QR-Code

ปาฐกถาพิเศษงานสมัชชาคุณธรรม

 P1

- นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ  ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

  P1


 

- พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์  ประธานอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

    P2


 

- นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

  2 8 2561 13 25 32  P3

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button