หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      423
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      89
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

หลักสูตรการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้าน

         การทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้สังคมแต่ละแห่งกำหนดหลักจริยธรรมเป้าหมายเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ “ธรรมนูญชุมชน” เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรมเนื่องจากเป็นหลักกำกับการทำงานและการปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชน เป็นกติกากลางเพื่อการอยู่ร่วมกัน จัดระบบระเบียบการทำงานของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ บนวิถีวัฒนธรรมที่

      สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสภาพความจำเป็น เนื่องจากเป็นกฎทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตย สร้างรากฐานของความเข้มแข็งมุ่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้องถิ่น และลดการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความสุจริตในชุมชน ได้ต่อไป

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button