งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้: การสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      424
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      253
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

          รายงานการสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ เป็นการประเมินคุณภาพในการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง และระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด การจัดทำรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

          สาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ถึงปัจจัยผลสำเร็จ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือประกอบการวางแผนการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด

          ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การเป็นสารสนเทศให้กับกระทรวงและจังหวัดนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้มีความสอดคล้องกับบริบทของกระทรวงและจังหวัด อีกทั้งมีอัตลักษณ์และจุดเด่นที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานต่อไป

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button