http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - ทั่วไป BookLibrary BookLibrary 2019-09-16 13:06:02 BookLibrary แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=416&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 13:52:44
Language: Not specified
Price:


สื่อเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ได้แก่

๑. ความเป็นมา

๒. เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๓. ความหมายของชุมชน

๔. ระดับของชุมชนคุณธรรม

๕. หลักการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๖. พฤติกรรมของคนในชุมชน

๗. กระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๘. คุณธรรมที่ส่งเสริมในชุมชนคุณธรรมที่เป็นจุดเน้นในปี 2560

๙. เกณฑ์การประเมิน “ชุมชนคุณธรรม”


Buy now!]]>
2018-11-26 13:52:44
คุณธรรมนำการพัฒนา ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=124&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 16:29:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-04 16:29:03
การเผชิญความตายอย่างสงบ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=130&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 15:11:08
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยคือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 8 ว่าด้วยการเผชิญความตายอย่างสงบ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความตายให้ถูกต้องจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท คลายความยึดมั่น และเห็นคุณค่าของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ


Buy now!]]>
2017-07-04 15:11:08
255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=10&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-13-8055-8
Publisher: บริษัท เอเชีย แปซิฟค ออฟเซ็ท
Publication date: 2017-07-04 15:01:56
Language: Not specified
Price:


     ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2550 มีการเปิดเผยว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจข้อมูลในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญ่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงปีละ 2 เล่ม ใช้เงินซื้อหนังสือปีละ 260 บาท ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ มีสถิติคนอ่านหนังสือ 40-50 เล่มต่อปีหรือเวียตนามอ่านหนังสือ 60 เล่มต่อปี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รับทราบข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาความรู้และความคิด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองและสังคมต่อไป


Buy now!]]>
2017-07-04 15:01:56
คู่มือนำทางชีวิต : รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=127&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 14:21:07
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-04 14:21:07
งาน พลังกลุ่ม และความสุข http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=131&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 14:08:52
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตขอโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ว่าด้วยงาน พลังกลุ่ม และความสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต เนื่องจากกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับคนที่ทำงานก็มีความสุขและเติบโตขึ้น


Buy now!]]>
2017-07-04 14:08:52
คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในการทำงาน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=125&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-13-8050-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-07-04 13:21:41
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนการ พัฒนาชุดโครงการกลไกส่งเสริมความดี : จิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพ กระบวนกรอาสาสมัคร และพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการกลไกส่งเสริมความดี รวมทั้ง ผลิตสื่อต้นแบบเพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ตลอดจนเชื่อมประสานอาสาสมัครชุมชน คนอยากทำดีกับพื้นที่ทำดี คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ: สู่ความสุขในวิถีการ ทำงานเล่มนี้ เป็นผลผลิตหนึ่งของโครงการที่ถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมงานอาสา สมัครในองค์กรธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการเผย แพร่ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ผลักดันงานอาสาสมัครในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มือไม่ ได้บอกเพียงแค่จะทำกิจกรรมอาสาสมัครเพียงอย่างเดียว ...


Buy now!]]>
2017-07-04 13:21:41
จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=178&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-543-215-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 23:04:40
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 23:04:40
ความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=177&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 23:02:06
Language: Not specified
Price:


ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แก้วิกฤติไทย ด้วยใจซื่อตรง" วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ.


Buy now!]]>
2017-04-02 23:02:06
ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=176&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:58:56
Language: Not specified
Price:


รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่อง จากผลงานเยาวชนไทย ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 86 พรรษา และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจริง ความดี ความงาม ที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดควมตระหนักในคุณค่าของการทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป


Buy now!]]>
2017-04-02 22:58:56
มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม" http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=175&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-543-175-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:57:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:57:23
เอกสารความรู้กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=174&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:52:25
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:52:25
วิถีแห่งกิจกรรม ... คุณธรรมก่อเกิด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=173&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-7622-80-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:49:50
Language: Not specified
Price:


เนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม


Buy now!]]>
2017-04-02 22:49:50
คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=172&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:46:00
Language: Not specified
Price:


การอยู่ร่วมกัน (Living together) คือ สิ่งสูงสุด -- ศีลธรรมอยู่ในสมองส่วนหน้า -- สัมพันธภาพทางดิ่งกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน -- สังคมไทยจะต้องออกจากภพภูมิเก่าจึงจะพ้นวิกฤต -- ภพภูมิเก่า : ภพภูมิแห่งอำนาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง -- มรรค 8 แห่งการปกฏิวัติสัมพันธภาพ -- สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล : ปฏิวัติจิตสำนึก-ปฏิวัติสัมพันธภาพ-ปฏิวัติสังคม


Buy now!]]>
2017-04-02 22:46:00
สี่มุมมอง...ครรลองแห่งคุณธรรมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=171&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-91809-2-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:42:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:42:24
การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=170&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:38:10
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:38:10
ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=169&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-7360-03-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:34:04
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 22:34:04
งดงามตามวิถีคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=168&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-91809-0-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 22:30:05
Language: Not specified
Price:


จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริม กระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมอันดีในสังคมไทยมานานเกือบ ๑๐ ปี และจัดให้มีงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทุกๆ ๒ ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น ในสังคมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม อาทิ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มการศึกษา โดยในปีนี้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” เพื่อสร้างความตระหนักด้าน ความซื่อตรงให้แก่สังคม และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร


Buy now!]]>
2017-04-02 22:30:05
คุณธรรมคู่กำไร "ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี จาก เอเชีย พรีซิชั่น http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=167&catid=53 Authors:
ISBN: 978-611-7197-10-9
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:54:35
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:54:35
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=165&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-91809-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:48:40
Language: Not specified
Price:


หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่เป็น แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่ สนใจ


Buy now!]]>
2017-04-02 20:48:40
กระบวนการถอดองค์ความรู้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=163&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-543-216-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:25:12
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:25:12
แผนความต่อเนื่องของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : มิถุนายน พ.ศ. 2556 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=162&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:22:34
Language: Not specified
Price:


จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการประสบปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขาดระบบการจัดการที่ดี ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อสร้างความ พร้อมแก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต โดยการนำบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาไปปรับ กระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรือ งานบริการประชาชน


Buy now!]]>
2017-04-02 20:22:34
เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=161&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:20:34
Language: Not specified
Price:


หนังสือรวมบทคัดย่อของรายงานการวิจัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในโครงการเสริมหนุนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้คุณธรรมความดี (โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมปี 2) งบประมาณปี 2554 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) การรวมบทคัดย่อของงานวิจัยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลการคัดเลือกงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง โดยทำการสืบค้นงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 จากผลงานวิจัยระดับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ที่อยู่ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis ฐานของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ...


Buy now!]]>
2017-04-02 20:20:34
ห้องสมุดรักการอ่าน : คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=160&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-04-9479-9
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:14:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:14:43
ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=159&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-74-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:09:12
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:09:12
ศิลปธรรม : เรียนรู้คุณธรรมผ่านพุทธศิลป์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=158&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-02 20:06:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-02 20:06:55
ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดี ศึกษากรณีมูลนิธิพุทธฉือจี้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=157&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-42-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:33:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:33:03
ละครคุณธรรม : ละครสอนคุณธรรม คุณธรรมนำชีวิต http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=156&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:31:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:31:02
รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=155&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-11-0884-8
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:28:50
Language: Not specified
Price:


เอกสารวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ เป็นผลงานที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ สนับสนุนให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสังคมไร่นา 2 ชุมชนที่มีบริบททางวัฒนธรรม และสภาพ แวดล้อมของชุมชนแตกต่างกัน คือ ชุมชนบ้านทรงธรรม ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย และ ชุมชนบ้านไหมคุณธรรม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากรณีการนำคุณธรรมในฐานะ ทุนทางสังคม มาใช้พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการถ่ายทอด และสังเคราะห์บทเรียนและการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้าน คุณธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการวิจัย เชิงคุณภาพ


Buy now!]]>
2017-04-01 00:28:50
60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจ ฯลฯ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=154&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:23:56
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:23:56
รวมผลงานการประกวดภาพถ่ายปี 2551 เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=153&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:21:33
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:21:33
ย่างก้าวแห่งความเข้าใจ ความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=152&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:18:38
Language: Not specified
Price:


สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนา ที่ปราถนาสร้างสรรค์ความดีงามและสันติสุขให้ผลิบานในสังคมไทย


Buy now!]]>
2017-04-01 00:18:38
ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=151&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:16:19
Language: Not specified
Price:


บันทึกการเดินทางสู่แดนมังกรสันติแห่งหิมาลัยเพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) อันลือลั่น


Buy now!]]>
2017-04-01 00:16:19
พุทธประวัติ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=150&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:11:20
Language: Not specified
Price:


เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นหนังสืออ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ลักษณะเด่นคือ จัดทำเป็นหนังสือภาพการ์ตูน กระตุ้นให้เด็กสนใจอยากอ่าน และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาสาระที่สั้นกระชับครอบคลุมสาระสำคัญ อันมีส่วนเสริมให้เด็กและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเข้าใจความเป็นมาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาตลอดจนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป


Buy now!]]>
2017-04-01 00:11:20
พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=149&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-01 00:07:37
Language: Not specified
Price:


พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


Buy now!]]>
2017-04-01 00:07:37
ปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=148&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-01 00:06:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-01 00:06:11
บันทึกความสำเร็จ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=147&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-27-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-01 00:01:49
Language: Not specified
Price:


การรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทาง และผลงานของ 12 โครงการคุณธรรมฯ อันเป็นผลิตผลจากมันสมองของเยาวชนไทย ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนและปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมกัน ทั้งต่อตัวผู้ดำเนิโครงงาน ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนผู้เข้ามาศึกษาความรู้ เยี่ยมชมโครงงาน ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เยี่ยมชมโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมทางด้านความสามัคคี ความเพียร ความอดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู ความมีเมตตากรุณาระเบียบวินัย ความประหยัด เป็นต้น จึงควรค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา บูรณาการ ปรับประยุกต์ใช้และขยายผลไปสู่โครงงานเสริมสร้างคุณธรรม


Buy now!]]>
2017-04-01 00:01:49
ทำดีตามคำพ่อ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=146&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-93308-4-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 23:59:21
Language: Not specified
Price:


ตลอดระยะเวลา ๖๒ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง ครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนชาวไทย ทั้งได้ พระราชทานหลักคิดในการครองตน ครองงาน และครองชีวิต ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับปวงชน ชาวไทยในโอกาสต่างๆ เสมอมา ซึ่งสมควรที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะน้อมนำมายึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิต และก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความ สงบสุขในสังคมชาวไทยอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ได้พิจารณาว่า การรวบรวมพระบรม ราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อเผยเพร่ ให้ประชาชนชาวไทยยึดถือปฏิบัตินั้น ส่วนใหญ่นำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่เป็ ...


Buy now!]]>
2017-03-31 23:59:21
นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=145&catid=53 Authors:
ISBN: 978-411-7197-09-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 23:54:36
Language: Not specified
Price:


โครงการแผนที่ความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนาพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความดีจากคณะนักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนาที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ที่มีหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วไป โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักคิด กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ ตลอดจนแนวทางอันจะนำไปสู่การเคลื่อนขบวนการเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย


Buy now!]]>
2017-03-31 23:54:36
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=144&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-519-338-3
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 23:50:50
Language: Not specified
Price:


หนังสือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความเชิงวิชาการ โดยมุ่งนำเสนอนวัตกรรมที่อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้กับนักเรียนและผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะเผยแพร่สู่งสังคมได้


Buy now!]]>
2017-03-31 23:50:50
ทำดีตามรอยพ่อ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=143&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-93308-5-2
Publisher: พฤษภาคม 2552
Publication date: 2017-03-31 22:48:59
Language: Not specified
Price:


ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำความดีตายรอบพระยุคลบาท


Buy now!]]>
2017-03-31 22:48:59
ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=142&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-7148-01-4
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:13:47
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการ “ร่วมสร้างสรรค์สังคม ด้วยฐานคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ” โดยการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมมีแนวคิดเชิงบูรณาการในการผสานเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ เชื่อมโยงกับบริบทของสถาบัน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ของสังคม และสืบเนื่องจากการ จัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ 2551 เป็น จุดเริ่มต้นที่นำมาสู่กระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ สำหรับปีงบประมาณ 2552 ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลโดยดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรม ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการค้นหาต้นแบบธุรกิจคุณธรรม สำหรับ เผยแพร่ ...


Buy now!]]>
2017-03-31 22:13:47
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=141&catid=53 Authors:
ISBN: 978-61-7197-06-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:10:34
Language: Not specified
Price:


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเสริมหนุนเชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในบริบทต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมให้ขยายออกไปในวงกว้างนั้น จำเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือต่อยอดความดี ขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนอย่าง สม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์คุณธรรมจึงได้อำนวยการผลิตรายการสารคดี “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอความดีงาม ความจริง ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมและที่เกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของสังคมไทย ออกเผย ...


Buy now!]]>
2017-03-31 22:10:34
จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต : เจาะลึกศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=140&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-8134-62-8
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:07:11
Language: Not specified
Price:


ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม จึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะอำนวยให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังจะช่วยขจัด บรรเทาปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติกับทิ้งจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติ คือ "ความรู้ รัก สามัคคี" ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองและส่วนรวม อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญยิ่ง


Buy now!]]>
2017-03-31 22:07:11
จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนจากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=139&catid=53 Authors:
ISBN: 974-94771-4-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:03:50
Language: Not specified
Price:


เชื่อได้ว่า ท่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้ทั้งสาระและความบันเทิงทางปัญญาที่มีคุณค่ามาก ผู้ที่จะศึกษาดูงานมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน ถ้าไดอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนจะช่วยให้การไปศึกษาดูงานมีความกระจ่างและเกิดคุณประโยชน์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้ผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว หากมาอ่านหนังสือเล่มนี้ อาจพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณหมออำพลนำมาประมวลวิเคราะห์สังเคราะห์ไว้ ซึ่งคลาดจากการสังเกตรับรู้ของผู้ศึกษาดูงานไป ก็จะได้ประโยชน์ในการเติมเต็มข้อมูลและความคิดต่างๆ อันมากมายจากคุณหมออำพลได้เป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่มีหรือยังไม่มีโอกาสไปศึกษาดูงานก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างมีประโยชน์เต็มที่ อาจรู้สึกเหมือนได้ไปศึกาาดูงานจริงๆ


Buy now!]]>
2017-03-31 22:03:50
การทำงานเชิงอาสาสมัคร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=138&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 22:00:54
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ว่าด้วยการทำงานเชิงอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการบ่มเพาะเมตตากรุณาในจิตใจ ทุกขณะที่ช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก แก้ไขวิกฤตของสังคม ตลอดจนทำงานส่งเสริมและพัฒนา เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อสาสมัครตามแนวจิตตปัญญาศึกษาจะเจริญสติและพรหมวิหาร 4 ตามหลักพุทธธรรมด้วย


Buy now!]]>
2017-03-31 22:00:54
การเจริญสติวิปัสสนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=137&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 19:23:55
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ว่าด้วยการเจริญสติวิปัสสนาซึ่งเป็นหัวใจของจิตตปัญญาศึกษา เนื่องจากการเจริญสติวิปัสสนาเป็นการฝึกการรู้ตัวและสังเกตตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน มีการนำเจริญสติวิปัสสนาไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ การพัฒนาองค์กร และการจัดการกับความขัดแย้ง เป็นต้น


Buy now!]]>
2017-03-31 19:23:55
วิธีคิดกระบวนระบบ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=136&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 19:19:49
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 7 ว่าด้วยวิธีคิดกระบวนระบบ ซึ่งเป็นหวัใจหลักประการหนึ่งของจิตตปัญญาศึกษาเนื่องจากจิตตปัญญาศึกษาเน้นการเรียนรู้จากการฝึกสติ ตระหนักรู้ ฟัง และคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งจนเกิดปัญญาด้วยตนเอง


Buy now!]]>
2017-03-31 19:19:49
นิเวศน์ภาวนา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=135&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-31 19:16:55
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 9 ว่าด้วยการนิเวศน์ภาวนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญาญาณที่เห็นชีวิตตนเองและโลกสัมพันธ์สอดประสานกันเป็นเอกภาพ


Buy now!]]>
2017-03-31 19:16:55
นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=134&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 23:14:29
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ว่าด้วยนพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นนพลักษณ์เปรียบเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น


Buy now!]]>
2017-03-30 23:14:29
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=133&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 23:08:50
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตภายในผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่มีรูปแบบ และปราศจากโครงสร้าง แต่ส่งเสริมการเรียนรู้


Buy now!]]>
2017-03-30 23:08:50
จิตตศิลป์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=132&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 23:05:32
Language: Not specified
Price:


ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ว่าด้วยจิตตศิลป์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตตปัญญา เนื่องจากศิลปะเป็นกระจกสะท้อนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภาวะภายใน สู่การเรียนรู้ในมิติใหม่ นำไปสู่การพัฒนาจิต พัฒนาปัญญา และพัฒนาพฤติกรรม


Buy now!]]>
2017-03-30 23:05:32
คู่มือรักพ่อแม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=129&catid=53 Authors:
ISBN: 947-93685-2-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 22:23:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 22:23:53
คู่มือ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ : สร้างการเรียนรู้สู่ปัญญา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=128&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-73-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 22:20:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 22:20:55
คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=126&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-393-997-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 16:44:42
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 16:44:42
ความสุขปีใหม่ เข้าใจ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=123&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 15:38:13
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 15:38:13
ความพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=122&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-300-621-0
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 15:18:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-03-30 15:18:53
ขยะสร้างคน สร้างชาติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=121&catid=53 Authors:
ISBN: 974-94977-6-7
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 15:10:34
Language: Not specified
Price:


คณะดูงานกำลังเยี่ยมชมอาสาสมัครปฎิบัติงานในโรงแยกขยะซันจง ทุกคนทำงานอย่ามีความสุข และไม่มีใครได้ค่าตอบแทน เพราะทุกคนมาด้วยใจจริงๆ


Buy now!]]>
2017-03-30 15:10:34
โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=118&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-7793-77-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 14:31:38
Language: Not specified
Price:


สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นเป้าหมายของการทำงานพัฒนาทุกประเทศในโลก สังคมจะเป็นสุขได้องค์ประกอบของสังคมก็คือ คนต้องมีความสุข ความสุขนั้นมีได้หลายแบบแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสุขที่คนเราแสวงหามาได้ด้วยความมีคุณธรรมทั้งความคิดและการกระทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน หรือทำอย่างไร หากเราทำด้วยการกระทำที่มีคุณธรรมผลที่ได้ย่อมเป็นผลผลิตคุณธรรม อันเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเอง


Buy now!]]>
2017-03-30 14:31:38
เป็นคนดีได้อย่างไร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=112&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:58:32
Language: Not specified
Price:


จะทำให้เด็กและเยาวชนของเรานี้เข้าใจว่า คนดีคืออะไร แล้วก็จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี


Buy now!]]>
2017-03-30 13:58:32
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=116&catid=53 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:57:27
Language: Not specified
Price:


“คําวา คุณธรรม วันนี้ไดรับการยอมรับจากสังคม วาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะสังคม ขาดคุณธรรม และมีการเรียกรองใหมีการพัฒนาคุณธรรมในทุกระดับ ทุกระบบ ทั้งหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและลงลึกในพื้นที่ชุมชน แตการพัฒนาคุณธรรม นอยคนที่จะเขาใจและนําสู การปฏิบัติได เพราะการพัฒนาคุณธรรมเปนกระบวนการ มีการพัฒนายกระดับจิตใจควบคูกับ การปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอยางมั่นคง


Buy now!]]>
2017-03-30 13:57:27
เรือนจำ เรือนธรรม : อิสรภาพทางใจ แม้กายถูกจองจำ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=115&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-9772-26-6
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:39:07
Language: Not specified
Price:


...การเสริมหนุนจากศูนย์คุณธรรม

เพื่อขยายผลโครงการเรือนจำ เรือนธรรม

มุ่งให้ผู้ต้องขังได้นำหลักพุทธศาสนา

ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ทั้งในขณะอยู่ที่เรือนจำ และภายหลังพ้นโทษไปแล้ว...


Buy now!]]>
2017-03-30 13:39:07
เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=114&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-06-5625-8
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 13:32:59
Language: Not specified
Price:


มักกล่าวกันว่า "ความเห็นแก่ตัว" เป็นธรรมชาติของมนุษย์ หากข้อความดังกล่าวเป็นความจริง

ก็จริงเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะในส่วนลึกเราทุกคนมีน้ำใจ และความใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้น


Buy now!]]>
2017-03-30 13:32:59
ครอบครัวคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=105&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-235-011-5
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-30 10:50:19
Language: Not specified
Price:


ลูกทุกคนในครอบครัวคอบถ่ายแบบจากพ่อแม่ไว้เสมอ

พ่อแม่จึงควรระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

ในเมื่อตนเองอยู่หน้ากล้องถ่าย คือ ลูกๆ ของท่าน

อย่าได้คิดพูด ทำ สิ่งใดในทางเสีย ให้ลูกเห็นเป็นอันขาด


Buy now!]]>
2017-03-30 10:50:19
สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=104&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-235-013-9
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-27 11:03:42
Language: Not specified
Price:


"การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมง่ายที่สุดต้องเริ่มจากผู้ใหญ่

เป็นผู้นำในการทำให้ดู หากตัวเองทำดีแล้วจะกลาบเป็นตัวอย่าง...

เมื่อทำดีต้องทำดีทั้งในครอบครัว และกับบุคคลรอบข้าง

ที่เราสัมพันธ์ด้วยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย"


Buy now!]]>
2017-03-27 11:03:42
คู่มือโรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=24&catid=53 Authors:
ISBN: 978-616-235-012-2
Publisher: พ.ศ.2552
Publication date: 2017-03-27 10:50:33
Language: Not specified
Price:


"ในชีวิตของครู ถ้าครูเป็นตัวอย่าง

ครูเป็นคนดี คุณครูเป็นคนมีศีลธรรม

คุณครูพูดเพราะ คุณครูเอื้อเฟื้อ คุณครูไม่ทะเลาะกัน

คุณครูไม่มีการพนัน

คุณครูใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้เด็กเห็น

จะต้องสอนอะไรอีกเล่า"


Buy now!]]>
2017-03-27 10:50:33
"ศาสตร์แห่งพระราชา" แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้คนเป็นฅน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=103&catid=53 Authors:
ISBN: 978-676-7198-93-7
Publisher: 8/2553
Publication date: 2017-03-27 09:59:24
Language: Not specified
Price:


"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขว้างทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี บริหารประเทศให้เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี"


Buy now!]]>
2017-03-27 09:59:24
บ่มเยาวชนเป็นคนดีด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา  http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=102&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-235-259-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-27 08:56:06
Language: Not specified
Price:


๕ ปี นับตั้งแต่ความคิดก่อร่าง

จนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ

ครั้งที่ ๓

 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน

และขยับไหว

สังคมไทยด้วยการทำความดี

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย

 


Buy now!]]>
2017-03-27 08:56:06
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง : บันทึกความสำเร็จปีที่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=11&catid=53 Authors:
ISBN: 978-974-235-259-2
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-03-27 08:49:48
Language: Not specified
Price:


"๕ ปีนับตั้งแต่ความคิดก่อร่างจนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ ครั้งที่ ๓

 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน และขยับไหว สังคมไทยด้วยการทำความดี

 

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย"

 


Buy now!]]>
2017-03-27 08:49:48