สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      97
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      16
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

“คําวา คุณธรรม วันนี้ไดรับการยอมรับจากสังคม วาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะสังคม ขาดคุณธรรม และมีการเรียกรองใหมีการพัฒนาคุณธรรมในทุกระดับ ทุกระบบ ทั้งหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและลงลึกในพื้นที่ชุมชน แตการพัฒนาคุณธรรม นอยคนที่จะเขาใจและนําสู การปฏิบัติได เพราะการพัฒนาคุณธรรมเปนกระบวนการ มีการพัฒนายกระดับจิตใจควบคูกับ การปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอยางมั่นคง

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button