ปัจจัยเชิงเหตุของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ปัจจัยเชิงเหตุของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      224
ผู้เขียน:      ศุภวดี บุญญวงศ์, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงเหตุสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที่ดี งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา จำนวน 446 คน จาก 42 โรงเรียน และผู้เรียนของครูเหล่านี้ จำนวน 1,688 คน พบผลการวิจัยที่สำคัญดังนี้ประการแรก พฤติกรรมของผู้เรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม แปรปรวนไปตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติที่ดีต่อการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การรับรู้การปลูกฝัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิและประการที่สอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติที่ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button