สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      440
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      47
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

          องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” เป็นการประมวลความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

          ประเด็นคำถามสำคัญของการประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ คุณธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ทางสังคม และมีกระบวนการอะไรที่หล่อเลี้ยงคุณธรรมให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งการตอบคำถามเหล่านี้ นำมาสู่การออกแบบการประชุมที่มีทั้งการนำเสนอแนวคิด และมุมมองจากนักวิชาการที่มีต่อการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมในสังคมไทย การนำเสนอผลงานวิจัย และงานกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

          ความรู้ที่เกิดขึ้นในงานนี้ นอกจากเกิดขึ้นจากนักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร กระบวนการที่มาร่วมจัดกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ “สร้างพื้นที่ความรู้”และร่วมกันพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมไปด้วยกัน

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งมีบทบาทพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม ความดีในสังคมไทย จึงได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวทีประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อนำสนอสู่สาธารณะต่อไป

          องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” ประกอบไปด้วยการสรุปองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการ 4 ช่วง คือ
                  1. ปณิธานความดี: จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ
                  2. แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม
                  3. คุณธรรมที่งอกงามในพื้นที่ทางสังคม
                  4. สนทนาโต๊ะกลม: สรุปบทเรียนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง

          องค์ความรู้นี้อาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปในการสร้างสังคมคุณธรรม แต่มีความสำคัญในฐานะที่จุดประกายให้สังคมร่วมกันตั้งคำาถาม และคิดต่อถึงกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทางสังคม โดยอยู่บนฐานของความรู้ มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเกิดขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button