บันทึกความสำเร็จ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" Print
ชื่อเรื่อง:      บันทึกความสำเร็จ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
รหัสหนังสือ:      128
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-974-9772-27-0
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      216
รายการแนะนำ:      -6
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

การรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทาง และผลงานของ 12 โครงการคุณธรรมฯ อันเป็นผลิตผลจากมันสมองของเยาวชนไทย ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนและปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมกัน ทั้งต่อตัวผู้ดำเนิโครงงาน ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนผู้เข้ามาศึกษาความรู้ เยี่ยมชมโครงงาน ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เยี่ยมชมโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมทางด้านความสามัคคี ความเพียร ความอดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู ความมีเมตตากรุณาระเบียบวินัย ความประหยัด เป็นต้น จึงควรค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา บูรณาการ ปรับประยุกต์ใช้และขยายผลไปสู่โครงงานเสริมสร้างคุณธรรม