งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้: คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      441
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      82
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิก

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน มีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ให้มีสถานะเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อเป็นเครื่องมือ และยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ความดี ความสามารถ ความสุข” ตามแนวคิดของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มาเป็นกรอบในการดำเนินงานและ สร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินฯ ให้ตรงกับความต้องการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รวมทั้งจัดทำ
คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใช้และเป็นแนวทางในการประเมินให้กับกองทุนสวัสดิการที่สนใจประเมิน เพื่อการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลต่อไป

          คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลเล่มนี้ เรียบเรียงจากข้อเสนอแนะและสรุปผลการประชุมจากเวทีต่างๆ ที่มีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมทดลองประเมินจาก ๕ ภูมิภาค จำนวน ๘๘ กองทุน จนได้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนายระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนฯและสมาชิกอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

QR_01.png

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button