http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 2 BookLibrary BookLibrary 2019-09-16 13:03:13 BookLibrary บทวิจารณ์หนังสือ : พลังแห่งการให้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=263&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:22:29
Language: Not specified
Price:


     เมตตาเป็นหลักธรรมสากลที่รักษาโลกนี้ให้ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข เมื่อมีการเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์ ผู้ที่มีเมตตาจะให้อภัย เหมือนอย่างตัวละครชื่อนีลาในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ล่องหน เมื่อมีความอดอยาก ขาดแคลน ผู้ที่มีเมตตาจะเสียสละแบ่งปัน เหมือนอย่างเฉินซู่จวี๋และครอบครัวซัลเวน วีณาของนีลาหายไป นีลาใช้เวลาและความพยายามอย่างยิ่งในการตามหาวีณา แต่เมื่อมีโอกาสจะได้วีณาคืน เธอกลับยอมเสียสละ เพื่อให้ผู้อื่นที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน ได้ครอบครองวีณานั้น เฉินซู่จวี๋ แม่ค้าผัก ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ มีชีวิต ที่ลำบากยากจน แต่เมื่อเธอมีรายได้มากขึ้น แทนที่จะเสพสุขเฉพาะตน เธอกลับบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อที่ คนอื่นจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเธอ ครอบครัวซัลเวนได้เล่า


Buy now!]]>
2017-04-16 14:22:29
บทวิจารณ์หนังสือ : ทิ้งร้าง ไม่ว่างเปล่า http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=262&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:16:11
Language: Not specified
Price:


     หนังสือเรื่อง “Left Neglected” โดยลิซ่า เจโนว่า เป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะฝั่งขวาอย่างรุนแรง จนมีอาการละเลยข้อมูลทางด้านซ้ายของร่างกาย ตนเอง (Left Neglect) ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของอาการนี้ได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกข้อคิดที่ ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ชีวิต ได้แก่ ประเด็นเรื่อง มนุษย์-เครื่องจักร เจตคติต่อชีวิต สิ่งที่สำคัญ ในชีวิต และสติและความไม่ประมาท นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนังสือที่แต่งดี ตั้งแต่การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การเลือกมุมมองการเล่าเรื่อง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเด่น ทั้งด้านการเลือกใช้ลีลาภาษา ความ เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ


Buy now!]]>
2017-04-16 14:16:11
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=261&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:14:30
Language: Not specified
Price:


     บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโครงการ “MC WE SHARE 1.0: การสร้างแบรนด์ผักปลอดภัยจากสารพิษซำสูง” การนำเสนอในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต้องการ นำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้วิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายน้ำ ด้วยการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานในสภาพจริงทุกขั้นตอนของการทำโครงการ และสกัดความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังลึก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมโครงการด้วยกันมา ใช้ทั้งการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ์ แบไม่เป็นทางการ แบบประเมินผลและคู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาตีความ


Buy now!]]>
2017-04-16 14:14:30
Superman มนุษย์ในอุดมคติของสังคม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=260&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:13:08
Language: Not specified
Price:


     ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ว่าควรจะเป็น อย่างไร ผ่านตัวการ์ตูนที่มีนามว่า Superman เขาเป็นที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรม อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนอดกลั้น การสำนึกผิดในการกระทำของตนเอง การเห็นแก่ส่วนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ ในจริยธรรม และสุดท้ายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผ่านการกระทำของ Superman อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยู่ไว้มากมาย แต่เด็กและเยาวชนที่ดูอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะทำความ เข้าใจ


Buy now!]]>
2017-04-16 14:13:08
อภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐาน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=259&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:11:26
Language: Not specified
Price:


     การนำเสนออภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมิติ คำศัพท์จากแผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานที่บูรณาการองค์รวม พระไตรปิฏก โดยเฉพาะหมวดวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและเพื่อให้สะดวกในการเข้าใจเข้าถึง และนำไปพัฒนาตนเองตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของพุทธศาสนาหลังจากที่ประพฤติปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ ให้ถึงพร้อมแล้ว จึงถึงขั้นเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มุ่งปฏิบัติเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ด้วยจิตที่คิดและใคร่ครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นอารมณ์วิปัสสนาคือ ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป-นาม โดยมีรูป 1 ส่วนมีนาม 4 ส่วน (เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ) ขันธ์ 5 นี้


Buy now!]]>
2017-04-16 14:11:26
จริยธรรมของนักการเมือง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=258&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:09:45
Language: Not specified
Price:


     เมื่อพูดถึงจริยธรรมสังคมจะนึกไปถึงนักการเมืองก่อนเป็นลำดับแรก เพราะนักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจ ทั้งอำนาจเงิน อำนาจรัฐ และอิทธิพล เมื่อนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเป็นฐานการพัฒนาการเมืองได้เป็นอย่างดี หน่วยงานต่าง ๆ ก็กำลังเร่งจัดทำประมวลจริยธรรมของตนอยู่ การแก้ปัญหาเรื่องจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน การวางกฎเกณฑ์มาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการเริ่มลง มือปฏิบัติทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และเมื่อประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีระเบียบ การเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นำทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญ มากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยก็จะมีความสงบสุข


Buy now!]]>
2017-04-16 14:09:45
การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์: การปรับข้ามวัฒนธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=257&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:07:14
Language: Not specified
Price:


     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย ด้วยกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในด้านความเที่ยงและความตรงของ แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย โดยนำแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ต้นฉบับ มาแปลเป็นภาษาไทยผ่านกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมอันประกอบด้วยการแปลย้อนกลับและการ เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหว่างฉบับแปลและต้นฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลในนิสิตชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 385 คน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความเที่ยงและความตรงของดัชนีด้วยค่าสถิติครอนห์บาคอัลฟา และการวิเคราะห์ปัจจัย


Buy now!]]>
2017-04-16 14:07:14
แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=256&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 14:04:19
Language: Not specified
Price:


    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย โดยใช้ระเบียบ วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลติครู รวมจำนวน 131 คน จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการผลิตครู ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์สถาบันการผลิตครู ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ใช้ ครูใหม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม่ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ชุด และแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครู ไทย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การถ่ายทอดคุณธรรมผ่านปัจจัยป้อน


Buy now!]]>
2017-04-16 14:04:19
ปริทัศน์บทความ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=255&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:57:58
Language: Not specified
Price:


     การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ได้นำเสนอสภาพทั่วไปและความบกพร่องของ ความซื่อตรงในสังคมไทย การจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรง ในสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และสื่อมวลชน


Buy now!]]>
2017-04-16 11:57:58
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=254&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:55:22
Language: Not specified
Price:


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพร่องของความซื่อตรง ในสังคมไทย
2) เพื่อศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และ
3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้าง ความซื่อตรงในสังคมไทย

โดยการวิจัยเอกสารร่วมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายหลัก ของการวิจัย มี 3 กลุ่ม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย
1) ข้าราชการ
2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง และ
3) สื่อมวลชน

ผลการศึกษา พบว่า ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความซื่อตรงต่อตนเอง
2) ความซื่อตรงต่อผู้อื่น
3) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และ
4) ความซื่อตรงต่อวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความซื่อตรงมี 3 มิติ คือ 1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน (2 หน่วยงานต่างๆ/ตัวชี้วัดสำหรับผู้เป็นสมาชิกขององค์กร


Buy now!]]>
2017-04-16 11:55:22
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2556 [ฉบับเต็ม] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=253&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:51:03
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 11:51:03
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=252&catid=78 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 11:49:52
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงานและ พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่คัดเลือกด้วยการสุ่มอย่างง่าย มีจำนวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยเป็นมาตรวัดแบบลิเกิร์ท 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ การรับรู้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงาน และความสมดุลระหว่าง ชีวิตและการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัย พบว่า แบบแผนความสัมพันธ์ ระหว่างชุดตัวแปรบรรยากาศในการทำงานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน


Buy now!]]>
2017-04-16 11:49:52