หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: นวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของ พระไพศาล วิสาโล ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      นวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของ พระไพศาล วิสาโล ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 3
รหัสหนังสือ:      248
ผู้เขียน:      วศิน ประดิษฐศิลป์, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะที ท่านเป็นพระสงฆ์นักสื่อสารศาสนายุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารศาสนาให้เข้ากับบริบท ของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พระไพศาล วิสาโล ประยุกต์และ พัฒนาการสื่อสารศาสนา โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง ทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็น นวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของ สังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้ “นวัตกรรมสื่อ” 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button