http://dl.moralcenter.or.th/ - ห้องสมุดของเรามีคำแนะนำสำหรับหนังสือเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน - วิจัย/ถอดองค์ความรู้ BookLibrary BookLibrary 2019-09-16 13:03:33 BookLibrary คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=484&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-08-16 16:08:43
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-08-16 16:08:43
10 ปรากฎการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=482&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-06-18 09:46:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-06-18 09:46:06
องค์ความรู้ การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=481&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-24 18:51:00
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-05-24 18:51:00
นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=480&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-22 16:02:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2019-05-22 16:02:24
การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 6 จังหวัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=439&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-05-01 11:37:16
Language: Not specified
Price:


"การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่" เป็นการรวบรวม เรียบเรียงประสบการณ์การดำเนินโครงการจังหวัดคุณธรรม ของทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรจังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นของจุดเริ่มต้นกระบวนการขับเคลื่อน ผลที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ

องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพัฒนาการดำเนินงานและจุดประกายให้เกิดจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น เข้มแข็งขึ้น แผ่ขยายการทำความดีจนเต็มพื้นที่ สร้างสังคมไทยสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน


Buy now!]]>
2019-05-01 11:37:16
คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=467&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-03-13 11:51:24
Language: Not specified
Price:


ดาวน์โหลดหนังสือ คลิก

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน มีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ให้มีสถานะเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อเป็นเครื่องมือ และยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ความดี ความสามารถ ความสุข” ตามแนวคิดของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มาเป็นกรอบในการดำเนินงานและ สร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินฯ ให้ตรงกับความต้องการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รวมทั้งจัดทำ
คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใช้และเป็นแนวทางในการประเมินให้กับกองทุนสวัสดิการที่สนใจประเมิน เพื่อการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลต่อไป

          คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลเล่มนี้ เรียบเรียงจากข้อเสนอแนะและสรุปผลการประชุมจากเวทีต่างๆ ที่มีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมทดลองประเมินจาก ๕ ภูมิภาค จำนวน ๘๘ กองทุน จนได้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนายระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนฯและสมาชิกอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

QR_01.png


Buy now!]]>
2019-03-13 11:51:24
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=468&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-01-22 13:21:48
Language: Not specified
Price:


      ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เมื่อปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ศูนย์คุณธรรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์คุณธรรมได้มีการขยายผลการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมไปในทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรียนคุณธรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมให้ดี มีมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

          มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมเล่มนี้เรียบเรียงจากการสรุปผลดำเนินงานโครงการสังเคราะห์และถอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือรวมทั้งหมด ๙๐ โรงเรียน ร่วมกันรวบรวมกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมกำหนดกรอบมาตรฐาน องค์ประกอบตัวชี้วัด และแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม การออกแบบกิจกรรม รวมทั้งรูปธรรมความสำเร็จของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำไปยกระดับการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

          ศูนย์คุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนานักเรียนอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

 

 

 

 

QR_02.png


Buy now!]]>
2019-01-22 13:21:48
องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=466&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2019-01-16 10:47:03
Language: Not specified
Price:


          องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” เป็นการประมวลความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

          ประเด็นคำถามสำคัญของการประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ คุณธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ทางสังคม และมีกระบวนการอะไรที่หล่อเลี้ยงคุณธรรมให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งการตอบคำถามเหล่านี้ นำมาสู่การออกแบบการประชุมที่มีทั้งการนำเสนอแนวคิด และมุมมองจากนักวิชาการที่มีต่อการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมในสังคมไทย การนำเสนอผลงานวิจัย และงานกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

          ความรู้ที่เกิดขึ้นในงานนี้ นอกจากเกิดขึ้นจากนักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร กระบวนการที่มาร่วมจัดกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ “สร้างพื้นที่ความรู้”และร่วมกันพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมไปด้วยกัน

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งมีบทบาทพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม ความดีในสังคมไทย จึงได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวทีประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อนำสนอสู่สาธารณะต่อไป

          องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” ประกอบไปด้วยการสรุปองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการ 4 ช่วง คือ
                  1. ปณิธานความดี: จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ
                  2. แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม
                  3. คุณธรรมที่งอกงามในพื้นที่ทางสังคม
                  4. สนทนาโต๊ะกลม: สรุปบทเรียนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง

          องค์ความรู้นี้อาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปในการสร้างสังคมคุณธรรม แต่มีความสำคัญในฐานะที่จุดประกายให้สังคมร่วมกันตั้งคำาถาม และคิดต่อถึงกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทางสังคม โดยอยู่บนฐานของความรู้ มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเกิดขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย

 


Buy now!]]>
2019-01-16 10:47:03
กระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมฯ (วีดิทัศน์ความรู้) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=446&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-12-03 10:25:38
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-12-03 10:25:38
หลักสูตรโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ภายใต้โครงการ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=447&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-29 08:58:36
Language: Not specified
Price:


หลักสูตรการพัฒนาครอบครัวคุณธรรม จะเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่การวางแผน

          ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนกันให้กำลังใจกัน เป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศโดยฐานครอบครัว เรื่องใกล้ตัวที่มีความสำคัญ เกี่ยวพันกับความสุขกับชีวิตครอบครัวที่สมดุล ต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-29 08:58:36
หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=448&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-29 08:53:14
Language: Not specified
Price:


หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้าน

         การทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้สังคมแต่ละแห่งกำหนดหลักจริยธรรมเป้าหมายเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ “ธรรมนูญชุมชน” เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรมเนื่องจากเป็นหลักกำกับการทำงานและการปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชน เป็นกติกากลางเพื่อการอยู่ร่วมกัน จัดระบบระเบียบการทำงานของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ บนวิถีวัฒนธรรมที่

      สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสภาพความจำเป็น เนื่องจากเป็นกฎทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย สร้างรากฐานของความเข้มแข็งมุ่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้องถิ่น และลดการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความสุจริตในชุมชน ได้ต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-29 08:53:14
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยในมิติคุณธรรม (วัยแรงงาน) http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=433&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-28 14:27:41
Language: Not specified
Price:


การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์

  กรอบความคิดทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในสังคมย่อมส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและความเห็นสาธารณะ การศึกษาประเด็นคุณธรรมจริยธรรมในสังคมและความรับรู้ความเข้าใจของผู้คนต่อประเด็นดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อมองเห็นภาพรวมสถานการณ์ปัญหา และเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

        งานศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทยมีวัตถุประสงค์ (หนึ่ง) ศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมแรงงานเชิงนโยบาย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ และทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนระบุสภาพปัญหาและแนวโน้มสถานการณ์ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และ (สอง) สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมแรงานไทยและโลก

         งานศึกษานี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการศึกษาแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าดังกล่าวภายใต้นโยบายเกี่ยวกับแรงงานระหว่างไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเยอรมนี การเก็บข้อมูลสำรวจผ่านแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ครอบคลุมแรงงานทั้งในและนอกระบบ ทุกภาคการผลิต และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยจริยธรรมแรงงานก็คือ งานมีมิติทางสังคมและจริยธรรมที่หลากหลาย มิได้เป็นแต่เพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว คนทำงานจึงเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มิได้เป็นแต่เพียงแรงงานในฐานะปัจจัยการผลิตราคาถูก สังคมที่ประสบความสำเร็จและมีคุณธรรม ก็คือมีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องคำนึงถึงแรงงานในฐานะทุนมนุษย์ที่สำคัญ และภายใต้แนวคิดจริยศาสตร์บรรทัดฐาน กรอบจริยธรรมว่าด้วยแรงงาน ประกอบด้วย 5 หลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม การมีปากเสียง ความอาทร และการมีชีวิตที่ดี ซึ่งสะท้อนปรากฏผ่านการก่อตั้ง "องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และมาตรฐานแรงงานสากล"


ชลนภา อนุกูล และศยามล เจริญรัตน์Buy now!]]>
2018-11-28 14:27:41
การสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=449&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-28 14:11:48
Language: Not specified
Price:


          รายงานการสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ เป็นการประเมินคุณภาพในการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง และระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด การจัดทำรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

          สาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ถึงปัจจัยผลสำเร็จ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือประกอบการวางแผนการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด

          ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การเป็นสารสนเทศให้กับกระทรวงและจังหวัดนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้มีความสอดคล้องกับบริบทของกระทรวงและจังหวัด อีกทั้งมีอัตลักษณ์และจุดเด่นที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-28 14:11:48
หนังสือชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=434&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-28 13:55:15
Language: Not specified
Price:


     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผ่าน “โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ มีการประกาศวาระคุณธรรมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้เพิ่มขึ้น

     เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงได้คัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 45 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างใน และนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มาส่งเสริมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือองค์ความรู้ชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 45 องค์กร “ความดีระเบิดจากข้างใน” โดยนำเนื้อหามาจากการถอดบทเรียนแนวคิด กระบวนการ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทำงานของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในวงกว้างต่อไป


Buy now!]]>
2018-11-28 13:55:15
องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=432&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 14:15:17
Language: Not specified
Price:


องค์ความรู้  สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

“สมดุลชีวิต ฉบับวัยแรงงาน” เป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่เกิดจากการตั้งคำถามว่า “เราจะมีชีวิตครอบครัวที่สมดุลได้อย่างไร?” โดยได้รวบรวมประสบการณ์การดำเนินงานโครงการสมดุลชีวิต และเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 รุ่น พร้อมทั้งเทคนิค วิธีการ ผ่านประสบการณ์

ตรงของผู้นำครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้ครอบครัวต่อไป

หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือนำทางให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้และเข้าใจสมดุลชีวิตในมิติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เวลา รายได้ สุขภาวะ วัฒนธรรมครอบครัว และทำเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก พร้อมแนวทางการปฏิบัติ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยจุดประกายให้ผู้อ่าน

มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และหันมาให้ความสำคัญต่อครอบครัว หน้าที่การงาน และหน้าที่ทางสังคม โดยใช้ความรักเป็นฐานราก หนุนนำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมุ่งไปสู่ความสุข ความสำเร็จ และความดีร่วมกัน
องคความร สมดลชวตสนทกบครอบครว


Buy now!]]>
2018-11-26 14:15:17
คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=430&catid=82 Authors:
ISBN: 978-616-7988-09-2
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 14:08:05
Language: Not specified
Price: o


องค์ความรู้ “คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในภูมิภาคอาเซียน”

องค์ความรู้นี้ คือการตอบคำถามที่ว่าคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทยคืออะไร และมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร จากการถอดองค์ความรู้จากองค์กรที่ทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ จำนวน 6 องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และตาก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคุณธรรมการอยู่ร่วมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน คือการมองคนให้เป็นคน ซึ่งหมายถึงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน และปฏิบัติการของการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมพบว่ามีอยู่ 4 รูปแบบคือ

1. การทำงานเชิงพื้นที่ (Area based) บนฐานงานความรู้

2. การสร้างอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

3. การสร้างเครือข่ายการทำงานข้ามภาคส่วน และ

4. การผลักดันงานเชิงนโยบาย    

           หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สังคมเห็นความสำคัญของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานข้ามชาติในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจไม่ค่อยมีการกล่าวถึง แต่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยและประชาคมอาเซียน

Book อาเซยน


Buy now!]]>
2018-11-26 14:08:05
รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยปี 2561 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=440&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 13:54:40
Language: Not specified
Price:


     โครงการสำรวจสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ปี 2561 ระหว่างเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2561 เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม

     ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย โดยเป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบสำรวจความเห็นจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมในภาคต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย คุณธรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม สถานการณ์ด้านคุณธรรมระดับองค์กร คุณธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน คุณธรรมที่ควรยึดถือร่วมกัน และ

     คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักการเมือง โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ และส่วนที่ 2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยแบ่งเป็นด้านลบ (Negative) และด้านบวก (Positive) จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย นำมาวิเคราะห์ปทัสถานและคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เด่นโดยผู้เชี่ยวชาญ


Buy now!]]>
2018-11-26 13:54:40
องค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม “จังหวัดศรีสะเกษ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=456&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:32:47
Language: Not specified
Price:


           “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:32:47
องค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม “จังหวัดร้อยเอ็ด” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=459&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:29:39
Language: Not specified
Price:


          “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

          หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ) จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของกลุ่มชุมชนและองค์กรในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดทำจำแนกตามรายจังหวัดเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกรอบประเด็นหลัก คือ หลักคิดกระบวนการ ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน และแผนการขยายผลในอนาคต ที่นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่อื่นๆ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:29:39
องค์ความรู้ชุด “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=413&catid=82 Authors:
ISBN: 978-616-7988-05-4
Publisher:
Publication date: 2018-11-26 10:08:14
Language: Not specified
Price:


“70 ประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม ..ระเบิดจากข้างใน”  คือ การคัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 70 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างในและนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาประยุกต์ใช้จนได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชน/องค์กรคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาณชน จะทำให้ทราบแนวคิดและหลักการปฏิบัติในการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมทั้งกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ


Buy now!]]>
2018-11-26 10:08:14
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ราชบุรี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=460&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:16:19
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:16:19
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม พัทลุง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=458&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:14:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:14:24
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม พิจิตร http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=457&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:13:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:13:23
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม บุรีรัมย์ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=455&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:11:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:11:02
คุณธรรมอาเซียน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=454&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:10:14
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:10:14
องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=453&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:09:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:09:15
แนวทางส่งเสริม พัฒนาองค์กรคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=452&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:08:20
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:08:20
เอกสารเผยแพร่แนวทางพัฒนาชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=451&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 14:06:10
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 14:06:10
องค์ความรู้ชุด องค์กรคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=450&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 12:21:07
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 12:21:07
หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=445&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 11:16:34
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 11:16:34
การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=441&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 10:07:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 10:07:06
หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=438&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 09:52:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 09:52:23
รายงานการสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=437&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-11-20 09:49:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-11-20 09:49:11
องค์ความรู้ : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=431&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-10-16 16:01:47
Language: Not specified
Price: 0


องค์ความรู้ : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป

จตอาสาอาเซยน


Buy now!]]>
2018-10-16 16:01:47
ธรรมนูญชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=418&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-01-29 09:45:16
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-01-29 09:45:16
องค์ความรู้ กระบวนการขับเคลื่อนอำเภอคุณ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=417&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2018-01-26 19:41:58
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2018-01-26 19:41:58
ประมวลวิธีสอนแบบพระพุทธเจ้า : สอนอย่างไร ให้คนเปลี่ยน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=412&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-11-01 15:39:32
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-11-01 15:39:32
ป่าชุมชนนาบอน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=411&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:38:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:38:02
บ้านคลองเรือ คนอยู่-ป่ายัง : วิถีเกื้อกูลของคนและป่า http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=410&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:37:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:37:24
กำพวนโมเดล จากผู้รับการสงเคราะห์สู่ชุมชนจัดการตนเอง http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=409&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:36:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:36:24
ตลาดสีเขียวราษีไศล พื้นที่ทางสังคมคนทาม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=408&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:34:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:34:52
บ้านหนองกลางดง สร้างพลังชุมชนจากการมีส่วนร่วม และงานความรู้ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=407&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:33:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:33:51
บ้านแม่กำปอง ดุลยภาพของคนกับภัยธรรมชาติ http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=406&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:32:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:32:48
ธนาคารความดี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงั้ม "ทำดีได้ดี" ทั้งคนและชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=405&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-05 09:31:57
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-05 09:31:57
ธนาคารความดี ตำบลหนองสาหร่าย แปรความดีให้เป็นทุน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=404&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-04 15:47:06
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-04 15:47:06
ชุมชนกองขยะหนองแขม เสริมพลัง สร้างการเรียนรู้ ดำรงอยู่ร่วมกัน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=403&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-04 15:28:48
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-04 15:28:48
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว การแบ่งปันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=402&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-10-04 15:20:11
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-10-04 15:20:11
มองโลก มองเรา (2) สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=401&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-08-28 10:06:52
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-08-28 10:06:52
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 5 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=387&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 18:00:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 18:00:24
ธรรมนูญความสุขชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=386&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:59:42
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:59:42
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสุขชุมชน http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=385&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:58:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:58:55
อำเภอคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=384&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:57:36
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:57:36
ชุมชนคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=383&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:56:27
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:56:27
โรงพักคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=382&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:55:23
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:55:23
โรงพยาบาลคุณธรรม http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=381&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:54:41
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:54:41
โครงการคุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นทวีป http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=380&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:52:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:52:51
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 4 วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 4 http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=379&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:51:54
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:51:54
“ความสุข” กับประสบการณ์งานปลอดเหล้า http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=378&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:51:05
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:51:05
“กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=377&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:49:55
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:49:55
“สถานศึกษา สร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนบางมูลนากภูมิ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=376&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:49:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:49:15
“สวัสดิการชุมชนบ้านทุ่งโม่ง “กองบุญ” สู่ชุมชน” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=375&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:47:37
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:47:37
“ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรมโรงพยาบาลโพธาราม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=374&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:45:24
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:45:24
“ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=373&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:40:47
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:40:47
“ความสุขที่ออกแบบได้ของคนควนกุฎ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=372&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:39:44
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:39:44
“ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=371&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:38:27
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:38:27
“คุณธรรมเด็กและเยาวชนตำบลนาท่อม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=370&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:27:15
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:27:15
“ก้าวย่างแห่งความพากเพียร โรงพยาบาลคุณภาพ สู่โรงพยาบาลคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=369&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:25:02
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:25:02
“เด็กอาชีวะยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=368&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:20:51
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:20:51
“เส้นทางการจัดการหนี้สินพื้นที่บ้านดอนโพ” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=367&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:18:53
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:18:53
“ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน อย่างไม่มีวันสิ้นสุด” “ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน อย่างไม่มีวันสิ้นสุด” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=366&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:17:58
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:17:58
“เยาวชนคนดีศรีตะโกล่าง” http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=365&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:11:29
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:11:29
การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=364&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:05:09
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 17:05:09
“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส “สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=363&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 17:01:34
Language: Not specified
Price:


จากวิกฤตปัญหาขยะสู่การสร้างธรรมนูญชุมชนเป็นตำบลจัดการตนเอง ด้วยมิติคุณธรรมด้านจิตอาสาและสำนึกรักษ์บ้านเกิด


Buy now!]]>
2017-07-17 17:01:34
การพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_booklibrary&Itemid=0&task=view_bl&id=362&catid=82 Authors:
ISBN: non
Publisher:
Publication date: 2017-07-17 09:10:31
Language: Not specified
Price:Buy now!]]>
2017-07-17 09:10:31