นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน
ชื่อเรื่อง:      นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน
รหัสหนังสือ:      115
ผู้เขียน:      โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      180
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -3
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ว่าด้วยนพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นนพลักษณ์เปรียบเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น