การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม Print
ชื่อเรื่อง:      การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
รหัสหนังสือ:      146
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-616-91809-7
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
รายการแนะนำ:      -3
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” จาก 9 พื้นที่ ในภาคต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดแหล่ง เรียนรู้ พร้อมนำเสนอตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่เป็น แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเชิงคุณธรรมแก่พื้นที่อื่นและบุคคลทั่วไปที่ สนใจ