หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม
หมวดหมู่:      หนังสือ/สื่อองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      400
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-616-7988-08-5
จำนวนหน้า:      140
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

          นำเสนอหลักแนวคิดคุณธรรม ๔ ประการสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของคุณธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน องค์กร ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เป็นคนดีมีคุณธรรม สังคมคุณธรรม นำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button