องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านพอเพียง)

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 

ด้านพอเพียง   ด้านวินัย ด้านสุจริต  ด้านจิตอาสา 

 

 

องค์กรคุณธรรมด้านความพอเพียง

1.กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลคลองตัน “เรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเอง เพื่อชุมชนเป็นสุข”

google map https://goo.gl/maps/Jib27xeXcPv

1  Download PDF

2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน ปรุงความสุข ด้วยพอเพียงและจิตอาสา

google map https://goo.gl/maps/B8ksJuRKbs22

2  Download PDF

3.เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม “ปลูกข้าวบนแผ่นดิน ปลูกคุณธรรมในใจคน”

google map https://goo.gl/maps/n3L8Jon6Me82

3  Download PDF

4.ชุมชนคลองลัดมะยม “ฟื้นวิถีชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/sJm5pVLCVTB2

4  Download PDF

5.ชุมชนหัวนา “สังคมในอุดมคติที่มีอยู่จริง”

google map https://goo.gl/maps/P9xMDaCGKQ52

5  Download PDF

6.ตำบลแสงภา “ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม”

google map https://goo.gl/maps/ZSVgCAe1oHA2

6  Download PDF

7.ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย “ชุมชนแห่งความดีและความสุข”

google map https://goo.gl/maps/peSngDT9BM62

7  Download PDF

8.บ้านควนกุฎ “ความสุขที่ร่วมกันออกแบบ”

google map https://goo.gl/maps/6hN8RsYFapL2

8  Download PDF

9.บ้านนาอีสาน “หัวใจรักษ์ธรรมชาติ นำสู่ความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/8bpnN4SBEtr

9  Download PDF

10.บ้านบุ่งเข้ “ต้นแบบความสุขบนความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/hCxSXAMtsi62

10  Download PDF

11.บ้านหนองกลางดง “ชุมชนพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก”

google map https://goo.gl/maps/ZcNPkfZog6U2

11  Download PDF

12.โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง (ศูนย์การเรียนกสิกรรม-

   ธรรมชาติมาบเอื้อง) “โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”

google map https://goo.gl/maps/fWomFS5ERBF2

12  Download PDF

13.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย “งดงามด้วยปัญญาบนฐานคิดของชุมชน"

google map https://goo.gl/maps/Z7NPq1AqH6y

13  Download PDF

14.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ

      “ยั่งยืนบนความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/Y8UCQA5oe7u

 Download PDF

15.ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ “ภูมิปัญญาสร้างจิตอาสาสู่ความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/tRRrp8D4aLE2

15  Download PDF

16.ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 72 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

google map https://goo.gl/maps/9TUCj8NJrrB2

16  Download PDF

17.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี “วิถีเกษตรกรรมธรรมชำติสู่ชีวิตพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/y2uSpfVMxXM2

17  Download PDF

18.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน"หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกินพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง"

google map https://goo.gl/maps/YcJ1wZAGk8F2

18  Download PDF

19.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน “แก้ปัญหอย่างสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

google map https://goo.gl/maps/RnDmUocBQ4P2

19  Download PDF

20.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา "ปัญญาที่มาจากความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/A9bCWF4oC8U2

20  Download PDF

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button