สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      136
ผู้เขียน:      สุพรรณี ไชยอำพร
ISBN-10(13):      978-974-11-0884-8
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      พฤศจิกายน 2550
จำนวนหน้า:      156
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

เอกสารวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ เป็นผลงานที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ สนับสนุนให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสังคมไร่นา 2 ชุมชนที่มีบริบททางวัฒนธรรม และสภาพ แวดล้อมของชุมชนแตกต่างกัน คือ ชุมชนบ้านทรงธรรม ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย และ ชุมชนบ้านไหมคุณธรรม ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากรณีการนำคุณธรรมในฐานะ ทุนทางสังคม มาใช้พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการถ่ายทอด และสังเคราะห์บทเรียนและการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้าน คุณธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการวิจัย เชิงคุณภาพ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button