การยกย่องชมเชยและคารวะแล้วละก็

หนึ่งในนั้นควรเป็นอาชีพครูด้วย ด้วยเป็นอาชีพที่เห็นได้ชัดว่าต้องอาศัยความเสียสละ

ความอดทน ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นอย่างยิ่ง


Buy now!]]>
2017-07-21 13:21:31
ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=109&catid=74 Authors:
ISBN: 978-616-235-046-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-21 13:21:21
Language: Not specified
Price:


ในบทบาทของแพทย์ท่านมิได้เพียงรักษาโรค แต่ท่านรักษาคน ด้วยมองว่า

คนมีชีวิตจิตใจ มีครอบครัว มีอาชีพ มีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน หากสนใจเฉพาะโรค

แต่ไม่สนใจความเป็นคนของผู้ป่วย ก็จะแก้ปัญหาได้ไม่หมด ทั้งยังอาจก่อปัญหาใหม่

หรือก่อความทุกข์ยากให้แก่ผู้ป่วยได้


Buy now!]]>
2017-07-21 13:21:21
ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=110&catid=74 Authors:
ISBN: 978-616-235-043-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-21 13:20:58
Language: Not specified
Price:


ศาสตราจารย์ระพี สาคริก หรือที่ใครๆ คุ้นเคยกับการเรียกท่านว่า "อาจารย์ระพี"

เป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อย่างสูง ท่านสามารถเชื่อมโยงความรู้

หลากหลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ปรัชญา ศาสนา

การเกษตร ศิลปะ จิตวิทยา ฯลฯ จนนำไปสู่การค้นพบความจริงตามธรรมชาติด้วยตนเอง

ทำให้ท่านประสบกับความเป็นอิสระ และเกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์


Buy now!]]>
2017-07-21 13:20:58
ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=106&catid=74 Authors:
ISBN: 978-616-235-045-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-21 13:19:21
Language: Not specified
Price:


     ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ในวัย ๘๔ ปี ยังกระฉับกระเฉง แววตาเปี่ยมสุข เมื่อกล่าวถึงเรื่องราวการทำงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาและที่ดำเนินอยู่ แต่เมื่อ เล่าย้อนถึงเรื่องราวชวีติในวัยเด็ก ดูเหมือนแววตาของท่านจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกอันหลากหลายทั้งสุข เศร้า คละเคล้ากันไป ทว่า ทกุขั้นตอนของชีวิต ล้วนช่วยบ่มเพาะให้ท่านเป็นบคุคลทที่ทำงาน เพื่อสังคมในทุกวันนี้


Buy now!]]>
2017-07-21 13:19:21
ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=388&catid=74 Authors:
ISBN: 9786162350429
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Publication date: 2017-07-21 13:14:57
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-21 13:14:57
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 5 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=387&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 18:00:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 18:00:24
ธรรมนูญความสุขชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=386&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:59:42
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:59:42
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสุขชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=385&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:58:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:58:55
อำเภอคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=384&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:57:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:57:36
ชุมชนคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=383&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:56:27
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:56:27
โรงพักคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=382&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:55:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:55:23
โรงพยาบาลคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=381&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:54:41
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:54:41
โครงการคุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นทวีป http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=380&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:52:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:52:51
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 4 วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 4 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=379&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:51:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:51:54
“ความสุข” กับประสบการณ์งานปลอดเหล้า http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=378&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:51:05
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:51:05
“กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=377&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:49:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:49:55
“สถานศึกษา สร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนบางมูลนากภูมิ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=376&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:49:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:49:15
“สวัสดิการชุมชนบ้านทุ่งโม่ง “กองบุญ” สู่ชุมชน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=375&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:47:37
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:47:37
“ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรมโรงพยาบาลโพธาราม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=374&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:45:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:45:24
“ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=373&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:40:47
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:40:47
“ความสุขที่ออกแบบได้ของคนควนกุฎ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=372&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:39:44
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:39:44
“ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=371&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:38:27
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:38:27
“คุณธรรมเด็กและเยาวชนตำบลนาท่อม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=370&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:27:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:27:15
“ก้าวย่างแห่งความพากเพียร โรงพยาบาลคุณภาพ สู่โรงพยาบาลคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=369&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:25:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:25:02
“เด็กอาชีวะยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=368&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:20:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:20:51
“เส้นทางการจัดการหนี้สินพื้นที่บ้านดอนโพ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=367&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:18:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:18:53
“ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน อย่างไม่มีวันสิ้นสุด” “ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน อย่างไม่มีวันสิ้นสุด” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=366&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:17:58
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:17:58
“เยาวชนคนดีศรีตะโกล่าง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=365&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:11:29
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:11:29
การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=364&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:05:09
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:05:09
“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส “สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=363&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:01:34
Language: Not specified
Price:


จากวิกฤตปัญหาขยะสู่การสร้างธรรมนูญชุมชนเป็นตำบลจัดการตนเอง ด้วยมิติคุณธรรมด้านจิตอาสาและสำนึกรักษ์บ้านเกิด


Buy now!]]>
2017-07-17 17:01:34
การพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=362&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 09:10:31
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 09:10:31
ชีวิตงามด้วยความดี ศ.ระพี สาคริก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=361&catid=74 Authors:
ISBN: 9786162350436
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Publication date: 2017-07-16 23:53:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-16 23:53:24
กล้าทำดี Vol.6 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=360&catid=81 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-13 09:41:49
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-13 09:41:49
กล้าทำดี Vol.5 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=359&catid=81 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-13 09:27:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-13 09:27:52
กล้าทำดี Vol.4 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=358&catid=81 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-13 09:26:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-13 09:26:36
กล้าทำดี Vol.3 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=357&catid=81 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-13 09:24:00
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-13 09:24:00
กล้าทำดี Vol.2 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=356&catid=81 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-13 09:22:33
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-13 09:22:33
กล้าทำดี Vol.1 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=355&catid=81 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-13 09:10:56
Language: Not specified
Price: Does not existBuy now!]]>
2017-07-13 09:10:56
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=120&catid=54 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-10 23:16:27
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-10 23:16:27
คุณธรรมนำการพัฒนา ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=124&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 16:29:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-04 16:29:03
การเผชิญความตายอย่างสงบ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=130&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 15:11:08
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยคือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 8 ว่าด้วยการเผชิญความตายอย่างสงบ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความตายให้ถูกต้องจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท คลายความยึดมั่น และเห็นคุณค่าของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ


Buy now!]]>
2017-07-04 15:11:08
255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=10&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-13-8055-8
Publisher: บริษัท เอเชีย แปซิฟค ออฟเซ็ท
Publication date: 2017-07-04 15:01:56
Language: Not specified
Price:


     ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2550 มีการเปิดเผยว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจข้อมูลในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญ่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงปีละ 2 เล่ม ใช้เงินซื้อหนังสือปีละ 260 บาท ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ มีสถิติคนอ่านหนังสือ 40-50 เล่มต่อปีหรือเวียตนามอ่านหนังสือ 60 เล่มต่อปี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รับทราบข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาความรู้และความคิด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองและสังคมต่อไป


Buy now!]]>
2017-07-04 15:01:56
คู่มือนำทางชีวิต : รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=127&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 14:21:07
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-04 14:21:07
งาน พลังกลุ่ม และความสุข http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=131&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 14:08:52
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตขอโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ว่าด้วยงาน พลังกลุ่ม และความสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต เนื่องจากกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับคนที่ทำงานก็มีความสุขและเติบโตขึ้น


Buy now!]]>
2017-07-04 14:08:52
คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในการทำงาน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=125&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-13-8050-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 13:21:41
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนการ พัฒนาชุดโครงการกลไกส่งเสริมความดี : จิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพ กระบวนกรอาสาสมัคร และพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการกลไกส่งเสริมความดี รวมทั้ง ผลิตสื่อต้นแบบเพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ตลอดจนเชื่อมประสานอาสาสมัครชุมชน คนอยากทำดีกับพื้นที่ทำดี คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ: สู่ความสุขในวิถีการ ทำงานเล่มนี้ เป็นผลผลิตหนึ่งของโครงการที่ถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมงานอาสา สมัครในองค์กรธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการเผย แพร่ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ผลักดันงานอาสาสมัครในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มือไม่ ได้บอกเพียงแค่จะทำกิจกรรมอาสาสมัครเพียงอย่างเดียว ...


Buy now!]]>
2017-07-04 13:21:41
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=117&catid=54 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 12:48:44
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-04 12:48:44
กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=119&catid=54 Authors:
ISBN: 978-974-06-1378-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-06-29 17:01:25
Language: Not specified
Price:


หนังสือ "กลุยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง" เล่มนี้ ได้รวบรวมกลยุทธ์ต่างๆ ของคณาจารย์ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูปแบบการนำเสนอเอกสารมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ทำ


Buy now!]]>
2017-06-29 17:01:25
ศูนย์คุณธรรมฯ เผย 7 คุณธรรมต้อนรับปีใหม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=354&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 11:17:26
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม เผยคุณธรรม 7 ข้อสำหรับคนไทยรับปี 2014


Buy now!]]>
2017-04-21 11:17:26
โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=353&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 11:13:38
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-21 11:13:38
ขยายเวลาส่งเรื่องสั้นคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=352&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 11:11:06
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-21 11:11:06
ประกวดเรื่องสั้นชิงโล่พระเทพฯ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=351&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 10:31:05
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-21 10:31:05
คุณธรรม 7 ข้อ รับปี 57 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=350&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:48:02
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม เผยคุณธรรม 7 ข้อสำหรับคนไทยรับปี 2014


Buy now!]]>
2017-04-21 09:48:02
ประกวดเรื่องสั้น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=349&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:25:59
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-21 09:25:59
มุมมองจาก “ศาสนา” “ปฏิรูป” เริ่มได้ที่ตัวเรา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=348&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:22:34
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม แนะทางออกวิกฤติความขัดแย้งผ่านหลักศาสนา พร้อมชูแผนปฏิรูปความซื่อตรง กุญแจแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2017-04-21 09:22:34
35 องค์กรร่างแผนคุณธรรม ฟื้น ปท. หลัง “วิกฤตการเมือง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=347&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:21:12
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรมจับมือภาคีเครือข่าย ร่วมระดมสมองเยียวยาวิกฤติการเมือง พร้อมชูแผนฟื้นฟู ประเทศไทย ผ่านแนวคิด “ซ่อม สร้าง สังคมไทย ด้วยคุณธรรม”


Buy now!]]>
2017-04-21 09:21:12
ปลูกฝังคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=346&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:19:21
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 09:19:21
น้อยใจ!! http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=345&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:18:04
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม แนะทางออกวิกฤติความขัดแย้งผ่านหลักศาสนา พร้อมชูแผนปฏิรูปความซื่อตรง กุญแจแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2017-04-21 09:18:04
ศูนย์คุณธรรมฯ ขยายเวลาการประกวดเรื่องสั้น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=344&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:16:47
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-21 09:16:47
จิตอาสา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=343&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:15:25
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 09:15:25
ศูนย์คุณธรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมกระบวนการจิตอาสาปีงบประมาณ 2556 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=342&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:13:51
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม ร่วมกัน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มศว และสำนักงานกองทุนการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมกระบวนการจิตอาสาปีงบประมาณ 2556


Buy now!]]>
2017-04-21 09:13:51
ศูนย์คุณธรรมยันผลงานเพียบ ไม่ซ้ำซ้อน ศน. - พร้อมแจง ก.พ.ร. http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=341&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 09:12:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 09:12:15
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=340&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:56:04
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:56:04
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=339&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:54:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:54:53
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=338&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:53:34
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:53:34
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=337&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:51:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:51:52
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=336&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:50:35
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:50:35
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=335&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:48:32
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:48:32
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=334&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:47:17
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:47:17
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=333&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:46:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:46:11
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=332&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:45:08
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:45:08
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม. http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=331&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-21 08:43:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-21 08:43:14
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=330&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 11:46:39
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 11:46:39
รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=329&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 10:08:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 10:08:43
ศูนย์คุณธรรมฯ ขยายเวลาการประกวดเรื่องสั้น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=328&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 10:07:30
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-17 10:07:30
ศูนย์คุณธรรมฯ ร่วมลงนามในโครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่น YOUTH 2020” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=327&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 10:06:08
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ 12 หน่วยงานปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนไทย


Buy now!]]>
2017-04-17 10:06:08
ศูนย์คุณธรรมฯ ร่วมลงนามความร่วมมือเดินหน้าปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=326&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 10:04:34
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ 12 หน่วยงานปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนไทย


Buy now!]]>
2017-04-17 10:04:34
ปอกเปลือก DNA เด็กไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=325&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 10:01:56
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม เผย DNA สำหรับเด็กไทย ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ


Buy now!]]>
2017-04-17 10:01:56
ร่วมหาทางออกลดขัดแย้งในไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=324&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 10:00:38
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม แนะทางออกวิกฤติความขัดแย้งผ่านหลักศาสนา พร้อมชูแผนปฏิรูปความซื่อตรง กุญแจแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2017-04-17 10:00:38
เยียวยา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=323&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:57:17
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม แนะทางออกวิกฤติความขัดแย้งผ่านหลักศาสนา พร้อมชูแผนปฏิรูปความซื่อตรง กุญแจแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2017-04-17 09:57:17
ศูนย์คุณธรรมเผยดีเอ็นเอเด็กไทย ดันกิจกรรมเสริมจริยธรรมเข้มวิชาการ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=322&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:55:44
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม เผย DNA สำหรับเด็กไทย ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ


Buy now!]]>
2017-04-17 09:55:44
เรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=321&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:54:21
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-17 09:54:21
ดีเอ็นเอสำหรับเด็กไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=320&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:53:10
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม เผย DNA สำหรับเด็กไทย ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

 


Buy now!]]>
2017-04-17 09:53:10
สื่อคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=319&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:51:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:51:51
ศูนย์คุณธรรมหนุนคนไทยซื่อตรง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=318&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:50:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:50:54
วธ. ชี้ "อาชีวะ-สายสามัญ" ขาดสื่อสอน ชูศูนย์คุณธรรมทำหลักสูตรเด็กทำดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=317&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:49:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:49:48
เฟ้น 45 รายชื่อ เป็น ผอ. ศูนย์คุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=316&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:48:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:48:53
อาชีวะเทคโนสยามเปิดศูนย์คุณธรรมจิตอาสาช่วยน้ำท่วม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=315&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:47:49
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:47:49
คืนคนดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=314&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:46:50
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:46:50
ขยายเวลาเรื่องสั้นคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=313&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:44:28
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-17 09:44:28
ก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมแห่งสันติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=312&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:43:03
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม แนะทางออกวิกฤติความขัดแย้งผ่านหลักศาสนา พร้อมชูแผนปฏิรูปความซื่อตรง กุญแจแก้ปัญหาประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2017-04-17 09:43:03
ประกวดเรื่องสั้น “ทำดี..ไม่มีที่สิ้นสุด” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=311&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:41:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:41:54
ไร้คอร์รัปชั่น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=310&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:40:58
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:40:58
ขยายเวลาเรื่องสั้นคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=309&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:23:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:23:43
คืนคนดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=308&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:22:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:22:36
ศูนย์คุณธรรม เชิญส่งประสบการณ์ทำความดีผ่าน “เรื่องสั้น” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=307&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: 08-01-2013
Publication date: 2017-04-17 09:21:24
Language: Not specified
Price:


“ศูนย์คุณธรรม” จัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ


Buy now!]]>
2017-04-17 09:21:24
ผนึกกำลังร่างยุทธศาสตร์ “คุณธรรมฟื้นฟูสังคมไทย” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=306&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:20:13
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรมจับมือภำคีเครือข่ำย ร่วมระดมสมองเยียวยำวิกฤติกำรเมือง พร้อมชูแผนฟื้นฟู ประเทศไทย ผ่ำนแนวคิด “ซ่อม สร้ำง สังคมไทย ด้วยคุณธรรม”


Buy now!]]>
2017-04-17 09:20:13
ขยายเวลาส่งเรื่องสั้นคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=305&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:14:25
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:14:25
ลงนาม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=304&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:13:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:13:02
สอนเด็ก..แล้วผู้ใหญ่? : “คุณธรรม 7 ข้อ” พัฒนาน้อย..เสี่ยง “สิ้น” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=303&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:12:08
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:12:08
ประกวดเรื่องสั้นชิงรางวัล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=302&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:10:32
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:10:32
ผนึกกำลังร่างยุทธศาสตร์ “คุณธรรมฟื้นฟูสังคมไทย” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=301&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:08:59
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:08:59
ขยายเวลาส่งเรื่องสั้นคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=300&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:07:59
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:07:59
31 องค์กรศาสนาร่วมแก้วิกฤติแบ่งสี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=299&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:06:56
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:06:56
แนะปลูกฝัง 5 ดีเอ็นเอพื้นฐานเด็กไทย หวังสร้างเยาวชนยุคใหม่เก่งและแกร่ง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=298&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:05:40
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:05:40
ขับเคลื่อน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=297&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:04:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:04:11
ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ 12 หน่วยงาน ปลุกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=296&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:02:45
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:02:45
Smart Digital Media Awards ประสบความสำเร็จ ศูนย์คุณธรรมสุดปลื้ม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=295&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 09:01:37
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 09:01:37
ศูนย์คุณธรรมจัดประกวดเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=294&catid=57 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-17 08:56:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-17 08:56:11
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=293&catid=60 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:20:22
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:20:22
โครงการคุณธรรมนำความรู้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=292&catid=60 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:19:33
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:19:33
โครงการเด็กดีศรีแผ่นดิน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=291&catid=60 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:18:20
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:18:20
โครงการสหกรณ์ออมความดี “ออมทรัพย์มั่งมี ออมความดีสุขใจ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=290&catid=60 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:17:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:17:36
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความดีสู่ชีวิต นักเรียนกทม. http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=289&catid=60 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:16:35
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:16:35
ข้อมูลคนดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=288&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:06:17
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:06:17
ยุทธศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=287&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:05:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:05:36
ปฏิญญาคุณธรรม ว่าด้วยการสร้างสังคม “ รู้ รัก สามัคคี ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=286&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:04:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:04:48
ข้อเสนอการสนับสนุนปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการสร้างสังคม “รู้ รัก สามัคคี ” เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=285&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:03:38
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:03:38
เท่าทันความดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=284&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:02:32
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:02:32
เทคนิคทำให้ชีวิตมีความสุขตลอดวัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=283&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:01:31
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:01:31
“วิกฤติ” คิดเชิงบวก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=282&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 16:00:25
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 16:00:25
การฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทย ภายหลังวิกฤติ “เมษา-พฤษภา มหาวินาศ (2553)” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=281&catid=59 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:57:16
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:57:16
จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2555 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=280&catid=80 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:46:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:46:48
จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=279&catid=80 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:45:29
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:45:29
จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=278&catid=80 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:44:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:44:14
จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2557 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=277&catid=80 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:43:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:43:14
จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=276&catid=80 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:42:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:42:06
บทวิจารณ์หนังสือ : สังคมกดขี่ ความดี และความเลว ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง พันธนาการสองเผ่าพันธ์ุ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=275&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:22:15
Language: Not specified
Price:


บทความนี้วิเคราะห์ความหมายเกี่ยวกับการกดขี่ความดี และความเลวในสังคมมนุษย์ที่สะท้อนจาก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆ ในนวนิยายเรื่อง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์ของลวิตร์ นวนิยายเรื่องนี้ เล่าถึง สิ่งมีชีวิตสองเผ่าพันธุ์คืออิยาและชามู เผ่าพันธุ์ทั้ง สองต่างมีลักษณะทางกายภาพคล้ายมนุษย์เหมือนกัน แต่กลับไม่ อาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะชามูกินสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจากเลือดและเนื้อของอิยา ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชามู และอิยานีคือเงื่อนไขและปมขัดแย้งสำคัญในเรื่อง Blood Redemption ความขัดแย้งระหว่างชามูและอิยามาจาก คำถามที ว่าการกินสิ่งงมีชีวิตอื่นเป็นสิ่งทีถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ฝ่ายหนึ่งคัดค้านการกินอิยาเพราะอิยาไม่ใช่อาหาร แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที มีคุณค่าในตัวเอง


Buy now!]]>
2017-04-16 15:22:15
บทวิจารณ์หนังสือ : เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี้มีความรัก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=274&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:21:05
Language: Not specified
Price:


หนังสือเรื่อง“เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี้ มีความรัก” เป็นอัตชีวประวัติของ”มุระ นุโนะเอะ” ซึ่งเป็นภรรยา ของนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น นามว่า ”มิสุกิ ชิเงะรุ” ผู้เขียนการ์ตูนเรื่อง ”ผีน้อยคิทาโร่” อันโด่งดัง เริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กของมุระ นุโนะเอะ พิธีดูตัว การแต่งงานแบบ “ชินคันเซ็น” และชีวิตประจำวัน ในครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความยากจนจนถึงขีดสุด ถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายค่านมผงให้ลูก แต่มุระ นุโนะเอะ ได้คอยช่วยเหลือสามีและครอบครัวด้วยความอดทนมาโดยตลอด จนกระทั่ง มิสุกิ ชิเงะรุ กลายเป็นนักเขียน การ์ตูนที มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยผลงานของเขาได้รับรางวัลหนังสือการ์ตูนยอดเยี่ยมของสำนักพิมพ์โคดันชะ ทำให้เขามีงานเข้ามามากขึ้น


Buy now!]]>
2017-04-16 15:21:05
ความสำคัญของความซื่อตรง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=273&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:19:36
Language: Not specified
Price:


บทความทางวิชาการ “ความสำคัญของความซื่อตรง” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของความซื่อตรงโดยค้นคว้ารากศัพท์ที่มาของความซื่อตรงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาเผยแพร่เพื่อให้บุคคลในหน่วยงานเกิดความตระหนักและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ


Buy now!]]>
2017-04-16 15:19:36
อิทธิพลของปัจจัยทางจิตที่มีต่อภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=272&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:18:08
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒที่ มีลักษณะทางจิต และชีวสังคมแตกต่างกัน และเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ที่สำคัญของ ภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชั้นB ปีที่ 2 ถึงชั้น B ปีที่ 4 ที่ เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมจำนวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การทำนายภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต โดยใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของ ตนเอง ตัวแปรการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนทั้ว 4 องค์ประกอบ และตัวแปรชีวสังคม พบว่า มีตัวแปร ลักษณะทางจิต 3 ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ


Buy now!]]>
2017-04-16 15:18:08
การศึกษาอิทธิพลของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=271&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:16:11
Language: Not specified
Price:


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการบริโภคด้วย ปัญญาและการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
2) ทำนายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยองค์ประกอบการ คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสีตบุตร โรงเรียนวัดดวงแข สังกัดสำนักงานกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2557 จำนวน 98 คน คัดเลือกด้วยการสุ่ม อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดจำนวน 2 ฉบับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความเชื่อมั่นแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.82 – 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก


Buy now!]]>
2017-04-16 15:16:11
คุณธรรมสำหรับผู้นำ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=269&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:11:40
Language: Not specified
Price:


บทความวิชาการนี้ เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดและตัวอย่างที่ ดีงามของผู้บริหารที่ มี คุณธรรมจากหลาย ๆ ประเทศมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง เป็นการอธิบายในภาพรวมถึงคุณธรรมสำหรับผู้นำ ในทุกวิชาชีพ การสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและศรัทธาสำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะเติบโตขึ้นมา เป็นผู้นำ คุณธรรมที่จะนำพาหน่วยงานและสังคมของตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ประเทศชาติ เจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป


Buy now!]]>
2017-04-16 15:11:40
นวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของ พระไพศาล วิสาโล ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=268&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:10:18
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะที ท่านเป็นพระสงฆ์นักสื่อสารศาสนายุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารศาสนาให้เข้ากับบริบท ของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พระไพศาล วิสาโล ประยุกต์และ พัฒนาการสื่อสารศาสนา โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง ทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น นวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของ สังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้ “นวัตกรรมสื่อ” 


Buy now!]]>
2017-04-16 15:10:18
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=267&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:08:26
Language: Not specified
Price:


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของนิสิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 188 คน ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานถูกวิเคราะห์ และแสดงผลเป็น 5 ระดับ คะแนน ได้แก่ น้อยที สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานทั้งหมดของนิสิตกายภาพบำบัดอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดและไม่พบความ แตกต่างของคะแนนคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเฉลี่ยระหว่างชั้นปี โดยคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่มีระดับ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกอยู่ในระดับมากและมากที่สุด


Buy now!]]>
2017-04-16 15:08:26
บทปริทัศน์ : การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=266&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:07:16
Language: Not specified
Price:


     การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การศึกษา แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระดับ ภูมิภาค และบทบาทของประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกียวข้อง ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเด็นที่สอง มิติประโยชน์ของการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย


Buy now!]]>
2017-04-16 15:07:16
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=265&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:05:57
Language: Not specified
Price:


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
1) เพื่อสังเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียนในด้านปัจจัยส่งเสริม ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม รวมถึงอุปสรรค ปัญหาและความก้าวหน้า
2) เพื่อสังเคราะห์เปรียบเทียบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
3) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประเทศอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ทีเกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า
1) ค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน มีลักษณะเด่นร่วมกัน ในหลายประการ คือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสังคมพหุลักษณ์) ความเป็นอันหนึ่ง


Buy now!]]>
2017-04-16 15:05:57
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557 [ฉบับเต็ม] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=264&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:03:38
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:03:38
บทวิจารณ์หนังสือ : พลังแห่งการให้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=263&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:22:29
Language: Not specified
Price:


     เมตตาเป็นหลักธรรมสากลที่รักษาโลกนี้ให้ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข เมื่อมีการเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์ ผู้ที่มีเมตตาจะให้อภัย เหมือนอย่างตัวละครชื่อนีลาในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ล่องหน เมื่อมีความอดอยาก ขาดแคลน ผู้ที่มีเมตตาจะเสียสละแบ่งปัน เหมือนอย่างเฉินซู่จวี๋และครอบครัวซัลเวน วีณาของนีลาหายไป นีลาใช้เวลาและความพยายามอย่างยิ่งในการตามหาวีณา แต่เมื่อมีโอกาสจะได้วีณาคืน เธอกลับยอมเสียสละ เพื่อให้ผู้อื่นที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน ได้ครอบครองวีณานั้น เฉินซู่จวี๋ แม่ค้าผัก ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ มีชีวิต ที่ลำบากยากจน แต่เมื่อเธอมีรายได้มากขึ้น แทนที่จะเสพสุขเฉพาะตน เธอกลับบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อที่ คนอื่นจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเธอ ครอบครัวซัลเวนได้เล่า


Buy now!]]>
2017-04-16 14:22:29
บทวิจารณ์หนังสือ : ทิ้งร้าง ไม่ว่างเปล่า http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=262&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:16:11
Language: Not specified
Price:


     หนังสือเรื่อง “Left Neglected” โดยลิซ่า เจโนว่า เป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะฝั่งขวาอย่างรุนแรง จนมีอาการละเลยข้อมูลทางด้านซ้ายของร่างกาย ตนเอง (Left Neglect) ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของอาการนี้ได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกข้อคิดที่ ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ชีวิต ได้แก่ ประเด็นเรื่อง มนุษย์-เครื่องจักร เจตคติต่อชีวิต สิ่งที่สำคัญ ในชีวิต และสติและความไม่ประมาท นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนังสือที่แต่งดี ตั้งแต่การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การเลือกมุมมองการเล่าเรื่อง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเด่น ทั้งด้านการเลือกใช้ลีลาภาษา ความ เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ


Buy now!]]>
2017-04-16 14:16:11
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=261&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:14:30
Language: Not specified
Price:


     บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโครงการ “MC WE SHARE 1.0: การสร้างแบรนด์ผักปลอดภัยจากสารพิษซำสูง” การนำเสนอในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต้องการ นำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้วิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายน้ำ ด้วยการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานในสภาพจริงทุกขั้นตอนของการทำโครงการ และสกัดความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังลึก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมโครงการด้วยกันมา ใช้ทั้งการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ์ แบไม่เป็นทางการ แบบประเมินผลและคู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาตีความ


Buy now!]]>
2017-04-16 14:14:30
Superman มนุษย์ในอุดมคติของสังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=260&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:13:08
Language: Not specified
Price:


     ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ว่าควรจะเป็น อย่างไร ผ่านตัวการ์ตูนที่มีนามว่า Superman เขาเป็นที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรม อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนอดกลั้น การสำนึกผิดในการกระทำของตนเอง การเห็นแก่ส่วนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ ในจริยธรรม และสุดท้ายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผ่านการกระทำของ Superman อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยู่ไว้มากมาย แต่เด็กและเยาวชนที่ดูอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะทำความ เข้าใจ


Buy now!]]>
2017-04-16 14:13:08
อภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐาน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=259&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:11:26
Language: Not specified
Price:


     การนำเสนออภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมิติ คำศัพท์จากแผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานที่บูรณาการองค์รวม พระไตรปิฏก โดยเฉพาะหมวดวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและเพื่อให้สะดวกในการเข้าใจเข้าถึง และนำไปพัฒนาตนเองตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของพุทธศาสนาหลังจากที่ประพฤติปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ ให้ถึงพร้อมแล้ว จึงถึงขั้นเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มุ่งปฏิบัติเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ด้วยจิตที่คิดและใคร่ครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นอารมณ์วิปัสสนาคือ ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป-นาม โดยมีรูป 1 ส่วนมีนาม 4 ส่วน (เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ) ขันธ์ 5 นี้


Buy now!]]>
2017-04-16 14:11:26
จริยธรรมของนักการเมือง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=258&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:09:45
Language: Not specified
Price:


     เมื่อพูดถึงจริยธรรมสังคมจะนึกไปถึงนักการเมืองก่อนเป็นลำดับแรก เพราะนักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจ ทั้งอำนาจเงิน อำนาจรัฐ และอิทธิพล เมื่อนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเป็นฐานการพัฒนาการเมืองได้เป็นอย่างดี หน่วยงานต่าง ๆ ก็กำลังเร่งจัดทำประมวลจริยธรรมของตนอยู่ การแก้ปัญหาเรื่องจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน การวางกฎเกณฑ์มาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการเริ่มลง มือปฏิบัติทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และเมื่อประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีระเบียบ การเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นำทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญ มากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยก็จะมีความสงบสุข


Buy now!]]>
2017-04-16 14:09:45
การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์: การปรับข้ามวัฒนธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=257&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:07:14
Language: Not specified
Price:


     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย ด้วยกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในด้านความเที่ยงและความตรงของ แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย โดยนำแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ต้นฉบับ มาแปลเป็นภาษาไทยผ่านกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมอันประกอบด้วยการแปลย้อนกลับและการ เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหว่างฉบับแปลและต้นฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลในนิสิตชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 385 คน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความเที่ยงและความตรงของดัชนีด้วยค่าสถิติครอนห์บาคอัลฟา และการวิเคราะห์ปัจจัย


Buy now!]]>
2017-04-16 14:07:14
แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=256&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:04:19
Language: Not specified
Price:


    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย โดยใช้ระเบียบ วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลติครู รวมจำนวน 131 คน จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการผลิตครู ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์สถาบันการผลิตครู ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ใช้ ครูใหม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม่ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ชุด และแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครู ไทย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การถ่ายทอดคุณธรรมผ่านปัจจัยป้อน


Buy now!]]>
2017-04-16 14:04:19
ปริทัศน์บทความ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=255&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:57:58
Language: Not specified
Price:


     การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ได้นำเสนอสภาพทั่วไปและความบกพร่องของ ความซื่อตรงในสังคมไทย การจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรง ในสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และสื่อมวลชน


Buy now!]]>
2017-04-16 11:57:58
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=254&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:55:22
Language: Not specified
Price:


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพร่องของความซื่อตรง ในสังคมไทย
2) เพื่อศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และ
3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้าง ความซื่อตรงในสังคมไทย

โดยการวิจัยเอกสารร่วมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายหลัก ของการวิจัย มี 3 กลุ่ม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย
1) ข้าราชการ
2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง และ
3) สื่อมวลชน

ผลการศึกษา พบว่า ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความซื่อตรงต่อตนเอง
2) ความซื่อตรงต่อผู้อื่น
3) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และ
4) ความซื่อตรงต่อวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความซื่อตรงมี 3 มิติ คือ 1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน (2 หน่วยงานต่างๆ/ตัวชี้วัดสำหรับผู้เป็นสมาชิกขององค์กร


Buy now!]]>
2017-04-16 11:55:22
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2556 [ฉบับเต็ม] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=253&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:51:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 11:51:03
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=252&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:49:52
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงานและ พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่คัดเลือกด้วยการสุ่มอย่างง่าย มีจำนวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยเป็นมาตรวัดแบบลิเกิร์ท 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ การรับรู้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงาน และความสมดุลระหว่าง ชีวิตและการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัย พบว่า แบบแผนความสัมพันธ์ ระหว่างชุดตัวแปรบรรยากาศในการทำงานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน


Buy now!]]>
2017-04-16 11:49:52
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555 [ฉบับเต็ม] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=251&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:16:05
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 11:16:05
บทวิจารณ์หนังสือ : วิชาสุดท้าย [ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=250&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 11:14:28
Language: Not specified
Price:


วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เป็นสุนทรพจน์ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา และ สฤณี อาชวานันทกุล คัดเลือกมาแปลและเรียบเรียงเป็นหนังสือสองเล่มที่มีคุณค่ายิ่ง ทางด้านจิตใจ สาระสำคัญของสุนทรพจน์ที่คัดเลือกมา แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ บทเรียนชีวิตจาก ประสบการณ์ของเจ้าของสุนทรพจน์ ข้อคิดในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ และการมองชีวิต/คุณค่า ด้านใน ขณะที อ่านสุนทรพจน์จะได้ความอิ่มเอมในจิตใจ หลังจากอ่านจบแล้วและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้อ่าน จะได้รับคุณค่าสมบูรณ์ที่แท้จริงจากการอ่าน


Buy now!]]>
2017-04-16 11:14:28
บทวิจารณ์หนังสือ : โมโม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=248&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:09:11
Language: Not specified
Price:


โมโม่ เด็กผู้หญิงที่มีชีวิตเรียบง่าย มีเวลามากมายให้กับทุกคนเสมอ โดยเฉพาะเวลาในการฟัง เธอเชื่อว่าเวลาคือชีวิต ขณะที่ผู้ชายสีเทาเชื่อว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง จึงแสวงหาแต่ผลประโยชน์และอำนาจ โดยไม่รู้จักพอ มิฆาเอล เอ็นเด้ ผู้เขียน “ต้องการจะเตือนมนุษย์ให้ระวังอันตรายของการดำรงชีวิตด้วยหัวใจ ที่ร้อนรน ไม่รู้จักพอ เวลาของคนเราได้รับมาเพียงจำกัด ดังนั้น เวลาจึงเปรียบเสมือนชีวิตของเรา ทุกวันนี้ มนุษย์กำลังถูกคุกคามจากผู้ชายสีเทา หรือโจรขโมยเวลาที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเองและคงจะมีแต่เราเท่านั้น ที่จะเป็นผู้เอาชนะโจรขโมยเวลาเหล่านี้ได้”


Buy now!]]>
2017-04-16 11:09:11
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=247&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:55:04
Language: Not specified
Price:


จากการที่สังคมไทยคาดหวังว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งปลูกฝัง ขัดเกลา อบรมสั่งสอนให้ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและชาติในอนาคตต่อไปนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาและประมวลความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ในประเด็น “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยศึกษาผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจ จำนวน 4 เรื่อง และ ได้นำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตไว้ด้วย จากการศึกษาผลการวิจัยทั้ง 4 เรื่อง พบว่า มีการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อันเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละภาคส่วน 1 เรื่อง นอกนั้น เป็นงานวิจัย ที่นำนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง


Buy now!]]>
2017-04-16 10:55:04
การสอนเรื่องความซื่อสัตย์ตามแนวพุทธวิธี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=246&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:53:22
Language: Not specified
Price:


การทุจริตและการขาดความซื่อสัตย์เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักเรียนนักศึกษา การปลูกฝังให้เยาวชน ของชาติเห็นความสำคัญของเรื่องความซื่อสัตย์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นผู้แต่งยึดหลักการสอนเรื่องนี้ ผ่านบทความย่อยที่จัดทำขึ้น 2 บทความ ได้แก่เรื่อง ตัวอย่างที่ดีของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ ในชีวิตประจำวัน แต่ละบทความ ได้ยึดหลักการอธิบายความตามแนวพุทธวิธีมีการยกตัวอย่างนิทานชาดก โดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก แต่มีวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย เลือกใช้ภาษาที่เยาวชนทุกวัยสามารถ เข้าถึงได้ เพื่อความไม่น่าเบื่อหน่ายของบทความ


Buy now!]]>
2017-04-16 10:53:22
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม ในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=245&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:51:21
Language: Not specified
Price:


การวิจัยครังนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) ความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ ด้านมีคุณธรรมในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) กระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพุทธบัณฑิต จุฬาฯ สง่างาม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน คณาจารย์ วิทยากรและที่สอน จำนวน 8 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด แบ่งเป็นชุดที่หนึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนิสิตและแบบสัมภาษณ์คณาจารย์และวิทยากรที สอนใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แก่นเนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ


Buy now!]]>
2017-04-16 10:51:21
ปัจจัยเชิงเหตุของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=244&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 10:48:35
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงเหตุสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดี งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา จำนวน 446 คน จาก 42 โรงเรียน และผู้เรียนของครูเหล่านี้ จำนวน 1,688 คน พบผลการวิจัยที่สำคัญดังนี้ประการแรก พฤติกรรมของผู้เรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม แปรปรวนไปตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติที่ดีต่อการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การรับรู้การปลูกฝัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิและประการที่สอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติที่ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา


Buy now!]]>
2017-04-16 10:48:35
จริยธรรมกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=243&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 10:46:52
Language: Not specified
Price:


ในบทความนี้จะะให้ภาพกว้างของจริยธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนาจริยธรรม และกรอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงความสัมพันธ์ของจริยธรรมและทักษะในศตวรรษที่ 21


Buy now!]]>
2017-04-16 10:46:52
คุณธรรมของความเป็นครู http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=242&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 10:45:04
Language: Not specified
Price:


บทความวิชาการนี้เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดและตัวอย่างที่ดีงามของครูที่มี คุณธรรมมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง โดยมีข้อแนะนำที่ดีจากนักวิชาการด้านการศึกษาจำนวนหลายท่านทั้งไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการชีให้เห็นถึง “กับดัก” ที่เป็นอุปสรรคต่อการที่ครูจะทุ่มเทเวลาอบรมบ่มเพาะ คุณธรรมให้กับลูกศิษย์ วิธีการที ดีที สุดคือ การยึดพระราชดำรัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพี่อเป็นหลักชัยแห่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ครูสามารถเป็นผู้ชี้นำศิษย์ให้มีคุณธรรมและ ไปสู่เส้นทางชีวิตแห่งคุณงามความดี เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีงามของชาติต่อไป


Buy now!]]>
2017-04-16 10:45:04
คุณธรรม จริยธรรม ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=241&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:42:37
Language: Not specified
Price:


     การวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้ง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 150 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน
     ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้านของ นักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ คือ การปรนนิบัติพ่อแม่และผู้มีอุปการคุณเมื่อยามเจ็บป่วย ด้านความซื่อตรงต่อหน้าที่และความถูกต้อง คือ ยืมเงินคนอื่นแล้วคืนตามกำหนด


Buy now!]]>
2017-04-16 10:42:37
ผลกระทบและบทบาทของสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=240&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:39:48
Language: Not specified
Price:


งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาผลกระทบจากสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในด้านคุณธรรม ศีลธรรมของคนไทย
2) สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และคนไทย ต่อสถานภาพและบทบาทของสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม และ
3) ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเที่ยงสูงจากคนไทย 16 อาชีพ จำนวน 3,735 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการวางกรอบข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา


Buy now!]]>
2017-04-16 10:39:48
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=239&catid=68 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:26:31
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:26:31
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=238&catid=68 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:25:10
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:25:10
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=237&catid=68 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:20:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:20:48
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=236&catid=68 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-11 13:16:09
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:16:09
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=235&catid=68 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-11 13:14:40
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:14:40
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=234&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:12:47
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:12:47
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=233&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:11:47
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:11:47
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=232&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:10:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:10:54
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=231&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:07:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:07:52
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=230&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:06:29
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:06:29
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=229&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:05:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:05:15
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=228&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:03:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:03:53
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=227&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 13:02:32
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 13:02:32
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=226&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:58:17
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:58:17
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=225&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:55:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:55:36
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=224&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:52:35
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:52:35
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=223&catid=67 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:50:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:50:55
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=222&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:40:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:40:11
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=221&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:38:22
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:38:22
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=220&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 12:37:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 12:37:02
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=218&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 10:41:59
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 10:41:59
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=217&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-11 10:39:47
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-11 10:39:47
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=211&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 21:23:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 21:23:51
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=216&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 21:06:28
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 21:06:28
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=215&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 21:04:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 21:04:24
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=214&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 21:02:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 21:02:43
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=213&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 21:01:21
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 21:01:21
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=212&catid=66 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 21:00:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 21:00:36
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=210&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:51:16
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:51:16
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=209&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:50:13
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:50:13
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=207&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:47:19
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:47:19
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=206&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:46:25
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:46:25
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=205&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:45:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:45:15
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=204&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:44:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:44:14
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=203&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:43:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:43:06
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=202&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:42:07
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:42:07
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=201&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:38:18
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:38:18
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=200&catid=65 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:36:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:36:51
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=199&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:32:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:32:48
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=198&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:31:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:31:52
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=197&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:30:59
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:30:59
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=196&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:30:18
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:30:18
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=195&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:29:21
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:29:21
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=194&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:28:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:28:06
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=193&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:27:13
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:27:13
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=192&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:26:19
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:26:19
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=191&catid=64 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:25:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:25:24
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=190&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:22:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:22:51
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=189&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:21:56
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:21:56
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=188&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:21:00
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:21:00
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=187&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:19:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:19:54
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=186&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:18:46
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:18:46
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=185&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:17:47
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:17:47
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=184&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:16:56
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:16:56
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=183&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:15:56
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:15:56
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=182&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:14:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:14:51
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=181&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:13:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:13:02
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=179&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:11:21
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:11:21
วารสารคุณธรรม : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=180&catid=63 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-03 09:11:00
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-03 09:11:00
จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=178&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-543-215-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 23:04:40
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 23:04:40
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=177&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 23:02:06
Language: Not specified
Price:


ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง" วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ.


Buy now!]]>
2017-04-02 23:02:06
ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=176&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:58:56
Language: Not specified
Price:


รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่อง จากผลงานเยาวชนไทย ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 86 พรรษา และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจริง ความดี ความงาม ที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดควมตระหนักในคุณค่าของการทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป


Buy now!]]>
2017-04-02 22:58:56
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม" http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=175&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-543-175-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:57:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:57:23
เอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=174&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:52:25
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:52:25
วิถีแห่งกิจกรรม ... คุณธรรมก่อเกิด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=173&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-7622-80-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:49:50
Language: Not specified
Price:


เนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม


Buy now!]]>
2017-04-02 22:49:50
คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=172&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:46:00
Language: Not specified
Price:


การอยู่ร่วมกัน (Living together) คือ สิ่งสูงสุด -- ศีลธรรมอยู่ในสมองส่วนหน้า -- สัมพันธภาพทางดิ่งกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน -- สังคมไทยจะต้องออกจากภพภูมิเก่าจึงจะพ้นวิกฤต -- ภพภูมิเก่า : ภพภูมิแห่งอำนาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง -- มรรค 8 แห่งการปกฏิวัติสัมพันธภาพ -- สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล : ปฏิวัติจิตสำนึก-ปฏิวัติสัมพันธภาพ-ปฏิวัติสังคม


Buy now!]]>
2017-04-02 22:46:00
สี่มุมมอง...ครรลองแห่งคุณธรรมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=171&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-91809-2-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:42:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:42:24
การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=170&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:38:10
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:38:10
ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=169&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-7360-03-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:34:04
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:34:04
งดงามตามวิถีคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=168&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-91809-0-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:30:05
Language: Not specified
Price:


จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริม กระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมอันดีในสังคมไทยมานานเกือบ ๑๐ ปี และจัดให้มีงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทุกๆ ๒ ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น ในสังคมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม อาทิ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มการศึกษา โดยในปีนี้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” เพื่อสร้างความตระหนักด้าน ความซื่อตรงให้แก่สังคม และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร


Buy now!]]>
2017-04-02 22:30:05
คุณธรรมคู่กำไร "ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี จาก เอเชีย พรีซิชั่น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=167&catid=53 Authors:
ISBN: 978-611-7197-10-9
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:54:35
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:54:35
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=165&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-91809-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:48:40
Language: Not specified
Price:


หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่เป็น แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่ สนใจ


Buy now!]]>
2017-04-02 20:48:40
บทเรียน/องค์ความรู้ : กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=164&catid=54 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:30:10
Language: Not specified
Price:


“บทเรียน/องค์ความรู้ของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” เป็นบทเรียนที่ได้จากกระบวนการดาเนินงานขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง ที่บูรณาการการทางานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) โดยดาเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2555” (Integrity plan of Chiang Mai Sub – District, IP:CM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ...


Buy now!]]>
2017-04-02 20:30:10
กระบวนการถอดองค์ความรู้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=163&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-543-216-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:25:12
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:25:12
แผนความต่อเนื่องของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : มิถุนายน พ.ศ. 2556 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=162&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:22:34
Language: Not specified
Price:


จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการประสบปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดระบบการจัดการที่ดี ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อสร้างความ พร้อมแก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต โดยการนำบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาไปปรับ กระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรือ งานบริการประชาชน


Buy now!]]>
2017-04-02 20:22:34
เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=161&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:20:34
Language: Not specified
Price:


หนังสือรวมบทคัดย่อของรายงานการวิจัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในโครงการเสริมหนุนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้คุณธรรมความดี (โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมปี 2) งบประมาณปี 2554 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) การรวมบทคัดย่อของงานวิจัยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลการคัดเลือกงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง โดยทำการสืบค้นงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 จากผลงานวิจัยระดับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ที่อยู่ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis ฐานของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ...


Buy now!]]>
2017-04-02 20:20:34
ห้องสมุดรักการอ่าน : คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=160&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-04-9479-9
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:14:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:14:43
ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=159&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-74-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:09:12
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:09:12
ศิลปธรรม : เรียนรู้คุณธรรมผ่านพุทธศิลป์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=158&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:06:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:06:55
ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดี ศึกษากรณีมูลนิธิพุทธฉือจี้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=157&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-42-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:33:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:33:03
ละครคุณธรรม : ละครสอนคุณธรรม คุณธรรมนำชีวิต http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=156&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:31:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:31:02
รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=155&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-11-0884-8
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:28:50
Language: Not specified
Price:


เอกสารวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ เป็นผลงานที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ สนับสนุนให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสังคมไร่นา 2 ชุมชนที่มีบริบททางวัฒนธรรม และสภาพ แวดล้อมของชุมชนแตกต่างกัน คือ ชุมชนบ้านทรงธรรม ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย และ ชุมชนบ้านไหมคุณธรรม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากรณีการนำคุณธรรมในฐานะ ทุนทางสังคม มาใช้พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการถ่ายทอด และสังเคราะห์บทเรียนและการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้าน คุณธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการวิจัย เชิงคุณภาพ


Buy now!]]>
2017-04-01 00:28:50
60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจ ฯลฯ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=154&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:23:56
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:23:56
รวมผลงานการประกวดภาพถ่ายปี 2551 เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=153&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:21:33
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:21:33
ย่างก้าวแห่งความเข้าใจ ความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=152&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:18:38
Language: Not specified
Price:


สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนา ที่ปราถนาสร้างสรรค์ความดีงามและสันติสุขให้ผลิบานในสังคมไทย


Buy now!]]>
2017-04-01 00:18:38
ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=151&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:16:19
Language: Not specified
Price:


บันทึกการเดินทางสู่แดนมังกรสันติแห่งหิมาลัยเพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) อันลือลั่น


Buy now!]]>
2017-04-01 00:16:19
พุทธประวัติ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=150&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:11:20
Language: Not specified
Price:


เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นหนังสืออ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ลักษณะเด่นคือ จัดทำเป็นหนังสือภาพการ์ตูน กระตุ้นให้เด็กสนใจอยากอ่าน และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาสาระที่สั้นกระชับครอบคลุมสาระสำคัญ อันมีส่วนเสริมให้เด็กและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเข้าใจความเป็นมาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาตลอดจนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป


Buy now!]]>
2017-04-01 00:11:20
พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=149&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-01 00:07:37
Language: Not specified
Price:


พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


Buy now!]]>
2017-04-01 00:07:37
ปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=148&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-01 00:06:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:06:11
บันทึกความสำเร็จ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=147&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-27-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:01:49
Language: Not specified
Price:


การรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทาง และผลงานของ 12 โครงการคุณธรรมฯ อันเป็นผลิตผลจากมันสมองของเยาวชนไทย ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนและปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมกัน ทั้งต่อตัวผู้ดำเนิโครงงาน ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนผู้เข้ามาศึกษาความรู้ เยี่ยมชมโครงงาน ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เยี่ยมชมโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมทางด้านความสามัคคี ความเพียร ความอดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู ความมีเมตตากรุณาระเบียบวินัย ความประหยัด เป็นต้น จึงควรค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา บูรณาการ ปรับประยุกต์ใช้และขยายผลไปสู่โครงงานเสริมสร้างคุณธรรม


Buy now!]]>
2017-04-01 00:01:49
ทำดีตามคำพ่อ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=146&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-93308-4-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 23:59:21
Language: Not specified
Price:


ตลอดระยะเวลา ๖๒ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง ครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนชาวไทย ทั้งได้ พระราชทานหลักคิดในการครองตน ครองงาน และครองชีวิต ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับปวงชน ชาวไทยในโอกาสต่างๆ เสมอมา ซึ่งสมควรที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะน้อมนำมายึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิต และก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความ สงบสุขในสังคมชาวไทยอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ได้พิจารณาว่า การรวบรวมพระบรม ราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อเผยเพร่ ให้ประชาชนชาวไทยยึดถือปฏิบัตินั้น ส่วนใหญ่นำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่เป็ ...


Buy now!]]>
2017-03-31 23:59:21
นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=145&catid=53 Authors:
ISBN: 978-411-7197-09-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 23:54:36
Language: Not specified
Price:


โครงการแผนที่ความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนาพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความดีจากคณะนักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนาที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ที่มีหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วไป โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักคิด กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ ตลอดจนแนวทางอันจะนำไปสู่การเคลื่อนขบวนการเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย


Buy now!]]>
2017-03-31 23:54:36
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=144&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-519-338-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 23:50:50
Language: Not specified
Price:


หนังสือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความเชิงวิชาการ โดยมุ่งนำเสนอนวัตกรรมที่อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้กับนักเรียนและผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะเผยแพร่สู่งสังคมได้


Buy now!]]>
2017-03-31 23:50:50
ทำดีตามรอยพ่อ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=143&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-93308-5-2
Publisher: พฤษภาคม 2552
Publication date: 2017-03-31 22:48:59
Language: Not specified
Price:


ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำความดีตายรอบพระยุคลบาท


Buy now!]]>
2017-03-31 22:48:59
ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=142&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-7148-01-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:13:47
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการ “ร่วมสร้างสรรค์สังคม ด้วยฐานคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ” โดยการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมมีแนวคิดเชิงบูรณาการในการผสานเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ เชื่อมโยงกับบริบทของสถาบัน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ของสังคม และสืบเนื่องจากการ จัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ 2551 เป็น จุดเริ่มต้นที่นำมาสู่กระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ สำหรับปีงบประมาณ 2552 ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลโดยดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรม ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการค้นหาต้นแบบธุรกิจคุณธรรม สำหรับ เผยแพร่ ...


Buy now!]]>
2017-03-31 22:13:47
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=141&catid=53 Authors:
ISBN: 978-61-7197-06-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:10:34
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเสริมหนุนเชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในบริบทต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมให้ขยายออกไปในวงกว้างนั้น จำเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือต่อยอดความดี ขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนอย่าง สม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์คุณธรรมจึงได้อำนวยการผลิตรายการสารคดี “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอความดีงาม ความจริง ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมและที่เกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของสังคมไทย ออกเผย ...


Buy now!]]>
2017-03-31 22:10:34
จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต : เจาะลึกศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=140&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-8134-62-8
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:07:11
Language: Not specified
Price:


ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม จึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะอำนวยให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังจะช่วยขจัด บรรเทาปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติกับทิ้งจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติ คือ "ความรู้ รัก สามัคคี" ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองและส่วนรวม อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญยิ่ง


Buy now!]]>
2017-03-31 22:07:11
จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนจากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=139&catid=53 Authors:
ISBN: 974-94771-4-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:03:50
Language: Not specified
Price:


เชื่อได้ว่า ท่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้ทั้งสาระและความบันเทิงทางปัญญาที่มีคุณค่ามาก ผู้ที่จะศึกษาดูงานมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน ถ้าไดอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนจะช่วยให้การไปศึกษาดูงานมีความกระจ่างและเกิดคุณประโยชน์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้ผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว หากมาอ่านหนังสือเล่มนี้ อาจพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณหมออำพลนำมาประมวลวิเคราะห์สังเคราะห์ไว้ ซึ่งคลาดจากการสังเกตรับรู้ของผู้ศึกษาดูงานไป ก็จะได้ประโยชน์ในการเติมเต็มข้อมูลและความคิดต่างๆ อันมากมายจากคุณหมออำพลได้เป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่มีหรือยังไม่มีโอกาสไปศึกษาดูงานก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างมีประโยชน์เต็มที่ อาจรู้สึกเหมือนได้ไปศึกาาดูงานจริงๆ


Buy now!]]>
2017-03-31 22:03:50
การทำงานเชิงอาสาสมัคร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=138&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:00:54
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ว่าด้วยการทำงานเชิงอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการบ่มเพาะเมตตากรุณาในจิตใจ ทุกขณะที่ช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก แก้ไขวิกฤตของสังคม ตลอดจนทำงานส่งเสริมและพัฒนา เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อสาสมัครตามแนวจิตตปัญญาศึกษาจะเจริญสติและพรหมวิหาร 4 ตามหลักพุทธธรรมด้วย


Buy now!]]>
2017-03-31 22:00:54
การเจริญสติวิปัสสนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=137&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 19:23:55
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ว่าด้วยการเจริญสติวิปัสสนาซึ่งเป็นหัวใจของจิตตปัญญาศึกษา เนื่องจากการเจริญสติวิปัสสนาเป็นการฝึกการรู้ตัวและสังเกตตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน มีการนำเจริญสติวิปัสสนาไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ การพัฒนาองค์กร และการจัดการกับความขัดแย้ง เป็นต้น


Buy now!]]>
2017-03-31 19:23:55
วิธีคิดกระบวนระบบ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=136&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 19:19:49
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 7 ว่าด้วยวิธีคิดกระบวนระบบ ซึ่งเป็นหวัใจหลักประการหนึ่งของจิตตปัญญาศึกษาเนื่องจากจิตตปัญญาศึกษาเน้นการเรียนรู้จากการฝึกสติ ตระหนักรู้ ฟัง และคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งจนเกิดปัญญาด้วยตนเอง


Buy now!]]>
2017-03-31 19:19:49
นิเวศน์ภาวนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=135&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 19:16:55
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 9 ว่าด้วยการนิเวศน์ภาวนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญาญาณที่เห็นชีวิตตนเองและโลกสัมพันธ์สอดประสานกันเป็นเอกภาพ


Buy now!]]>
2017-03-31 19:16:55
นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=134&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 23:14:29
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ว่าด้วยนพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นนพลักษณ์เปรียบเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น


Buy now!]]>
2017-03-30 23:14:29
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=133&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 23:08:50
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตภายในผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่มีรูปแบบ และปราศจากโครงสร้าง แต่ส่งเสริมการเรียนรู้


Buy now!]]>
2017-03-30 23:08:50
จิตตศิลป์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=132&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 23:05:32
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ว่าด้วยจิตตศิลป์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตตปัญญา เนื่องจากศิลปะเป็นกระจกสะท้อนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภาวะภายใน สู่การเรียนรู้ในมิติใหม่ นำไปสู่การพัฒนาจิต พัฒนาปัญญา และพัฒนาพฤติกรรม


Buy now!]]>
2017-03-30 23:05:32
คู่มือรักพ่อแม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=129&catid=53 Authors:
ISBN: 947-93685-2-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 22:23:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 22:23:53
คู่มือ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ : สร้างการเรียนรู้สู่ปัญญา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=128&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-73-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 22:20:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 22:20:55
คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=126&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-393-997-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 16:44:42
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 16:44:42
ความสุขปีใหม่ เข้าใจ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=123&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 15:38:13
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 15:38:13
ความพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=122&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-300-621-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 15:18:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 15:18:53
ขยะสร้างคน สร้างชาติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=121&catid=53 Authors:
ISBN: 974-94977-6-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 15:10:34
Language: Not specified
Price:


คณะดูงานกำลังเยี่ยมชมอาสาสมัครปฎิบัติงานในโรงแยกขยะซันจง ทุกคนทำงานอย่ามีความสุข และไม่มีใครได้ค่าตอบแทน เพราะทุกคนมาด้วยใจจริงๆ


Buy now!]]>
2017-03-30 15:10:34
โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=118&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-7793-77-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 14:31:38
Language: Not specified
Price:


สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นเป้าหมายของการทำงานพัฒนาทุกประเทศในโลก สังคมจะเป็นสุขได้องค์ประกอบของสังคมก็คือ คนต้องมีความสุข ความสุขนั้นมีได้หลายแบบแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสุขที่คนเราแสวงหามาได้ด้วยความมีคุณธรรมทั้งความคิดและการกระทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน หรือทำอย่างไร หากเราทำด้วยการกระทำที่มีคุณธรรมผลที่ได้ย่อมเป็นผลผลิตคุณธรรม อันเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเอง


Buy now!]]>
2017-03-30 14:31:38
การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=113&catid=54 Authors:
ISBN: 978-974-451-700-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 14:23:00
Language: Not specified
Price:


นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้อย่างกว้างขวางของประชาชนชาวไทยเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์


Buy now!]]>
2017-03-30 14:23:00
เป็นคนดีได้อย่างไร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=112&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:58:32
Language: Not specified
Price:


จะทำให้เด็กและเยาวชนของเรานี้เข้าใจว่า คนดีคืออะไร แล้วก็จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี


Buy now!]]>
2017-03-30 13:58:32
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=116&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:57:27
Language: Not specified
Price:


“คําวา คุณธรรม วันนี้ไดรับการยอมรับจากสังคม วาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะสังคม ขาดคุณธรรม และมีการเรียกรองใหมีการพัฒนาคุณธรรมในทุกระดับ ทุกระบบ ทั้งหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและลงลึกในพื้นที่ชุมชน แตการพัฒนาคุณธรรม นอยคนที่จะเขาใจและนําสู การปฏิบัติได เพราะการพัฒนาคุณธรรมเปนกระบวนการ มีการพัฒนายกระดับจิตใจควบคูกับ การปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอยางมั่นคง


Buy now!]]>
2017-03-30 13:57:27
เรือนจำ เรือนธรรม : อิสรภาพทางใจ แม้กายถูกจองจำ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=115&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:39:07
Language: Not specified
Price:


...การเสริมหนุนจากศูนย์คุณธรรม

เพื่อขยายผลโครงการเรือนจำ เรือนธรรม

มุ่งให้ผู้ต้องขังได้นำหลักพุทธศาสนา

ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ทั้งในขณะอยู่ที่เรือนจำ และภายหลังพ้นโทษไปแล้ว...


Buy now!]]>
2017-03-30 13:39:07
เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=114&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-06-5625-8
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:32:59
Language: Not specified
Price:


มักกล่าวกันว่า "ความเห็นแก่ตัว" เป็นธรรมชาติของมนุษย์ หากข้อความดังกล่าวเป็นความจริง

ก็จริงเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะในส่วนลึกเราทุกคนมีน้ำใจ และความใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้น


Buy now!]]>
2017-03-30 13:32:59
ครอบครัวคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=105&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-235-011-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 10:50:19
Language: Not specified
Price:


ลูกทุกคนในครอบครัวคอบถ่ายแบบจากพ่อแม่ไว้เสมอ

พ่อแม่จึงควรระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

ในเมื่อตนเองอยู่หน้ากล้องถ่าย คือ ลูกๆ ของท่าน

อย่าได้คิดพูด ทำ สิ่งใดในทางเสีย ให้ลูกเห็นเป็นอันขาด


Buy now!]]>
2017-03-30 10:50:19
สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=104&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-235-013-9
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-27 11:03:42
Language: Not specified
Price:


"การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมง่ายที่สุดต้องเริ่มจากผู้ใหญ่

เป็นผู้นำในการทำให้ดู หากตัวเองทำดีแล้วจะกลาบเป็นตัวอย่าง...

เมื่อทำดีต้องทำดีทั้งในครอบครัว และกับบุคคลรอบข้าง

ที่เราสัมพันธ์ด้วยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย"


Buy now!]]>
2017-03-27 11:03:42
คู่มือโรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=24&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-235-012-2
Publisher: พ.ศ.2552
Publication date: 2017-03-27 10:50:33
Language: Not specified
Price:


"ในชีวิตของครู ถ้าครูเป็นตัวอย่าง

ครูเป็นคนดี คุณครูเป็นคนมีศีลธรรม

คุณครูพูดเพราะ คุณครูเอื้อเฟื้อ คุณครูไม่ทะเลาะกัน

คุณครูไม่มีการพนัน

คุณครูใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้เด็กเห็น

จะต้องสอนอะไรอีกเล่า"


Buy now!]]>
2017-03-27 10:50:33
"ศาสตร์แห่งพระราชา" แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้คนเป็นฅน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=103&catid=53 Authors:
ISBN: 978-676-7198-93-7
Publisher: 8/2553
Publication date: 2017-03-27 09:59:24
Language: Not specified
Price:


"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขว้างทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี บริหารประเทศให้เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี"


Buy now!]]>
2017-03-27 09:59:24
บ่มเยาวชนเป็นคนดีด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา  http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=102&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-235-259-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-27 08:56:06
Language: Not specified
Price:


๕ ปี นับตั้งแต่ความคิดก่อร่าง

จนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ

ครั้งที่ ๓

 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน

และขยับไหว

สังคมไทยด้วยการทำความดี

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย

 


Buy now!]]>
2017-03-27 08:56:06
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง : บันทึกความสำเร็จปีที่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=11&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-235-259-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-27 08:49:48
Language: Not specified
Price:


"๕ ปีนับตั้งแต่ความคิดก่อร่างจนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ ครั้งที่ ๓

 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน และขยับไหว สังคมไทยด้วยการทำความดี

 

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย"

 


Buy now!]]>
2017-03-27 08:49:48
บ้านทุ่งโมง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=101&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000072
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:58:29
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:58:29
บ้านนาท่อม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=100&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000072
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:57:05
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง บ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

นายถาวร คงศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลนาท่อม

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:57:05
บ้านควนกุฎ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=99&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000071
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:54:53
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

สมศักดิ์ ทองใส ผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:54:53
กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=98&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000071
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:52:16
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, file ชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายธนพล สายธรรม

เบอร์โทรติดต่อ

086-421-0690 Email : Sringkann@hotmail.com

ที่อยู่ เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๔ หมู่บ้านป่าตาล ตำบล สันผักหวานอำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๓๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:52:16
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=97&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000070
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:49:58
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder โครงการจัดการความรู้ ปี 58, file ชุมชนคุณธรรม,folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายสกล กาฬสุวรรณ, นางพรรณี สงแสง

เบอร์โทรติดต่อ

092-989-9952

ที่อยู่ ๕๘ บ้านทุ่งมะขาม ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:49:58
ชุมชนกองขยะหนองแขม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=96&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000069
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:47:13
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง กรุงเทพมหานคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ซอยพุทธมณฑลสาย ๓ ซอย ๕ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
นายบรรจง แซอึ้ง : ผู้ประสานงานชุมชน
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:47:13
ชุมชนบ้านแม่กำปอง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=95&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000068
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:45:11
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ต.แม่ออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:45:11
ชุมชนริมคลองบางบัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=94&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000067
Publisher:
Publication date: 2017-03-27 07:42:13
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

นายประภาส แสงประดับ ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-27 07:42:13
ชุมชนริมคลองบางบัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=93&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000066
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 17:34:42
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

นายประภาส แสงประดับ
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-26 17:34:42
ชุมชนบ้านหัวนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=92&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000065
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 17:32:33
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ศรีสะเกษ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายสมพงษ์ บุญบำเรอ ,
พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท Email : aeknarin๒๑๒๒@msn.com, line ID: aeknarin๒๒๐๒
Facebook/วัดจำปา บ้านหัวนา

เบอร์โทรติดต่อ

087-786-5990

ที่อยู่ วัดจำปา เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๓๑๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-26 17:32:33
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=91&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000064
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 17:28:59
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร, file ชุมชนบ้านเลือก
รายชื่อบุคคล นายวิฑูรย์ ศรีเกษม รองประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรติดต่อ

087-048-5640

ที่อยู่ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ราชบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-26 17:28:59
บ้านหนองกลางดง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=90&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000063
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 17:25:12
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
เบอร์โทรติดต่อ

081-763-8507

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0FGjmQe2Ddw
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fAabFMr-U
https://www.youtube.com/watch?v=nbuOjJ6y13M


Buy now!]]>
2017-03-26 17:25:12
บ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=88&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000061
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 17:19:27
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง จ.ชุมพร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล มานิตย์ โมฬี โทร. 087-895-0501
สิทธิศักดิ์ แก้วรักษา(ครูชิก) โทร. 087-266-2131
เบอร์โทรติดต่อ  
ที่อยู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ หมู่บ้านคลองเรือ 131 หมู่ 9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0FGjmQe2Ddw
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fAabFMr-U
https://www.youtube.com/watch?v=nbuOjJ6y13M


Buy now!]]>
2017-03-26 17:19:27
โรงเรียนวิเชียรมาตุ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=89&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000062
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 17:17:10
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ตรัง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ร.ร.เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง
รายชื่อบุคคล 1.นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (ผู้บริหาร)
2.น.ส.วาสนา พรายเพชร์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 089-7241216
Email :dr_montip8@hotmail.com
โทร 089-4755723

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-26 17:17:10
ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=87&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000061
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:51:14
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง อ.พาน จ.เชียงราย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต.หัวง้ม กรรมการผู้จัดการธนาคารความดี
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=SuSrfOLLDzo
https://www.youtube.com/watch?v=JLr5an49qxk


Buy now!]]>
2017-03-26 16:51:14
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=86&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000060
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:48:05
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง กรุงเทพฯ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณกันยา เจียรวัฒนกุล
เบอร์โทรติดต่อ

081-565-9202, 084-555-4862

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 


Buy now!]]>
2017-03-26 16:48:05
ตอนที่ ๒๔๑ “ภาคธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=85&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000059
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:39:48
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผจก.ส่วนพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม
นางสาวศิริรักษ์ แก้วมูลสุข จนท.ส่วนพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล คุณศศิธร พิริยกิจ (คุณหนุ่ย)
เบอร์โทรติดต่อ

032-548-269 ,081-565-9784

ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 4, ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77140 Tel
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=YIcZK4gwGak


Buy now!]]>
2017-03-26 16:39:48
ตอนที่ ๒๓๙ “บ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=84&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000058
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:28:16
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายชาติชาย เหลืองเจริญ
เบอร์โทรติดต่อ

086-004-5542 , 02-711-7492

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 087-817 8030
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=BXwF52TXIwA
https://www.youtube.com/watch?v=hWT8uTSjeVw&list=PLWa9_hFjKUauHl9DqJ9f4Z0k6NNHikMc1&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=K7P52dpZ6oU
https://www.youtube.com/watch?v=TIJR2R3rigw
https://www.youtube.com/watch?v=ues2bl39oMk


Buy now!]]>
2017-03-26 16:28:16
ตอนที่ ๒๓๘ “กองทุนเวลาเพื่อสังคม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=83&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000057
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:25:10
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานก่อตั้งกองทุนเวลาเพื่อสังคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสาวบุญญาพร ไชยเดช
เบอร์โทรติดต่อ

086-004-5542 , 02-711-7492

ที่อยู่ 87/110 อาคารเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 ซอยเอกชัย 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XuMS_ybmc8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tw4UwBcd2Fs


Buy now!]]>
2017-03-26 16:25:10
ตอนที่ ๒๓๗ “พิจิตรอินเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=82&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000057
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:22:22
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
นางอัจฉรา พิมลบุตร รองผู้อำนวยการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นางวณิชชา ภัทรประสิทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ

๐๘๑๘ ๘๘๙ ๐๓๐ , ๐๕๖ ๖๕๒ ๓๓๗ Email wpataraprasit@yahoo.com Line ID dr.wanicha

ที่อยู่ เลขที่ ๔/๓๒๔ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=X0nFVeS37u0
https://www.youtube.com/watch?v=uBPpNJ33Vdo.


Buy now!]]>
2017-03-26 16:22:22
ตอนที่ ๒๓๖ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.กับการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=81&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000056
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:18:23
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล รศ.อำนาจ เย็นสบาย
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 02-664-1000 ต่อ 15920 โทรสาร 02-260-2141

ที่อยู่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ v2
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XDuiJU7LvsQ


Buy now!]]>
2017-03-26 16:18:23
ตอนที่ ๒๓๔ “กระบวนการวัดความสุขด้วยคุณธรรมความดี” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=80&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000055
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 16:15:14
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายจรูญ ศิริสรณ์
เบอร์โทรติดต่อ

032-375-825-7 Fax : 032-375-828 มือถือ 081-944-9303

ที่อยู่ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
155/30 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี, ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=77WYI0zV2mo


Buy now!]]>
2017-03-26 16:15:14
ตอนที่ ๒๓๓ “ความสุขชุมชน บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=79&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000054
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:54:47
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายวิชาญ วัฒนวิเชียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘บ้านบุ่งเข้ จังหวัดนครนายกี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายวิชาญ วัฒนวิเชียร
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=OSY9XBSxx0I


Buy now!]]>
2017-03-26 15:54:47
ตอนที่ ๒๓๑ “โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=78&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000053
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:52:20
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง พระสังคม ธนปัญโญ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง) อำภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล พระสังคม ธนปัญโญ
เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ 038-263-078, 081-6840222 , โทรสาร 038-263-078

ที่อยู่ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาตมาบเอื้อง)
เลขที่ 114/1 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=nTWt1Uba6Wo


Buy now!]]>
2017-03-26 15:52:20
ตอนที่ ๒๑๕ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “องค์กรคนดี” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=77&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000052
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:49:27
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล คุณรวงทอง ยิ้มย่อง
เบอร์โทรติดต่อ

02-294-0191 ต่อ 124, 081-207-7600

ที่อยู่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=gWDCRL_AICM


Buy now!]]>
2017-03-26 15:49:27
ตอนทื่ ๒๑๐ “ภูมิปัญญาชุมชนคนโคกพุทรา” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=76&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000051
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:42:33
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
นางประไพ อยู่เจียม ประธาน
นายจำรัส เปล่งปลั่ง เลขานุการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางประไพ อยู่เจียม
เบอร์โทรติดต่อ

๐๓๕-๘๖๑-๕๐๒

ที่อยู่ ๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ : ๑๔๑๒๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=APrgMPpFb9Y (ไม่มีเสียง)


Buy now!]]>
2017-03-26 15:42:33
ตอนที่ ๒๐๘ “วัดสร้างคน คนสร้างสุข” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=75&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000050
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:39:24
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง พระครูศาสนากิจจาทร วัดลานแซะ จ.พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล) จต.
เบอร์โทรติดต่อ

086-293-4908, 081-958-9690 โทรสาร 03-463-1231

ที่อยู่ วัดลานแซะ เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ถ.ใสยวญ-โรงรม ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 


Buy now!]]>
2017-03-26 15:39:24
ตอนที่ ๒๐๗ “ความสุขชุมชน คนกทม. ชุมชนน่าอยู่” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=74&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000049
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:33:00
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางรุจิรัตน์ หาญรวี ประธานชุมชนราชทรัพย์่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ (พี่แหม่ม)
เบอร์โทรติดต่อ

090-962-9654

ที่อยู่ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=CAjN8_j03Os


Buy now!]]>
2017-03-26 15:33:00
ตอนที่ ๒๐๓ “การบูรณาการศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=73&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000048
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:29:29
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง โรงเรียนวัดสามหลัง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ 3
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมในโรงเรียน
รายชื่อบุคคล นายศฤงคาร แป้นกลาง
เบอร์โทรติดต่อ

089-954-0878
Email Sringkann@hotmail.com

ที่อยู่ 201/22 หมู่บ้าน เต็มสุข ตำบล บ้านแหวน
อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=_TZu4cGwhmo


Buy now!]]>
2017-03-26 15:29:29
ตอนที่ ๑๙๙ “โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=72&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000047
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:25:08
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นายเฉลียว เถื่อนเภา (ผู้อำนวยการ)
อ.วณิชนันท์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร.089-014-4342
E-mail: tkl.030@hotmail.com
โทร.098-092-8527
E-mail: nanton24@hotmail.co.th

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=3eIi8bSmoX0


Buy now!]]>
2017-03-26 15:25:08
ตอนที่ ๑๙๘ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=71&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000046
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 15:20:11
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสมชาย หลวงละ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรม บ้านดอยดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายสมชาย หลวงละ ,คุณสยาม
เบอร์โทรติดต่อ

089-508-5770, 085-701-2805, 096 775 0324

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอยดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=hl_tWS6OEsQ


Buy now!]]>
2017-03-26 15:20:11
ตอนที่ ๑๙๔ “อบต.วัดขวาง กับการขับเคลื่อนความซื่อตรงโปร่งใส” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=70&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000045
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 11:08:11
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย รองนายก อบต.วัดขวาง
นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข ปลัด อบต.วัดขวาง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข
เบอร์โทรติดต่อ

056-991113

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  

Buy now!]]>
2017-03-26 11:08:11
ตอนที่ ๑๙๒ “องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สู่แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเอง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=69&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000045
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 11:04:38
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสมบัติ ประโยชนดี นายก อบต.ลำประดา
นายอำนาจ จันทรมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายปัณณพัฒน์ ยกแก้ว สมาชิกสภา อบต.ลำประดา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายฉัตรชัย ธนิกกุล (นายก)
เบอร์โทรติดต่อ

056-619-970

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หมู่. 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=c4SBx9M11hg


Buy now!]]>
2017-03-26 11:04:38
ตอนที่ ๑๙๑ “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคาสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนพึ่งพาตนเอง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=68&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000044
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 11:00:05
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคา จ.ราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายฉัตรชัย ธนิกกุล (นายก)
เบอร์โทรติดต่อ

032-721-008

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=C2AT10mUcbw


Buy now!]]>
2017-03-26 11:00:05
ตอนที่ ๑๗๑ “เทศบาลตำบลจันดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=67&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000043
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:56:51
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจันดีี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
เบอร์โทรติดต่อ

091-569-5646

ที่อยู่ เทศบาลตำบลจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 0-7548-6498 โทรสาร 0-7548-6598
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 


Buy now!]]>
2017-03-26 10:56:51
ตอนที่ ๑๖๗ “หมอไทยหัวใจอาสา” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=66&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000042
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:54:00
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายเกษมชัย แสงสว่าง
เบอร์โทรติดต่อ

032-355-300-9

ที่อยู่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=3AIqHf0F_sk


Buy now!]]>
2017-03-26 10:54:00
ตอนที่ ๑๖๓ “หนองกระโดนมน หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=65&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000041
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:50:03
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายเกษมชัย แสงสว่าง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายเกษมชัย แสงสว่าง
เบอร์โทรติดต่อ

098-256-9188

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=tZH2rfUepSc


Buy now!]]>
2017-03-26 10:50:03
ตอนที่ ๑๖๑ “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=64&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000040
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:46:09
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง พ่อวิจิตร บุญสูง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายวิจิตร บุญสูง
เบอร์โทรติดต่อ

(087) 872-1672

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jMkuke1soNA
https://www.youtube.com/watch?v=zV6UKpGKyrQ


Buy now!]]>
2017-03-26 10:46:09
ตอนที่ ๑๕๙ วิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=63&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000039
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:42:20
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายคำเดื่อง ภาษี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นายคำเดื่อง ภาษี
เบอร์โทรติดต่อ

081-876-5906

ที่อยู่ 40 ม.8 ต.หัวฝาย กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jmf2UoWK5XM


Buy now!]]>
2017-03-26 10:42:20
ตอนที่ ๑๕๘ “โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=62&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000038
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:38:39
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผอ.รพ.บางมูลนาก ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘ , file องค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ หมอวิศิษฎ์ 086 445 6330
เบอร์โทรติดต่อ

082-774-1228, 086-445-6330

ที่อยู่ โรงพยาบาลบางมูลนาก เลขที่ 2 หมู่ 9 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056631131-2 โทรสาร : 056631131 ต่อ 103
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjP3a-Kcs


Buy now!]]>
2017-03-26 10:38:39
ตอนที่ ๑๔๙ การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อตำบลหนองโพธิ์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=61&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000037
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:07:08
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางสาวนุจรี สรหงษ์ เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

0-35-46-4274,75 โทรสาร : 0-35-46-4274,75

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 


Buy now!]]>
2017-03-26 10:07:08
ตอนที่ ๑๔๗ ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมความซื่อตรง (เครือข่ายชุมชนภาคกลาง) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=60&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000036
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:02:27
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายธวัฒน์ เกตุงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม จ.ฉะเชิงเทรา
นายทองหล่อ เฉยสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน ต.เสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

0-3858-4130

ที่อยู่ ชุมชนหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 


Buy now!]]>
2017-03-26 10:02:27
ตอนที่ ๑๔๖ ผู้นำหญิง ณ ตำบลคลองตัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=59&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000035
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 10:00:24
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางนวลฉวี บุญจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วน ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, file รวมชุมชนคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณเอื้อมพร บุญชู
เบอร์โทรติดต่อ

085-136-3856

ที่อยู่ สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 


Buy now!]]>
2017-03-26 10:00:24
ตอนที่ ๑๔๕ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=58&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000034
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 09:55:31
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสมบัติ ชิดทิด กำนัน ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางมณี
เบอร์โทรติดต่อ

0-4207-7479 , 0-4207-9434

ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ถนนเหมืองแพร่ - ห้วยมุ่น อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42170.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ILBnuGfWeI8


Buy now!]]>
2017-03-26 09:55:31
ตอนที่ ๑๔๓ ชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเอง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=57&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000033
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 09:49:08
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางมณี จิรโชติมงคลกุล ประธานชุมชนพระยาประสิทธิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางมณี
เบอร์โทรติดต่อ

090-962-9657 ,087-353-2935

ที่อยู่ ซอยสามเสน 28 (ซอยองครักษ์) แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=F01KV_K9Lcg


Buy now!]]>
2017-03-26 09:49:08
ตอนที่ ๑๔๒ สามประสานรวมพลังสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=56&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000032
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 09:45:54
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอนหนองแวง Love Model
รายชื่อบุคคล นายธนิต ทองอาจ (ผอ.)
นางสาวปุณยาพร ผิวขำ
เบอร์โทรติดต่อ

โทร.093-519-9365
E-mail: 9tanit@gmail.com
โทร. 081-845-1892
E-mail:pun_punyaporn@yahoo.co.th

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=-Y6u7hYdg80


Buy now!]]>
2017-03-26 09:45:54
ตอนที่ ๑๔๑ ผู้บุกเบิกตลาดน้ำคลองลัดมะยม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=55&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000031
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 09:33:59
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายชวน ชูจันทร์ ประธานชุมชนคลองลัดมะยม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายชวน ชูจันทร์
เบอร์โทรติดต่อ

089-215-2659

ที่อยู่ 30 หมู่ 15 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Wwo8NV5C4Vo


Buy now!]]>
2017-03-26 09:33:59
ตอนที่ ๑๓๙ พัฒนาคุณธรรมความดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=54&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000030
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 09:29:10
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายสมพร อาษา (ผอ.)
นายเอกชัย จันมนตรี
เบอร์โทรติดต่อ

โทร.089-844-7209
E-mail: somporn.ars@gmail.com
โทร.045-609-048 F.045-609-049
โทร.081-725-4048
E-mail: akachai.jan@gmail.com

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=EPZKJRu_NCg


Buy now!]]>
2017-03-26 09:29:10
ตอนที่ ๑๒๕ ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2013)ประเภทบุคคล ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=53&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000028
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 09:17:29
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายศิวโรฒ จิตนิยม ธนาคารความดีหนองสาหร่าย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file กรณีศึกษารายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายศิวโรฒ จิตนิยม , Email sjitniyom@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ

081-763-7341

ที่อยู่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9v432ZS7wjo
https://www.youtube.com/watch?v=9v432ZS7wjo
https://www.youtube.com/watch?v=xfzmeZw3kD8
https://www.youtube.com/watch?v=dhdVFy7OgiE  
https://www.youtube.com/watch?v=7k0U9AHYHRc
https://www.youtube.com/watch?v=WHt70LY18nk


Buy now!]]>
2017-03-26 09:17:29
ตอนที่ ๑๒๑ “อาชีวะวิชาชีพจิตอาสา” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=52&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000027
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 07:47:48
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ผอ.ชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘
รายชื่อบุคคล 1. นางยุภา พรเศรษฐ์
2. นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
เบอร์โทรติดต่อ

032-231-313 แฟ็กซ์ 032-233-148 https://www.youtube.com/watch?v=u8Abeop8mCU

ที่อยู่ 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=u8Abeop8mCU


Buy now!]]>
2017-03-26 07:47:48
ตอนที่ ๘๙ “ครอบครัวกันตัง สร้างเด็กดีมีวินัย” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=51&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000027
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 07:43:54
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา นางขวัญยี่หวา แหลมเกาะ นางศศิธร ศรีสุวรรณ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ร.ร.เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง
รายชื่อบุคคล 1. นางยุภา พรเศรษฐ์
2. นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 086-7414241
Email: yupapornseth@gmail.com
โทร 090-0712877
Email : kwan_1004@hotmail.com

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=SNgP03X1srI


Buy now!]]>
2017-03-26 07:43:54
ตอนที่ ๒๒๒ “การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=50&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000026
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 07:40:03
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ  
ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=D-4IX03CQBo (ดูคู่กับตอนที่ 82)


Buy now!]]>
2017-03-26 07:40:03
ตอนที่ ๘๒ “ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=49&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000025
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 07:36:11
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง พระสรยุทธ ชยปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร,สารคดีดอกไม้บาน ตอน หนึ่งไร่หนึ่งคุณธรรม
รายชื่อบุคคล พระสรยุทธ ชยปญฺโญ
เบอร์โทรติดต่อ

089-926-3877

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=VQsRUg3y9L0


Buy now!]]>
2017-03-26 07:36:11
ตอนที่ ๗๗ “ อบต.ดอนแก้ว ต้นแบบความซื่อตรง โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนจัดการตนเองดีเด่น” งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=48&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000024
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:55:32
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต. ดอนแก้ว ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต. ดอนแก้ว
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนอบต.ดอนแก้ว, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
เบอร์โทรติดต่อ

081-881-8082

ที่อยู่ ๒๐๐/๒ หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐
Email: Ubon.donkaew@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=c4wV6WqvMG0


Buy now!]]>
2017-03-26 06:55:32
ตอนที่ ๗๓ “ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=47&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000023
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:50:31
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางสาวกนกนุช โตสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมวง นางสารภี สมจิตต์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสารภี สมจิตต์
เบอร์โทรติดต่อ

075-213-639

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองมวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9THxqKrCPms (นาทีที่ 27.05 เป็นต้นไป)


Buy now!]]>
2017-03-26 06:50:31
ตอนที่ ๒๑๖ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=46&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000022
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:46:21
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางเตือนใจ สิทธิบุรี ผู้ประสานงานงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ดูคู่กันกับตอน ๗๐
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=m_H9HuyGo58


Buy now!]]>
2017-03-26 06:46:21
ตอนที่ ๗๐ “ห้องสมุดคุณธรรม ใต้ถุนบ้าน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=45&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000021
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:43:18
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางเตือนใจ สิทธิบุรี ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างบ้านเกาะทัง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file รวมชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน อ่านเรียน กิน เล่น กับห้องสมุดใต้ถุนบ้าน
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=yXsOKnNlMi4
https://www.youtube.com/watch?v=pbrDHoRCyK4


Buy now!]]>
2017-03-26 06:43:18
ตอนที่ ๒๑๓ “อาชีวะจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=30&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000006
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:35:35
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ผศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รวมองค์กรคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน เด็กช่างอาสา
รายชื่อบุคคล -
เบอร์โทรติดต่อ

-

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=EfNO-1lEs8E
https://www.youtube.com/watch?v=EfNO-1lEs8E&index=10&list=PLWa9_hFjKUauHl9DqJ9f4Z0k6NNHikMc1


Buy now!]]>
2017-03-26 06:35:35
บางมูลนาก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=43&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000019
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:26:38
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสมปอง ใจดีเฉย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายเกษม นวมครุฑ อดีต ผอ.รร. บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน บางมูลนากโมเดล ตอน 1-2
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=mFSDfkz6gys
https://www.youtube.com/watch?v=jLPSNxakK5k
https://www.youtube.com/watch?v=6FvREFN5ll8


Buy now!]]>
2017-03-26 06:26:38
ตอนที่ ๖๙ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=42&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000018
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:26:06
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้
นายพยัญ ผาบสิมมา โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายไกรสร พิมพ์ประชา 081 964 4026
ผอ.ชุติกาญจน์ ผาสุก (ปัจจุบัน) 081 994 7913
เบอร์โทรติดต่อ

081-061-2662, 088-315-5861

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านจับไม้ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ :43120
kaison_ppcha@hotmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XvHUKG4jaSc


Buy now!]]>
2017-03-26 06:26:06
ตอนที่ ๖๘ “สถานศึกษา กับความรับผิดชอบต่อสังคม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=41&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000017
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:25:34
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทรติดต่อ

042-794-116, 042-417272, 089-843-3223

ที่อยู่ 172 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=AckeQmATVpo


Buy now!]]>
2017-03-26 06:25:34
ตอนที่ ๖๕ “ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม (Moral Resource Center)” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=40&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000016
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:25:09
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ
นางจีระนันท์ เชื้อนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายมงคล อัศวธีรากุล
เบอร์โทรติดต่อ

02-246-1551

ที่อยู่ 4095/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 13 ประชาสงเคราะห์
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=X25KSiMccnI
https://www.youtube.com/watch?v=Y8yaXApJJDI


Buy now!]]>
2017-03-26 06:25:09
ตอนที่ ๖๓ “การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงใน อบต.สมอแข” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=39&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000015
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:24:06
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางทองม้วน พันธุรี นายก อบต. สมอแข
นางอรัญญา เนตรผสม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. สมอแข
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางทองม้วน พันธุรี
เบอร์โทรติดต่อ

0-5598-7100 , 0-5598-7101

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=_i4onWZJm04


Buy now!]]>
2017-03-26 06:24:06
ตอนที่ ๖๐ “เสริมสร้างคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาเพื่อพัฒนาความซื่อตรง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=38&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000014
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:23:24
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสนิท มณีพราย นายก อบต. แม่ลาด
นางสาวนาริน คชฤทธิ์ ปลัด อบต. แม่ลาด
นายธนวัฒน์ พรมมา สารวัตรกำนันตำบลแม่ลาด
นางสุมาลี ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาชน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอน องค์กรซื่อตรง อบต.บ้านลาด
รายชื่อบุคคล นางสาวนาริน คชฤทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร. ๐-๕๕๐๒-๙๗๓๕ แฟกซ์ ๐-๕๕๐๒-๙๗๓๕ ต่อ ๑๓

ที่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๑
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=aTZ1lE5sKmg


Buy now!]]>
2017-03-26 06:23:24
ตอนที่ ๕๙ “การขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=36&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000012
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:22:46
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสมร ศรีษา นายก อบต. คำแคน
จ่าสิบเอกยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัด อบต. คำแคน
นางวิไลพร ชูสังกิจ เจ้าหน้าที่ อบต.คำแคน
นายอุดร แถมพรมศรี ผู้นำชุมชน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล จ่าสิบเอกยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัด อบต.คำแคน
เบอร์โทรติดต่อ

081-392-1207

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=y6HvI_5alhg


Buy now!]]>
2017-03-26 06:22:46
ตอนที่ ๕๗ “ความซื่อตรง เริ่มต้นที่ครอบครัว” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=35&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000011
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:22:17
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายปัญญา สัตยกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
น.ส. สวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
น.ส.ศิริพร ภู่สุวรรณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน (น้ำใส ในหนองบัว)
รายชื่อบุคคล นายปัญญา สัตยกาญจน์, นางสาวฐิติวัลคุ์ ภู่สุวรรณ์
เบอร์โทรติดต่อ

081-942-6948, 081-011-3597

ที่อยู่ หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๙๐
Email nongbua_kan@hotmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=zYsVFpuuAig


Buy now!]]>
2017-03-26 06:22:17
ตอนที่ ๕๑ “แบ่งปันความดี ด้วยหัวใจอาสา” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=34&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000010
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:21:51
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสาวณิชารีย์ การุณ
เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850 02-318-3959, 085 563 4555

ที่อยู่ มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=MgfLjEmI2gU&list=PLFRH5YOA1v3FiF2MHgKBx64ftsdQV9MPs


Buy now!]]>
2017-03-26 06:21:51
ตอนที่ ๕๐ “เทศบาลธรรมาภิบาลดีเด่น” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=33&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000009
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:20:24
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายประสิทธิ์ จันทกลางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนบ้านกลางใสสะอาด, หนังสืองดงามตามวิถีคุณธรรม น.56,87
รายชื่อบุคคล นางรัตนา ปรีชานุกุล
เบอร์โทรติดต่อ

089-995-5010

ที่อยู่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9YVasKjULN4


Buy now!]]>
2017-03-26 06:20:24
ตอนที่ ๔๔ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=31&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000007
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:19:38
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสุรพล  มุสิกพันธ์     นางสะอ้าน  สินารักษ์ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 
นายสุพร  ศรสงวนสกุล นางเพ็ญใจ  ท่าห้อง โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ (วัดทุ่งหวัง) 
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รายงานวิจัย รร.เครือข่ายจังหวัดตรัง, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล 1.นายสุรพล มุสิกพันธ์ (ผู้บริหาร)
2.นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ

089-042-4908 , 097-256-4149

ที่อยู่ Email:surapon2501@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Vjp3RNii4s4
https://www.youtube.com/watch?v=-B3Q8ri3zmE
https://www.youtube.com/watch?v=8A6SiI-vq0g
https://www.youtube.com/watch?v=HtYAPq-o5nI
https://www.youtube.com/watch?v=akpf-_v7ru0
https://www.youtube.com/watch?v=5bItlEbdH70
https://www.youtube.com/watch?v=CutfLryWhUU
https://www.youtube.com/watch?v=SjywxTplFAw
https://www.youtube.com/watch?v=0_mckzmsi00


Buy now!]]>
2017-03-26 06:19:38
ตอนที่ ๓๑ เรื่อง “สร้างวินัยเด็กอาชีวะ ด้วยความพอเพียง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=29&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000005
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:19:01
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ผศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รวมองค์กรคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน เด็กช่างอาสา
รายชื่อบุคคล -
เบอร์โทรติดต่อ

-

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0iuLW2xfNY8


Buy now!]]>
2017-03-26 06:19:01
ตอนที่ ๒๑ เรื่อง “ศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=28&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000004
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:17:22
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางภัสสุรีย์ เจริญศิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
อาจารย์ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอน ธนาคารแห่งการให้
รายชื่อบุคคล นายคูณ นามบุรินทร์ ผอ. อ.ทิพย์ภาพร
เบอร์โทรติดต่อ

081-808-4159

ที่อยู่ 78/16 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-583-8434
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=V-uoQDkaBC4


Buy now!]]>
2017-03-26 06:17:22
ตอนที่ ๒๐ เรื่อง “การบ่มเพาะคุณธรรมในสถานศึกษา” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=27&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000003
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:16:53
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นางมาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนฤมลทิน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน กินข้าวหมดจานหนูทำได้, หนังสืองดงามตามวิถีคุณธรรม น.60
รายชื่อบุคคล นางวันทนา วงศ์ภักดี ผอ.
เบอร์โทรติดต่อ

02-411-1573 ,02-411-3466 แฟกซ์ : 02-866-6939

ที่อยู่ โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 107/6 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใกล้ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อย กทม. 10700
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ZOcA7xmVUzg


Buy now!]]>
2017-03-26 06:16:53
ตอนที่ ๑๙๕ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=32&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000008
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:16:22
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง ผอ.โรงเรียนต้นบากราษฏร์บำรุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รายงานวิจัย รร.เครือข่ายจังหวัดตรัง, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล 1.นายสุรพล มุสิกพันธ์ (ผู้บริหาร)
2.นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ

089-042-4908 , 097-256-4149

ที่อยู่ Email:surapon2501@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Sd8kGhb9aDM


Buy now!]]>
2017-03-26 06:16:22
ตอนที่ ๑๘ เรื่อง “ยุวชนจิตอาสา” “พ่อแม่อุปถัมภ์” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=26&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000002
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:15:55
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอนยุวชนจิตอาสา และตอนพ่อแม่อุปถัมภ์
รายชื่อบุคคล ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ
เบอร์โทรติดต่อ

089-916-2859

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=vZ1Pnmqw1DI

https://www.youtube.com/watch?v=_9-8bokhX2E


Buy now!]]>
2017-03-26 06:15:55
ตอนที่ ๑๗๒ “อบต.คำแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=37&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000013
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:15:18
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายหาญ อุปถัมภ์ นายก อบต.คำแคน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jNFPCgX6xYo


Buy now!]]>
2017-03-26 06:15:18
ตอนที่ ๑๖๐ “บางมูลนากโมเดล โรงเรียนคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=44&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000020
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:14:43
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายมานพ เกตุเมฆ โรงเรียนบางมูลนากภูมิพิทยาคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล ผอ.มานพ เกตุเมฆ
เบอร์โทรติดต่อ

086-446-5882

ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ ๑๑ ตำบลนาโหนด อำเภอ เมือง
จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
Email pomtuenjai@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ppKmh2lclks


Buy now!]]>
2017-03-26 06:14:43
ตอนที่ ๑๖ เรื่อง มูลนิธิพุทธฉือจี้ “องค์กรจิตอาสาต้นแบบ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=133&task=view_bl&id=25&catid=69 Authors:
ISBN: 0000000001
Publisher:
Publication date: 2017-03-26 06:14:22
Language: Not specified
Price:


ต้นเรื่อง นายสุชน แซ่งเฮง,
นางชิว สูเฟิน อาสาสมัครมูลนิธิพุทธฉือจี้
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนฉือจี้ มูลนิธิเมตตาสงเคราะห์ , folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘
รายชื่อบุคคล คุณสุชน
เบอร์โทรติดต่อ

081-439-6018, 02-642-3466

ที่อยู่ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เลขที่ 316 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ระหว่าง ซอย 32-34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=HvmBYqpxbWw

https://www.youtube.com/watch?v=pTl_ZQHcEccXM8c5m4xrwA


Buy now!]]>
2017-03-26 06:14:22