การเผชิญความตายอย่างสงบ
ชื่อเรื่อง:      การเผชิญความตายอย่างสงบ
รหัสหนังสือ:      111
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      104
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -14
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยคือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 8 ว่าด้วยการเผชิญความตายอย่างสงบ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความตายให้ถูกต้องจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท คลายความยึดมั่น และเห็นคุณค่าของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ