หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 3
รหัสหนังสือ:      247
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม, อรุณีย์ พรหมศรี
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของนิสิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 188 คน ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานถูกวิเคราะห์ และแสดงผลเป็น 5 ระดับ คะแนน ได้แก่ น้อยที สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานทั้งหมดของนิสิตกายภาพบำบัดอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดและไม่พบความ แตกต่างของคะแนนคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเฉลี่ยระหว่างชั้นปี โดยคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่มีระดับ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button