หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: บทเรียน/องค์ความรู้ : กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บทเรียน/องค์ความรู้ : กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
หมวดหมู่:      วิชาการ
รหัสหนังสือ:      145
ผู้เขียน:      รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

“บทเรียน/องค์ความรู้ของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” เป็นบทเรียนที่ได้จากกระบวนการดาเนินงานขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง ที่บูรณาการการทางานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) โดยดาเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2555” (Integrity plan of Chiang Mai Sub – District, IP:CM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ...

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button