องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม: แนวทางการส่งเสริม พัฒนา องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      แนวทางการส่งเสริม พัฒนา องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
หมวดหมู่:      องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม
รหัสหนังสือ:      395
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      24
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม ให้องค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ๙ ขั้น

๑. คุณธรรมนำการพัฒนาเพื่อสรร้างคนดีสังคมดี

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๓. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม

๔. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๕. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๖. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณะรรม

๗. บทบาทขององค์กรส่งเสริม

๘. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

๙. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button