วิธีคิดกระบวนระบบ
ชื่อเรื่อง:      วิธีคิดกระบวนระบบ
รหัสหนังสือ:      117
ผู้เขียน:      โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      76
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -1
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 7 ว่าด้วยวิธีคิดกระบวนระบบ ซึ่งเป็นหวัใจหลักประการหนึ่งของจิตตปัญญาศึกษาเนื่องจากจิตตปัญญาศึกษาเน้นการเรียนรู้จากการฝึกสติ ตระหนักรู้ ฟัง และคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งจนเกิดปัญญาด้วยตนเอง