สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ทำดีตามคำพ่อ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ทำดีตามคำพ่อ
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      127
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-974-93308-4-5
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      พฤษภาคม 2552
จำนวนหน้า:      74
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ตลอดระยะเวลา ๖๒ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง ครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนชาวไทย ทั้งได้ พระราชทานหลักคิดในการครองตน ครองงาน และครองชีวิต ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับปวงชน ชาวไทยในโอกาสต่างๆ เสมอมา ซึ่งสมควรที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะน้อมนำมายึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิต และก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความ สงบสุขในสังคมชาวไทยอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ได้พิจารณาว่า การรวบรวมพระบรม ราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อเผยเพร่ ให้ประชาชนชาวไทยยึดถือปฏิบัตินั้น ส่วนใหญ่นำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่เป็ ...

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button