ผลกระทบและบทบาทของสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ผลกระทบและบทบาทของสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      220
ผู้เขียน:      รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาผลกระทบจากสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในด้านคุณธรรม ศีลธรรมของคนไทย
2) สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และคนไทย ต่อสถานภาพและบทบาทของสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม และ
3) ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโทรทัศน์/สื่อสิ่งพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเที่ยงสูงจากคนไทย 16 อาชีพ จำนวน 3,735 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการวางกรอบข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button