ปาฐกถาพิเศษงานสมัชชาคุณธรรม

 

- นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ  ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 

 

- พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์  ประธานอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 

 

- นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button