http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - หนังสือ/สื่อองค์ความรู้ BookLibrary BookLibrary 2019-09-21 00:06:54 BookLibrary องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.ศรีสะเกษ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=429&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:31:41
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:31:41
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.ราชบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=428&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:28:30
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:28:30
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.พัทลุง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=425&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:27:55
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

         หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:27:55
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.พิจิตร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=426&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:25:31
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:25:31
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.บุรีรัมย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=424&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:23:19
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:23:19
การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=420&catid=55 Authors:
ISBN: 978-616-7988-08-5
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:19:20
Language: Not specified
Price:


          นำเสนอหลักแนวคิดคุณธรรม ๔ ประการสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของคุณธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน องค์กร ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เป็นคนดีมีคุณธรรม สังคมคุณธรรม นำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


Buy now!]]>
2018-11-26 10:19:20
องค์ความรู้ชุด องค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ.ร้อยเอ็ด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=427&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-09-25 11:33:57
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-09-25 11:33:57
คุณธรรมนำการพัฒนานำประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=423&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-08-02 10:47:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-08-02 10:47:03
การสร้างเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน สู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=419&catid=55 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-02-20 15:56:18
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-02-20 15:56:18