หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: หนังสือชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      หนังสือชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      414
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      312
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผ่าน “โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ มีการประกาศวาระคุณธรรมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้เพิ่มขึ้น

     เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงได้คัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 45 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างใน และนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มาส่งเสริมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือองค์ความรู้ชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 45 องค์กร “ความดีระเบิดจากข้างใน” โดยนำเนื้อหามาจากการถอดบทเรียนแนวคิด กระบวนการ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทำงานของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในวงกว้างต่อไป

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button