น้ำใจ..."เด็กชายทักษิณ"

หวขอ เดกชายทกษณ 0

วันนี้มาพบกับเรื่องราวดี  ๆ จากโรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ทำงานเป็นเครือข่ายภาคกลางของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดกชายทกษณ

 

 

 

องค์ความรู้ภาคีเครือข่าย

แนะนำหนังสือ

 

 

 

 

  1. หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่
  2. งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้
  3. วารสาร / จดหมายข่าว
  4. บทความ / กรณีศึกษา

ปาฐกถาพิเศษงานสมัชชาคุณธรรม

P1 P2 P3