วารสารคุณธรรม (Moral Magazine) ปีที่ 4: ปริทัศน์บทความ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ปริทัศน์บทความ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 2
รหัสหนังสือ:      235
ผู้เขียน:      บุญรัตน์ แผลงศร, ศูนย์คุณธรรม, สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

     การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ได้นำเสนอสภาพทั่วไปและความบกพร่องของ ความซื่อตรงในสังคมไทย การจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรง ในสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และสื่อมวลชน

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button