http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 3 BookLibrary BookLibrary 2019-09-21 11:48:52 BookLibrary บทวิจารณ์หนังสือ : สังคมกดขี่ ความดี และความเลว ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง พันธนาการสองเผ่าพันธ์ุ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=275&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:22:15
Language: Not specified
Price:


บทความนี้วิเคราะห์ความหมายเกี่ยวกับการกดขี่ความดี และความเลวในสังคมมนุษย์ที่สะท้อนจาก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆ ในนวนิยายเรื่อง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์ของลวิตร์ นวนิยายเรื่องนี้ เล่าถึง สิ่งมีชีวิตสองเผ่าพันธุ์คืออิยาและชามู เผ่าพันธุ์ทั้ง สองต่างมีลักษณะทางกายภาพคล้ายมนุษย์เหมือนกัน แต่กลับไม่ อาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะชามูกินสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจากเลือดและเนื้อของอิยา ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชามู และอิยานีคือเงื่อนไขและปมขัดแย้งสำคัญในเรื่อง Blood Redemption ความขัดแย้งระหว่างชามูและอิยามาจาก คำถามที ว่าการกินสิ่งงมีชีวิตอื่นเป็นสิ่งทีถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ฝ่ายหนึ่งคัดค้านการกินอิยาเพราะอิยาไม่ใช่อาหาร แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที มีคุณค่าในตัวเอง


Buy now!]]>
2017-04-16 15:22:15
บทวิจารณ์หนังสือ : เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี้มีความรัก http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=274&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:21:05
Language: Not specified
Price:


หนังสือเรื่อง“เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี้ มีความรัก” เป็นอัตชีวประวัติของ”มุระ นุโนะเอะ” ซึ่งเป็นภรรยา ของนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น นามว่า ”มิสุกิ ชิเงะรุ” ผู้เขียนการ์ตูนเรื่อง ”ผีน้อยคิทาโร่” อันโด่งดัง เริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กของมุระ นุโนะเอะ พิธีดูตัว การแต่งงานแบบ “ชินคันเซ็น” และชีวิตประจำวัน ในครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความยากจนจนถึงขีดสุด ถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายค่านมผงให้ลูก แต่มุระ นุโนะเอะ ได้คอยช่วยเหลือสามีและครอบครัวด้วยความอดทนมาโดยตลอด จนกระทั่ง มิสุกิ ชิเงะรุ กลายเป็นนักเขียน การ์ตูนที มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยผลงานของเขาได้รับรางวัลหนังสือการ์ตูนยอดเยี่ยมของสำนักพิมพ์โคดันชะ ทำให้เขามีงานเข้ามามากขึ้น


Buy now!]]>
2017-04-16 15:21:05
ความสำคัญของความซื่อตรง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=273&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:19:36
Language: Not specified
Price:


บทความทางวิชาการ “ความสำคัญของความซื่อตรง” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของความซื่อตรงโดยค้นคว้ารากศัพท์ที่มาของความซื่อตรงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาเผยแพร่เพื่อให้บุคคลในหน่วยงานเกิดความตระหนักและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ


Buy now!]]>
2017-04-16 15:19:36
อิทธิพลของปัจจัยทางจิตที่มีต่อภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=272&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:18:08
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒที่ มีลักษณะทางจิต และชีวสังคมแตกต่างกัน และเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ที่สำคัญของ ภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิตนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชั้นB ปีที่ 2 ถึงชั้น B ปีที่ 4 ที่ เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมจำนวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การทำนายภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต โดยใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของ ตนเอง ตัวแปรการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนทั้ว 4 องค์ประกอบ และตัวแปรชีวสังคม พบว่า มีตัวแปร ลักษณะทางจิต 3 ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ


Buy now!]]>
2017-04-16 15:18:08
การศึกษาอิทธิพลของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=271&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:16:11
Language: Not specified
Price:


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการบริโภคด้วย ปัญญาและการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
2) ทำนายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาด้วยองค์ประกอบการ คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสีตบุตร โรงเรียนวัดดวงแข สังกัดสำนักงานกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2557 จำนวน 98 คน คัดเลือกด้วยการสุ่ม อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดจำนวน 2 ฉบับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความเชื่อมั่นแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.82 – 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก


Buy now!]]>
2017-04-16 15:16:11
คุณธรรมสำหรับผู้นำ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=269&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:11:40
Language: Not specified
Price:


บทความวิชาการนี้ เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดและตัวอย่างที่ ดีงามของผู้บริหารที่ มี คุณธรรมจากหลาย ๆ ประเทศมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง เป็นการอธิบายในภาพรวมถึงคุณธรรมสำหรับผู้นำ ในทุกวิชาชีพ การสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและศรัทธาสำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะเติบโตขึ้นมา เป็นผู้นำ คุณธรรมที่จะนำพาหน่วยงานและสังคมของตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ประเทศชาติ เจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป


Buy now!]]>
2017-04-16 15:11:40
นวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของ พระไพศาล วิสาโล ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=268&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:10:18
Language: Not specified
Price:


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะที ท่านเป็นพระสงฆ์นักสื่อสารศาสนายุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารศาสนาให้เข้ากับบริบท ของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พระไพศาล วิสาโล ประยุกต์และ พัฒนาการสื่อสารศาสนา โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง ทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น นวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของ สังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้ “นวัตกรรมสื่อ” 


Buy now!]]>
2017-04-16 15:10:18
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=267&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:08:26
Language: Not specified
Price:


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของนิสิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 188 คน ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานถูกวิเคราะห์ และแสดงผลเป็น 5 ระดับ คะแนน ได้แก่ น้อยที สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานทั้งหมดของนิสิตกายภาพบำบัดอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดและไม่พบความ แตกต่างของคะแนนคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเฉลี่ยระหว่างชั้นปี โดยคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่มีระดับ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกอยู่ในระดับมากและมากที่สุด


Buy now!]]>
2017-04-16 15:08:26
บทปริทัศน์ : การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=266&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:07:16
Language: Not specified
Price:


     การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การศึกษา แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระดับ ภูมิภาค และบทบาทของประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกียวข้อง ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเด็นที่สอง มิติประโยชน์ของการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย


Buy now!]]>
2017-04-16 15:07:16
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=265&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:05:57
Language: Not specified
Price:


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
1) เพื่อสังเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 10 ประเทศอาเซียนในด้านปัจจัยส่งเสริม ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม รวมถึงอุปสรรค ปัญหาและความก้าวหน้า
2) เพื่อสังเคราะห์เปรียบเทียบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียนและ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
3) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประเทศอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ทีเกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า
1) ค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมในประเทศอาเซียน มีลักษณะเด่นร่วมกัน ในหลายประการ คือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (โดยเฉพาะในสังคมพหุลักษณ์) ความเป็นอันหนึ่ง


Buy now!]]>
2017-04-16 15:05:57
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557 [ฉบับเต็ม] http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=134&task=view_bl&id=264&catid=79 Authors:
ISBN: non
Publisher: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Publication date: 2017-04-16 15:03:38
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-04-16 15:03:38