การประเมินความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม ในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การประเมินความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม ในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      225
ผู้เขียน:      พรทิพย์ โภไคยอุดม, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การวิจัยครังนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) ความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ ด้านมีคุณธรรมในวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) กระบวนการจัดการ เรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพุทธบัณฑิต จุฬาฯ สง่างาม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน คณาจารย์ วิทยากรและที่สอน จำนวน 8 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด แบ่งเป็นชุดที่หนึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนิสิตและแบบสัมภาษณ์คณาจารย์และวิทยากรที สอนใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แก่นเนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button