หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 2
รหัสหนังสือ:      234
ผู้เขียน:      ถวิลวดี บุรีกุล, ทวิติยา สินธุกงศ์, ปัทมา สูบกำบัง, ศูนย์คุณธรรม, สุธิกา แสงเพชร, อริศรา คำตัน
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพร่องของความซื่อตรง ในสังคมไทย
2) เพื่อศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และ
3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้าง ความซื่อตรงในสังคมไทย

โดยการวิจัยเอกสารร่วมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายหลัก ของการวิจัย มี 3 กลุ่ม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย
1) ข้าราชการ
2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง และ
3) สื่อมวลชน

ผลการศึกษา พบว่า ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความซื่อตรงต่อตนเอง
2) ความซื่อตรงต่อผู้อื่น
3) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และ
4) ความซื่อตรงต่อวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความซื่อตรงมี 3 มิติ คือ 1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน (2 หน่วยงานต่างๆ/ตัวชี้วัดสำหรับผู้เป็นสมาชิกขององค์กร

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button