วารสารคุณธรรม (Moral Magazine) ปีที่ 4: แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคม
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 2
รหัสหนังสือ:      241
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม, สุรางคนา ณ นคร
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

     บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโครงการ “MC WE SHARE 1.0: การสร้างแบรนด์ผักปลอดภัยจากสารพิษซำสูง” การนำเสนอในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต้องการ นำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้วิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายน้ำ ด้วยการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานในสภาพจริงทุกขั้นตอนของการทำโครงการ และสกัดความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังลึก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมโครงการด้วยกันมา ใช้ทั้งการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ์ แบไม่เป็นทางการ แบบประเมินผลและคู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาตีความ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button