คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน Print
ชื่อเรื่อง:      คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน
รหัสหนังสือ:      410
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-616-7988-09-2
จำนวนหน้า:      95
ภาษา:      Not specified
ราคา:      o  
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

องค์ความรู้ “คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในภูมิภาคอาเซียน”

องค์ความรู้นี้ คือการตอบคำถามที่ว่าคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทยคืออะไร และมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร จากการถอดองค์ความรู้จากองค์กรที่ทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ จำนวน 6 องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และตาก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคุณธรรมการอยู่ร่วมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน คือการมองคนให้เป็นคน ซึ่งหมายถึงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน และปฏิบัติการของการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมพบว่ามีอยู่ 4 รูปแบบคือ

1. การทำงานเชิงพื้นที่ (Area based) บนฐานงานความรู้

2. การสร้างอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

3. การสร้างเครือข่ายการทำงานข้ามภาคส่วน และ

4. การผลักดันงานเชิงนโยบาย    

           หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สังคมเห็นความสำคัญของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานข้ามชาติในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจไม่ค่อยมีการกล่าวถึง แต่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยและประชาคมอาเซียน

Book อาเซยน