http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1 BookLibrary BookLibrary 2019-09-22 04:19:03 BookLibrary วารสารวิชาการคุณธรรมความดี : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555 [ฉบับเต็ม] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=251&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:16:05
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 11:16:05
บทวิจารณ์หนังสือ : วิชาสุดท้าย [ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=250&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 11:14:28
Language: Not specified
Price:


วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เป็นสุนทรพจน์ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา และ สฤณี อาชวานันทกุล คัดเลือกมาแปลและเรียบเรียงเป็นหนังสือสองเล่มที่มีคุณค่ายิ่ง ทางด้านจิตใจ สาระสำคัญของสุนทรพจน์ที่คัดเลือกมา แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ บทเรียนชีวิตจาก ประสบการณ์ของเจ้าของสุนทรพจน์ ข้อคิดในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ และการมองชีวิต/คุณค่า ด้านใน ขณะที อ่านสุนทรพจน์จะได้ความอิ่มเอมในจิตใจ หลังจากอ่านจบแล้วและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้อ่าน จะได้รับคุณค่าสมบูรณ์ที่แท้จริงจากการอ่าน


Buy now!]]>
2017-04-16 11:14:28
บทวิจารณ์หนังสือ : โมโม่ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=248&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:09:11
Language: Not specified
Price:


โมโม่ เด็กผู้หญิงที่มีชีวิตเรียบง่าย มีเวลามากมายให้กับทุกคนเสมอ โดยเฉพาะเวลาในการฟัง เธอเชื่อว่าเวลาคือชีวิต ขณะที่ผู้ชายสีเทาเชื่อว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง จึงแสวงหาแต่ผลประโยชน์และอำนาจ โดยไม่รู้จักพอ มิฆาเอล เอ็นเด้ ผู้เขียน “ต้องการจะเตือนมนุษย์ให้ระวังอันตรายของการดำรงชีวิตด้วยหัวใจ ที่ร้อนรน ไม่รู้จักพอ เวลาของคนเราได้รับมาเพียงจำกัด ดังนั้น เวลาจึงเปรียบเสมือนชีวิตของเรา ทุกวันนี้ มนุษย์กำลังถูกคุกคามจากผู้ชายสีเทา หรือโจรขโมยเวลาที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเองและคงจะมีแต่เราเท่านั้น ที่จะเป็นผู้เอาชนะโจรขโมยเวลาเหล่านี้ได้”


Buy now!]]>
2017-04-16 11:09:11
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=247&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:55:04
Language: Not specified
Price:


จากการที่สังคมไทยคาดหวังว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งปลูกฝัง ขัดเกลา อบรมสั่งสอนให้ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและชาติในอนาคตต่อไปนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาและประมวลความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ในประเด็น “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยศึกษาผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจ จำนวน 4 เรื่อง และ ได้นำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตไว้ด้วย จากการศึกษาผลการวิจัยทั้ง 4 เรื่อง พบว่า มีการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อันเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละภาคส่วน 1 เรื่อง นอกนั้น เป็นงานวิจัย ที่นำนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง


Buy now!]]>
2017-04-16 10:55:04
การสอนเรื่องความซื่อสัตย์ตามแนวพุทธวิธี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=246&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:53:22
Language: Not specified
Price:


การทุจริตและการขาดความซื่อสัตย์เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักเรียนนักศึกษา การปลูกฝังให้เยาวชน ของชาติเห็นความสำคัญของเรื่องความซื่อสัตย์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นผู้แต่งยึดหลักการสอนเรื่องนี้ ผ่านบทความย่อยที่จัดทำขึ้น 2 บทความ ได้แก่เรื่อง ตัวอย่างที่ดีของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ ในชีวิตประจำวัน แต่ละบทความ ได้ยึดหลักการอธิบายความตามแนวพุทธวิธีมีการยกตัวอย่างนิทานชาดก โดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก แต่มีวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย เลือกใช้ภาษาที่เยาวชนทุกวัยสามารถ เข้าถึงได้ เพื่อความไม่น่าเบื่อหน่ายของบทความ


Buy now!]]>
2017-04-16 10:53:22
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม ในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=245&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:51:21
Language: Not specified
Price:


การวิจัยครังนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) ความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ ด้านมีคุณธรรมในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) กระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพุทธบัณฑิต จุฬาฯ สง่างาม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน คณาจารย์ วิทยากรและที่สอน จำนวน 8 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด แบ่งเป็นชุดที่หนึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนิสิตและแบบสัมภาษณ์คณาจารย์และวิทยากรที สอนใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แก่นเนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ


Buy now!]]>
2017-04-16 10:51:21
ปัจจัยเชิงเหตุของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=244&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 10:48:35
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงเหตุสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดี งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา จำนวน 446 คน จาก 42 โรงเรียน และผู้เรียนของครูเหล่านี้ จำนวน 1,688 คน พบผลการวิจัยที่สำคัญดังนี้ประการแรก พฤติกรรมของผู้เรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม แปรปรวนไปตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติที่ดีต่อการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การรับรู้การปลูกฝัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิและประการที่สอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติที่ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา


Buy now!]]>
2017-04-16 10:48:35
จริยธรรมกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=243&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 10:46:52
Language: Not specified
Price:


ในบทความนี้จะะให้ภาพกว้างของจริยธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนาจริยธรรม และกรอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงความสัมพันธ์ของจริยธรรมและทักษะในศตวรรษที่ 21


Buy now!]]>
2017-04-16 10:46:52
คุณธรรมของความเป็นครู http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=242&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-04-16 10:45:04
Language: Not specified
Price:


บทความวิชาการนี้เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดและตัวอย่างที่ดีงามของครูที่มี คุณธรรมมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง โดยมีข้อแนะนำที่ดีจากนักวิชาการด้านการศึกษาจำนวนหลายท่านทั้งไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการชีให้เห็นถึง “กับดัก” ที่เป็นอุปสรรคต่อการที่ครูจะทุ่มเทเวลาอบรมบ่มเพาะ คุณธรรมให้กับลูกศิษย์ วิธีการที ดีที สุดคือ การยึดพระราชดำรัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพี่อเป็นหลักชัยแห่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ครูสามารถเป็นผู้ชี้นำศิษย์ให้มีคุณธรรมและ ไปสู่เส้นทางชีวิตแห่งคุณงามความดี เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีงามของชาติต่อไป


Buy now!]]>
2017-04-16 10:45:04
คุณธรรม จริยธรรม ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=241&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:42:37
Language: Not specified
Price:


     การวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้ง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 150 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน
     ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้านของ นักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ คือ การปรนนิบัติพ่อแม่และผู้มีอุปการคุณเมื่อยามเจ็บป่วย ด้านความซื่อตรงต่อหน้าที่และความถูกต้อง คือ ยืมเงินคนอื่นแล้วคืนตามกำหนด


Buy now!]]>
2017-04-16 10:42:37
ผลกระทบและบทบาทของสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=162&task=view_bl&id=240&catid=77 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 10:39:48
Language: Not specified
Price:


งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาผลกระทบจากสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในด้านคุณธรรม ศีลธรรมของคนไทย
2) สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และคนไทย ต่อสถานภาพและบทบาทของสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม และ
3) ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเที่ยงสูงจากคนไทย 16 อาชีพ จำนวน 3,735 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการวางกรอบข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา


Buy now!]]>
2017-04-16 10:39:48