นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม
ชื่อเรื่อง:      นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม
รหัสหนังสือ:      126
ผู้เขียน:      สุวิตา แสงสีหนาท
ISBN-10(13):      978-411-7197-09-3
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -4
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

โครงการแผนที่ความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนาพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความดีจากคณะนักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนาที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ที่มีหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วไป โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักคิด กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ ตลอดจนแนวทางอันจะนำไปสู่การเคลื่อนขบวนการเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย