วารสารคุณธรรม (Moral Magazine) ปีที่ 4: แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 2
รหัสหนังสือ:      232
ผู้เขียน:      ชนัดดา ภูหงษ์ทอง, ปองกมล สุรัตน์, พิชาดา สุทธิแป้น, วิชุดา กิจธรรม, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงานและ พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่คัดเลือกด้วยการสุ่มอย่างง่าย มีจำนวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยเป็นมาตรวัดแบบลิเกิร์ท 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ การรับรู้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงาน และความสมดุลระหว่าง ชีวิตและการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัย พบว่า แบบแผนความสัมพันธ์ ระหว่างชุดตัวแปรบรรยากาศในการทำงานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button