สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      142
ผู้เขียน:      รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      กรกฏาคม 2554
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

หนังสือรวมบทคัดย่อของรายงานการวิจัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในโครงการเสริมหนุนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้คุณธรรมความดี (โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมปี 2) งบประมาณปี 2554 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) การรวมบทคัดย่อของงานวิจัยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลการคัดเลือกงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง โดยทำการสืบค้นงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 จากผลงานวิจัยระดับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ที่อยู่ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis ฐานของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ...

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button