หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: คุณธรรม จริยธรรม ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คุณธรรม จริยธรรม ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      221
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม, สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

     การวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้ง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 150 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน
     ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้ง 4 ด้านของ นักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ คือ การปรนนิบัติพ่อแม่และผู้มีอุปการคุณเมื่อยามเจ็บป่วย ด้านความซื่อตรงต่อหน้าที่และความถูกต้อง คือ ยืมเงินคนอื่นแล้วคืนตามกำหนด

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button