http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม BookLibrary BookLibrary 2019-09-17 05:21:10 BookLibrary 3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=124&task=view_bl&id=465&catid=73 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-12-20 10:30:36
Language: Not specified
Price:


S__11509870.jpg


Buy now!]]>
2018-12-20 10:30:36
พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am i have I can) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=124&task=view_bl&id=463&catid=73 Authors:
ISBN: 978-616-443-097-6
Publisher: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication date: 2018-12-20 10:16:11
Language: Not specified
Price:


หนังสือพัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am I have I can)
เล่มนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของหมอในการเยียวยารักษาน้องๆ
วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับบริการคลินิกวัยรุ่นทั้ง 2 แห่ง คือ สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี (ชื่อเดิมโรงพยาบาลเด็ก) และคลินิกวัยทีน
ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล อีกทั้งการดูแลพัฒนาเด็กในรั้วโรงเรียนตามโครงการ Mobile
Unit สู่ชุมชนและโรงเรียน


ประสบการณ์จากกรณีศึกษาเหล่านี้ได้นำามาร้อยเรียงเล่า
ให้เห็นถึงวิธีการในการเยียวยาสร้างพลังบวกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผูกโยงกับหลักวิชาการจิตวิทยาพัฒนาการ การพัฒนาศักยภาพ
สมองในวัยรุ่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไปBuy now!]]>
2018-12-20 10:16:11
แนวทางการส่งเสริม พัฒนา องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=124&task=view_bl&id=415&catid=73 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 13:28:07
Language: Not specified
Price:


องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม ให้องค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ๙ ขั้น

๑. คุณธรรมนำการพัฒนาเพื่อสรร้างคนดีสังคมดี

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๓. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม

๔. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๕. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๖. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณะรรม

๗. บทบาทขององค์กรส่งเสริม

๘. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๙. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม


Buy now!]]>
2018-11-26 13:28:07