หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      227
ผู้เขียน:      พรทิพย์ อันทิวโรทัย, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

จากการที่สังคมไทยคาดหวังว่าสถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งปลูกฝัง ขัดเกลา อบรมสั่งสอนให้ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและชาติในอนาคตต่อไปนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาและประมวลความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 ในประเด็น “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยศึกษาผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจ จำนวน 4 เรื่อง และ ได้นำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตไว้ด้วย จากการศึกษาผลการวิจัยทั้ง 4 เรื่อง พบว่า มีการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ อันเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละภาคส่วน 1 เรื่อง นอกนั้น เป็นงานวิจัย ที่นำนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button